نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیر کرمان، کرمان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیر کرمان، کرمان، ایران.

4 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی معلولین ضایعه نخاعی بود. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران ضایعه نخاعی ناشی از زلزله بم بود. نمونه مورد مطالعه 32 نفر (16 نفر گروه آزمایش و 16 نفر گروه گواه) معلول ضایعه نخاعی بود که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مشارکت کنندگان بوسیله مقیاس امید میلر و پاورز (1988) مورد ارزیابی قرار گرفتند. معنا درمانی به مدت 8 جلسه در مورد گروه آزمایش اجراشد. گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که معنادرمانی در افزایش امیدواری معلولین ضایعه نخاعی موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Logotherapy on hopeness in spinal cord injury patients

نویسندگان [English]

  • sadegh baran oladi 1
  • Noorallah sheykhpoor 2
  • Seyed Mansour mortezavi 3
  • Ali sabahi 4

1 Family Counseling, Farhangian University, Khaje Naseer Kerman Campus, Kerman, Iran.

2 Farhangian University, Khaje Naseer Kerman Campus, Kerman, Iran.

3 Farhangian University, Khaje Naseer Kerman Campus, Kerman, Iran.

4 Farhangian University, Khaje Naseer Kerman Campus, Kerman, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of group logotherapy on hopefulness in spinal cord injury patients. This study was a Quasi- xperimental research with pre-post test experimental design. The population of this research consisted of all spinal cord injury patients that injury in Bam earthquake. The statistical population of this study was all patients with spinal cord injuries due to Bam earthquake. The sample was 32 people with spinal cord injury who were randomly selected and divided into two expremantal and control groups (16 in control and 16 in expremental group). Participants were evaluated by Miller and Powers (1988) Inventory. Logotherapy duration was 8 weeks in the expremental group. The control group received no intervention. Data were analyzed using analysis of covariance. The findings show that there are significant differences between the groups and experimental group average is more. Therefore, it can be concluded that logotherapy in increasing the hopeness in spinal cord injury is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logotherapy
  • hopeness
  • spinal cord injury

حسن‌زاده، آ؛ زهرا کار، ک؛ زارع، م. (1391). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند. مطالعات روان‌شناختی،8، 1، 68-92.

                       

    
    

2. Guttmann

    

4. Esping

    
    

                          

    
    

1. Davinson, Neal &      Kring

    

3. Schanell & Becker

    
    

   ابوالقاسمی، ش؛ ساعدی، س؛ نجف‌آبادی، ن. (1390). بررسی اثربخشی تجسم هدایت شده و معنادرمانی بر میزان افسردگی، اضطراب و امیدواری زنان مبتلا به سرطان. زن و فرهنگ، 2، 5، 31-47.

 

ترخان، م؛ صادقی، آ؛ صفری یزدی، ن. (1390). معنا درمانی (مبانی، شیوه‌ها و فنون). تهران: سمت.

جمشیدی، س؛ ترخان، م؛ اکبری، ب؛ زارع، ح. (1391). اثربخشی معنا درمانی گروهی بر روی افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شهر رشت. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 27، 7، 67-46.

خدابخشی کولایی، آ. (1396). مشاوره و روان‌درمانی در توانبخشی معلولان. تهران: دانژه.

رباط میلی، س؛ مهرابی‌زاده، م؛ زرگر، ی؛ کریمی خویگانی، ر. (1392). تأثیر معنادرمانی به شیوة گروهی بر افسردگی و امید در دانشجویان. دانش و پژوهش در روا‌ن‌شناسی کاربردی،4(53)، 3-10.

قرا زیبایی، ف؛ علی‌اکبری دهکردی، م؛ علیپور، الف؛ محتشمی، ط. (1392). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر استرس ادراک شده و امید به زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 4، 6، 20-12.

