نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دلبستگی درمانی بر اختلال  ثانویه روان‌شناختی ناشی از اختلال خوردن دختران دارای چاقی بود. این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش، دختران مقطع ابتدایی مبتلا به مشکلات دلبستگی و چاقی بودند که از آن‌ها 32 نفر به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل (16 دختر) و آزمایش (16 دختر) تقسیم شدند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامة اختلال دلبستگی کودکان (راندولف 1996)، پرسشنامه اختلال  ثانویه روان‌شناختی ناشی از ویژگی‌های اختلال خوردن (بوهن و فربورن، 2008) و پرسشنامه اختلال پرخوری (مارکوس و کالارچین، 2003) بود. پس از تشکیل گروه‌ها (آزمایش و کنترل) و اجرای پیش‌آزمون، مادران گروه آزمایش به مدت 10 جلسه در طول دوماه‌ونیم در برنامه مداخله مبتنی بر دلبستگی شرکت نمودند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت ننمود. پس از پایان مداخله، بر روی دو گروه پس‌آزمون و پس از 45 روز آزمون پیگیری انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که در مرحله پس‌آزمون و پیگیری کاهش معنی‌داری در نمره اختلالات ناشی از خوردن گروه آزمایش نسبت به کنترل، وجود دارد (005/0>p). با توجه به نتایج، درمان مبتنی بر دلبستگی می‌تواند به‌عنوان شیوه مداخله در جهت کاهش اختلال  ثانویه روان‌شناختی ناشی از اختلال خوردن در کودکان دارای چاقی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Attachment Based Therapy on secondary psychological disorder due to eating disorder in elementary girls with obesity and obesity

نویسنده [English]

  • zahra Dasht bozorgi

Associate Professor in Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of therapeutic attachment on eating disorders in girls with obesity. This research was a pre-test-posttest-follow-up study with control group. The statistical population of this study was primary school girls with attachment problems and obesity. Of these, 32 were randomly divided into control (16 girls) and experimental (16 girls). Purposeful sampling method was used. The research tool was Child Attachment Disorder Questionnaire (Randolph 1996), Eating Disorders Questionnaire (Boehne & Farborn, 2008) and Clinical Impairment due to eating disorder Questionnaire (Marcus & Kalarchian, 2003). After forming groups (experimental and control) and performing pretest, the mothers of the experimental group participated in the intervention program for 10 sessions during the two and a half months and did not receive any interventional control group. After the end of the intervention, two post-test groups were followed after 45. The results of single-variable covariance analysis indicated that there was a significant decrease in the level of Clinical Impairment due to eating disorders in the post-test and follow-up stages compared to control (p <0.005). According to the results, attachment therapy can be used as an intervention to reduce Clinical Impairment due to eating disorders in obese children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Impairment due to eating disorder
  • obesity. Attachment Therapy

بهزادی‌پور، س. پاکدامن، ش و بشارت، م. ع. (1389). رابطة بین سبک‌های دلبستگی و نگرانی‌های مربوط به وزن در دختران نوجوان. مجلة علوم رفتاری، سال 4، شماره 1، 69-76.

جهانبخش، م. بهادری، م. امیری، ش و جمشیدی، آ. (1390). اثربخشی مداخله دلبستگی مادران بر علائم فزون اضطرابی. فصلنامةروانشناسیکاربردی، سال 5، شماره 4، 26-41.

جهانبخش، م. بهادری، م. امیری، ش و جمشیدی، آ. (1390). اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر علائم نافرمانی مقابله‌ای در دختران دارای مشکلات دلبستگی. مجلة روانشناسیبالینی، سال 3، شماره 3، 41-49.

جهانبخش، م. امیری، ش. بهادری، م. مولوی، حسین و جمشیدی، آ. (1390). اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر علائم افسردگی در دختران دارای مشکلات دلبستگی. مجله تحقیقاتعلومرفتاری، سال 9، شماره 4، 250-259.

جهانبخش، م. بهادری، م. امیری، ش و جمشیدی، آ. (1390).  اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر میزان سلامت روان در دختران دارای مشکلات دلبستگی. مجلةاصولبهداشتروانی، سال  3، شماره 14، 151-140.

دشت بزرگی، ز.(1392). مقایسه رژیم‌درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی بر اختلالات خوردن و اختلالات ناشی از خوردن در دختران ابتدایی مبتلا به اختلال پرخوری و چاقی شهر اهواز. پایان‌نامة دکتری، دانشگاه خوراسگان، چاپ نشده.

