نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطة بین پنج عامل شخصیت و تجربة کودک‌آزاری با ارتباطات خانوادگی در افراد سالم انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعة آماری مردم شهر اصفهان بودند و نمونه شامل 100 نفر از این جامعه بود که حاضر به همکاری برای تکمیل پرسشنامه‌ها بودند. ابزار شامل پرسشنامة 21 سؤالی کودک‌آزاری (یوسفی و شماعی‌زاده، 1392)، مقیاس 10 ماده‌ای ارتباطات خانوادگی بارنز و السون (1982) و پرسشنامة شخصیت نئو 60 سؤالی کاستا و مکری (1992) بود. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد و محاسبات به کمک نرم‌افزار SPSS انجام شد.  نتایج نشان داد از بین پنج عامل شخصیت، برون‌گرایی و وجدان‌گرایی با ارتباطات خانوادگی رابطة مثبت و معنادار دارند (01/0>p) و روان‌رنجوری و تجربة کودک‌آزاری با ارتباطات خانوادگی رابطة منفی و معناداری دارند (01/0>p). با توجه به این نتایج می‌توان گفت برای ارتقاء ارتباطات خانوادگی باید برون‌گرایی و وجدان‌گرایی  را افزایش و روان‌رنجوری را کاهش داد. همچنین تمهیداتی اندیشید که تجربة کودک‌آزاری برای افراد درمان و حل گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multiple Relations between Personality Factors and History of Child abuse with Family Communications in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Nahid Shamaeizadeh 1
  • Zahra Yousefi 2

1 Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Isfahan, Iran .

2 Assistant professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The present study examined the relationship between personality factors and the experience of child abuse with family communications was conducted in healthy subjects. This research was descriptive and correlational. Statistical population the Isfahan city, and a sample of 100 people from the community who were willing to cooperate to complete a questionnaire. The questionnaire were included 21 questions questionnaire of child abuse Yousefi and Shamaizadeh, (1392), 10-item scale, family connections Barnes and Olson (1982) and the NEO Personality Inventory McCerae and Costa(1992). The data analysis was performed using Pearson correlation and stepwise Regression analysis was performed using SPSS software.  The results showed that from the five personality factors, extraversion and conscientiousness have a significant positive correlation with, family communications and neuroticism and experience of child abuse have a significant negative relationship with family connections (P(01/0>.According to these results, it can be said to enhance family communication should extraversion and conscientiousness increased and neuroticism decreased. Also, the methods purpose to treatment and solve for individuals who experience child abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child abuse
  • personality
  • family connections

  پروین، جان (1390). شخصیت نظریه پژوهش، ترجمه جوادی و کدیور، تهران: آییژ.

حقیقیان، م. حقیقت، ف. فرشی، س.ز. محسنی پور، پ. (1390) تأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روانی فرزندان در شهر اصفهان. مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت، دوره 7، شماره 3، 1390.         

خوشابی، ک (1382). گزارش یک مورد سوءاستفاده جنسی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره 7، 131-151

زرگر، ف. نشاط دوست، ح، ط. (1385). بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانواده مؤثر در بروز کودک‌آزاری در شهر اصفهان. فصلنامة خانواده پژوهی، (6)2: 176-165.

سیاری، ع، ا. باقری‌یزدی، س، ع. جلیلی، ب. خوشابی، ک. شاه‌محمدی، د؛ و همکاران. (1380).بررسی کودک‌آزاری جسمانی در مراجعان سه درمانگاه تخصصی اورژانس کودکان شهرستان تهران. فصلنامة پژوهشی توان‌بخشی. دورة 2، شماره 7-6، 13-7.

غفاری، الف. سالاری، م (1388). بررسی و مقایسة رابطة والد- فرزند در خانواده‌های دانشجویان خودکشی‌گرا و خانواده‌های دانشجویان غیرخودکشی‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد. اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه.

فاضل، الف. حق‌شناس، ح. کشاورز، ز. (1390). قدرت پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایتمندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز. فصلنامة علمی پژوهشی جامعه‌شناسی زنان،، سال دوم، شماره سوم.

قنبرپورعالم، ض. فرح‌بخش، ک. اسماعیلی، م. (1391). بررسی و مقایسه روابط خانوادگی دانش‌آموزان موفق و ناموفق در تحصیل. فصلنامه خانواده پژوهی،، دوره 31، شماره 8، 353-337.

کاپلان، ه و سادوک، ب، ج (1393). خلاصه روانپزشکی (علوم رفتاری-روانپزشکی ترجمه پورافکاری، انتشارات شهر آب.

فتحی آشتیانی، م. ت. (1395). آزمون‌های روان‌شناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران: نشر آگاه.

محمودی قرائی،ج. درخشان پور، ف. ذاکری، د. شهسواری، س. موسوی، س و همکاران (1388). کودک‌آزاری و غفلت، راهنمای کاربردی برای روان‌پزشکان، متخصصان اطفال، پزشکان و روان‌شناسان، تهران: نشرقطره.

مولود موجودی، زهرا یوسفی، هاجر ترکان. (1397). پیش‌بینی افسردگی نوجوانی بر اساس استرس‌های نوجوانی، تاب‌آوری، سبک‌های دلبستگی و روابط خانوادگی در دو گروه تک‌فرزند و چند فرزند. تحقیقات علوم رفتاری، 16(2)، 221-228.‌

نادری، ف. افتخار، ز.آمالزاده، ص (1380). رابطه ویژگی‌های  شخصیت با روابط صمیمی همسر در زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه علمی پژوهش زن و فرهنگ. سال سوم، شماره نهم، 98-83.