کار، آ. (1385). روانشناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان (ترجمه حسن پاشاشریفی، جعفر نجفی زند و باقر ثنایی). تهران: انتشارات جیحون. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2004).

Barnes, R. C. (2005). Logotherapy’s Consideration of the Dignity and Uniqueness of the Human Being. Franklian Psychology: An Introduction To Logotherapy, G.E. Rice (Eds.), Viktor Frankl Institute of Logotherapy. psychological well-bing. British journal of psychology, 83, 133-145.

Barnes, R.C. (2000). Viktor Frankl’s Logotherapy: Spirituality and Meaning in the New Millennium, TCA Journal, 28, (1), Academic Research Library, 24.

Blair, R.G. (2004). Helping Older Adolescents Search for Meaning in Depression (practice), Journal of Mental Health Counseling, 26(4), 333-347

Brassai, L., Piko, B. F., & Steger, M. F. (2011). Meaning in life: Is it a protective factor for adolescent's psychological health? International Journal of Behavioral Medicine, 18, 44-51.

Brown, J.A., & Romanchuk, B.J. (1994). Existential social work practice with the aged: Theory and practice. Journal of Gerontological Social Work, 23, 49-65.

Budak, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Cohen, K., Cairns, D. (2012). Is searching for meaning in life associated with reduced subjective well- being? Confirmation and possible mediators. Journal of Happiness Studies, 13, 313-331.

Davinson, C.G; Neal, J.M. & Kring, A.M. (2004). Abnormal psychology (Ninth Edition). New York: John Wieley & sons, INC.

Esping, A. (2008). The Search For Meaning in Graduate School: Viktor Frankle’s Existentil Psychology and Academic Life in A School of Education. Department of Counseling and Educational Psychology,Indiana University, UMI Number: 3307567, Copy Right by Proquest Information and Learning Company, Ann Arbor, MI 48106-1346.

Frankl, V. (1967). The Philosophical Foundations of Logotherapy. Edit. James C. Crumbaugh, Hans O. Gerz, and Leonard T. Maholick, Psychotherapy and Existentialism. Selected Papers on Logotherapy, New York: Simon & Schuster ISBN 0-671-20056-9,1-18.

Frankl, V. (2007). İnsanın Anlam Arayışı. Trans., S.Budak, (8th ed.), İstanbul: Öteki Psikoloji Dizisi.

Frankl, V. E. (1984). Man’s search for meaning. New York: Washington Square Press.

Frankl, V.E. (1986). The doctor and the soul: From psychotherapy to logotherapy (2n ed.). New York:Vintage Books.

Guttmann, D. (1996). Logotherapy for the helping professional: Meaningful social work. New York: Springer.

Kiang, L., & Fuligni, A. J. (2010). Meaning in life as a mediator of ethnic identity and adjustment among adolescents from Latin, Asian, and European American beckgrounds. Journal of Youth and Adolescence, 39. 1253-1264.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J., Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. journal of Personality and Social Psychology, 90, 179- 196.

Konvisser, Z., & Lynn, D. (2006). Finding Meaning and Growth in the Aftermath of Suffering: Israeli Civilian Survivors of Suicide Bombings and Other Attacks.Fielding Graduate University, UMI Microform 3234197, Ann Arbor, MI 48106-1346.

Lustig, D. (2005). The adjustment process for individuals with spinal cord injury: The impact of perceived pre-morbid sense of coherence. Rehabilitation Counseling Bulletin, 48, 146 – 156.

Mardiana, M., AbdLatif, A., Salam, M. (2011). Meaning in Life among Muslim Students. Social and Behavioral Sciences, 30, 743 – 747.

Martinovic, Z., Simonovic, P., & Djokic, R. (2006). Preventing depression in adolescents with epilepsy., Journal of Epilepsy and Behavior, 9(4), P: 619–624.

Miller, J. F., & Powers, M. J. (1988). Development of an instrument to measure hope. Nurs Res, 37(1), 6-10

Ososkie, J. N. (1998). Existential perspectives in rehabilitation counseling. Rehabilitation Education, 12(3), 217-222.