ذوالفقاری مطلق، م. جزایری، ع. خوشابی، ک. مظاهری، م و کریملو، م. (1387). اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علائم اختلال اضطراب جدایی . مجلةروان‌پزشکیوبالینیایران(اندیشهورفتار)، سال 3، شماره 4،380-388.

موحد ابطحی، م. امیری، ش و امساکی، گ. (1391). هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة اختلال دلبستگی راندولف. دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردی، سال سیزدهم، شمارة 3، 55-46.

Anderson, S., & Whitaker, R. (2011). Attachment security and obesity in US preschool-aged children. Arch pediatrics Adolescent, 165(3), 235-242.

Araujo, D.M., Santos, G., & Nardi, A. E. (2010). Bing eating disorder and depression: A systemstic review. The Word Jornal of Biological Psychological, 16(2), 176-1182.

Bohen, k, Fairborn, CG. (2008). The clinical impairment assessment uestioner. Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorder. New York: Gilford press.

Brisch, J. H. (2002). Treating attachment disorders: From theory to therapy. New York: Guilford Press, 58- 117.

Cross, K. (2002). Reactive attachment disorder and attachment therapy. The Scientific Review of Mental Health Practice, 1(2), 213-36.

 Erwin, P.h. (1998). Friendship in childhood and adolescence. USA and Canada: Rutledge; 23.

Fraiberg, S. (2004). Pathological defenses in infancy. Psychoanalysis, 51(4), 612-35.

Greenfield E A, Marks NF. (2009). Violence from Parents in Childhood and Obesity in Adulthood: Using Food in Response to Stress as a Mediator of Risk. SocialScience & Medicine, 68(28), 791–798.

Lefebre-McGenva, J.A., (2006). Developmental attachment- based play therapy (ADAPT(TM)): A new treatment for children diagnosed with reactive attachment and developmental trauma disorders. MA. Dissertation, University Of Hartford, 66-8.

Marcus, M. D., & Kalarchian, M. (2003). Binge eating in children and adolescents. International Journal of Eating Disorder, 34(3), 47–57.

Mather A A, Cox B J, Enns M W, Sareen J. (2009). Associations of Obesity with Psychiatric Disorders and Suicidal Behaviors in a Nationally Representative Sample. Journal of Psychosomatic Research, 66(11), 277–285.

Nasreddine, L., Hwalla, N., Saliba, A., Akl, C., & Naja, F. (2017). Prevalence and Correlates of Preschool Overweight and Obesity Amidst the Nutrition Transition: Findings from a National

 

Cross-Sectional Study in Lebanon. Nutrients, 9(3), 266.

Nichols, M. (2004). Family attachment narrative therapy: Telling healing stories. Journal of Social Psychology, 56(3), 39-51.

Randolph, E. (1996). Manual for the Randolph Attachment Disorder Questionnaire.Retrieved from URL: http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx.

 Santelices, M.P., Guzman, G.M., Aracena, M., Farkas, C., Armijo, I., Pérez-Salas, C.P., & Borghini, F. (2010). Promoting secure attachment: evaluation of the effectiveness of an early intervention pilot programme with mother-infant dyads in Santiago, Chile. Child Care Health Devlopment, 37(2), 203-210.

Schore, A.N. (2005). Attachment, affect regulation, and the developing right brain: linking developmental neuroscience to pediatrics. Pediatric Review, 26(6), 204–217.

Sánchez U, Weisstaub G, Santos JL, Corvalán C, Uauy R. (2016). GOCS cohort: children's eating behavior scores and BMI. European journal of clinical nutrition. 1;70(8):925-8.

Simon GE, Von Korff M, Saunders K, Miglioretti DL, Crane PK, Van Belle G, Et Al. (2006). Association between Obesity and Psychiatric Disorders in the US Adult Population. Arch Genetic Psychiatry, 21(13), 63:1–7.

Tosca, G. A.,  Szadkowski, L., Illing, V., Trinneer, A., Grenon, R., Demidenko, N., Krysanski, V., & Balfour, L. )2012(. Adult attachment, depression, and eating disorder symptoms: The mediating role of affect regulation strategies. Personality and Individual Differences, 47(6), 662-667.

VandenBoom, D.C. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive on sensitivity and early attachments. Child Development, 65, (5), 1457–1477.

Wardle, J. & Beadles, S. (2009). Control and loss of control over eating: An experimental investigation. Journal of Abnormal Psychology, 97(9), 35-40.

Wang P W, Sachs G S, Zarate C A, Mar Angell L B, Calabrese J R, Goldberg J F, et al. (2006). Overweight and Obesity in Bipolar Disorders. Journal of Psychiatric Research; 40(17), 762-764.