نجمی، س، ب؛ و حسن‌زاده، الف. (1389). روابط بین صفات شخصیتی والدین و نوع اختلال در کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری. مجله اصول بهداشت روانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرکز تحقیقات علوم رفتاری، تابستان 2(2)، 33- 522.

هوشدار، ا.(1378). بررسی رابطه بین عوامل جمعیت‌شناسی و ویژگی‌های شخصیتی با کودک‌آزاری نوجوانان شهرستان اهر، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

Ahmadimehr, Z., & Yousefi, Z. (2014). Predicting Adolescence Depression: Resiliency and Family Factors. SOP Transactions on Psychology1(2), 1-10.

Akhlaq, A., Iqbal malik,N., Aslam kham, N (2013). Family communication and family system as the predictors of family satisdaction in Adolescents. Science Journal of Psychology. Volume 2013;ISSN: 2276-6278.URL: http://www.sjpub.org/sjpsych.html. 2013/8/13

Ashman, A (1994). Identifying and removing blockages to successful collaborations between cousellors teachers and parents. Australian journal of guidance & counseling, vol 4(1): p7 URL: http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:10274. 2013/8/20

Ataabadi, S., Yousefi, Z., & Moradi, A. (2013). Investigation of the multiple relations between emotional intelligence, social skills and self-esteem with family communications among deaf and hard of hearing adolescents. Intl Res J Appl Basic Sci, 6(11), 1600-8.

Barnes و H. L., Olson و D. H. (1982). Parent adolescent communication scale. In: Olson DH, Editor. Family inventories: Inventories used in a national survey of families across the family life cycle. Minneapolis, MN: Family Social Science, University of Minnesota; P: 33-48.

Comino, L. (2000). Treatment sexually abuse boys, A practical guild for therapists and counselors. San Francisco: Jossey- Bass publisher.

Costa, P.T & Mcrae, R.R. (1992). The Neo personality Inventory manual. Odessa, Fl: Psychological Assessment Resources. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory . 2013/6/15

Demo, D.H., Small, S.A., Savin - williams, R.C (1987). Family relations and the self- esteem of adolescents and their parents. Journal of Marriage and the family, 49: 705- 715.

Hall, T.A., Sachs, B., Rayens, M.k (1998). Mother's potential for Child abuse: The Roles of child hood abuse and social Resources. Nursing Research, 47(2), pp. 87-95 URL: http://psycnet.apa.org/psycinfo/1998-01330-005. 2013/9/21

Hops, H., Tildesley, E., Lichtenstein, E., Ary, D., Sherman,L(1990). Parent adolescent problem - solving interactions and dray use. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 16(3-4): 239 - 253. URL: http://informahealthcare.com. 2013/10/2

Jafari, F., Yousefi, Z., & Manshaee, G. R. (2014). Mothers characters and adolescence depression. Open Journal of Depression, 3(02), 45.

Lanz, M., Iafrate, R., Rosnati,R., scabini, E. (1999). Parent– child communication and adolescent self- esteem in separated, intercountry adoptive and intact non adoptive families. Journal of Adolescence.; 22 (6): 785- 794. URL: http://psycnet.apa.org/psycinfo/1999-15604-005. 2013/8/5

Leeb, R.T., Paulozzi, I.L.J., Melanson, C.T., siomon, T.R., Arias, I (2008). Child abuse definition of child abuse. en. WIKIPEDIA . org / child abuse. 2013/10/11

Lemmey, D. McFrlane, J. willson, P., Malecha, A. (2001).Intimate partner violence mother's perspectives of effects on their children. MCN Am J Matern. child Nurs.; 26 (2): 98- 103. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11265443 . 2013/9/24

Nikos, K., Davis, U.C (2013). UC Davis study: positive family relations hip linked to healthy Marriage.URL:http://www.dailydemocrat.com/ci_HYPERLINK "http://www.dailydemocrat.com/ci_22759302/uc-davis-study-positive-family-relationships-linked-healthy"22759302HYPERLINK "http://www.dailydemocrat.com/ci_22759302/uc-davis-study-positive-family-relationships-linked-healthy"/uc-davis-study-positive-family-relationships-linked-healthy. 2013/10/14

Ozer, D.J., Martinez, B.V. Personality and the prediction of consequential out comes. J Annual Reviw of psychology January 2006; Vol 57:401 – 421. URL:http://www. annualreviews. org/doi/abs/ 10.1146/ annurev.psych.57.102904.190127 2013/8/27

Peterson, R. & Green, S. families first - keys to successful family functioning communication invent the future Virginia cooperative extension. Department of human Development, Virginia tech 2009. 2013/8/17

 Pytilik, H.L (2002). What do we assess when we assess a big five trait? A content analysis of the affective, behavioral and cognitive processes. represented in big five personality inventories.  personality and social psychology bulletin, 28, 841-858. URL: http://psp.sagepub .com/content /28/6.toc.2013/9/25

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon/Pearson Education.

Walker, L.J (1991). Verbal interactions within the family context. canadian journal of behavioral science, 23, 244-454.URL:  http://psycnet.apa.org/journals/cbs/23/4/441/. 2013/7/22

Yousefi, Z. (2012). Family functioning on the identity statues in High School Boys in Isfahan, Iran. International Journal of Psychology and Counselling4(10), 127-130.