Pearson, b. (2008). Effect a cognitive behavioral play intervention on children’s hope and school adjustment. Doctoral Dissertation, Department of Psychology Case Vestern University.

Perez, M,. Pilsecker, C. (1994). Group Psychotherapy With Spinal cord injured Substance abusers. Paraplegia, 32 (3), 188- 92.

Purdue, U., Lafayette, I. (2007). Some Comments on a Viennese School of Psychiatry, Journal of Abnormal and Social Psychology,51(3), 701-703.

 

Reker, G. (2000). Theoretical perspective, dimensions, and,measurement of existential meaning. In G. T. Reker & K. Chamberlin (Eds), Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span (pp. 39-58). Thousand Oaks, CA: Sage.

Reker, G. T., & Wong, P. T. (1988). Aging as an individual process: Toward a theory of personal meaning. In J. E Birren and V.L.Bengtson (Eds.), Handbook of theories of aging, 214-246. New York: Springer.

Schanell, T., Becker, P. (2006). Personality and Meaning in Life, Personality and Individual Differences, 41(1), 117-129.

Schwartz, S. J., Beyers, W., Luyckx, K., Soenens, B., Zamboanga, B. L., Forthun, L. F., et al. (2011). Examining the light and dark sides of emerging adults' identity: A study of identity status differences in positive and negative psychological functioning. Journal of Youth an Adolescence, 40, 839 -859.

Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2006). How to increase and sustain positive emotion: The effects of expressing gratitude and visualizing best possible selves. The journal of positive psychology1(2), 73-82.

Snyder, C.R., Hoza, B., Pelham, W.E., Rapoff, M., Ware, L., Danovsky, M., Highberger, L., Rubinstein, H., & Stahl, K.J. (1997). The development and validation of the Children’s Hope Scale. Journal of Pediatric Psychology, 22, 399 421.

Snyder, C.R., Ilardi, S.S., Cheavens, J., Michael, S.T., Yamhure, L., & Sympson, S. (2000). The role of hope in cognitive-behavioral therapies. Cognitive Therapyand Research, 24, 747-762.

Somov, P, G. (2007) 'Meaning of Life Group: Group Application of Logotherapy for Substance Use Treatment', The Journal for Specialists in GroupWork, 32, 4, 316-345.

Steger, M. F. (2012). Experiencing meaning in life: Optimal functioning at the nexus of spirituality, psychopathology, and well – being. In P. T. P. Wong (Ed), the human quest for meaning (2nd ed., pp. 165-184). New York: Routledge.

Steger, M. F., Kawabata, Y., Shimai, S., & OTAKE, K. (2008). The meaningful life in japan and united states: Levels and correlates of meaning in life. Journal of Reserch in Personality, 42, 660-678.

Steger, M. F., Mann, J. R., Michels, P., & Cooper, T. C. (2009). Meaning in life, anxiety, depression, and general health among smoking cessation patients.. Journal of psychosomatic reaserch, 67, 353-358.

Steger, M., Frazier, P., Oishi, S., & kaler, M. (2006).The Meaning in life Questionnaire: assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53, 80-93.

Steger, M., Kashdan, T. B., Sullivan, B, A., Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: Personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Psychology, 76, 199-228.

Steger, M., Oishi, S., & Kesebir, S. (2011). Is a life without meaning satisfying? The moderating role of the search for meaning in satsfication with life judgments. Journal of Positive Psychology, 6, 173-180.

Ulrichova, M. (2012). Logo therapy and Existential Analysis in Counselling Psychology as Prevention and Treatment of Burnout Syndrome. Social and Behavioral Sciences, 69, 502 – 508.

Zika, S., Chamberlain, K. (1992). On the relation between meaning in life and psychological well-being. British Journal of Psychology, 83, 133-145.