نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مشاوره، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 دکترای مشاوره خانواده، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

4 دانشیار جامعه شناسی، واحد یزد، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعة کیفی سبک‌های مقابله‌ای زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی همسر بود. پژوهش با روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه 20 زن آسیب‌دیده از عهدشکنی همسر در بازه سنی 57-22 ساکن شهر اصفهان که در سه‌ماهة سوم سال 1396 و چهارماهة اول 1397 به دلیل عهدشکنی همسر به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کردند، به شیوة هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبة نیمه‌ساختاریافته مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. تحلیل داده‌ها منجر به ایجاد سه مضمون اصلی سبک‌های مقابله‌ای نامنعطف، سبک‌های مقابله‌ای فعل‌پذیر و سبک‌های مقابله‌ای فعال و برای هرکدام مضمون‌های فرعی شامل سبک‌های مقابله‌ای نامنعطف (نگرانی، نشخواری و رقابتی)، سبک‌های مقابله‌ای فعل‌پذیر (اجتنابی، تسلیمی و انحراف توجه) و سبک‌های مقابله‌ای فعال (حمایت‌طلبی، مشارکتی و توافقی) شد و نشان داد که زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی همسر از سبک‌های مقابله‌ای یکسانی استفاده نمی‌کنند، برخی عوامل همانند چگونگی افشای عهدشکنی، کیفیت روابط زناشویی، باورها و اعتقادات مذهبی، حمایت اجتماعی و خانوادگی و وجود فرزند بر چگونگی سبک‌های مقابله‌ای آنان نقش مهمی داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Coping Styles of Betrayed Women:A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • maryam tavallaei 1
  • Mohammad Hossein fallah 2
  • Ronak Ashghi nogorani 3
  • Seyed Alireza Afshani 4

1 Counseling, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran.

2 Academic member Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran.

3 Family counseling, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran.

4 Associate Professor of Sociology in Yazd University, Yazd,Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the coping styles of betrayed women in a qualitative way. This study employed a qualitative approach along with the phenomenology method. The sample consisted of 20 women between 22-57 years old who confered on Isfahan counseling centers in late third quarter of 1396 and early four months of 1397 and selected through purposive sampling and were investigated by a semi-structured interview. To analyze the data, open, axial and selective coding was used. analysis resulted in 3 main themes of coping styles: inflexible, inactive, active. For each of themes, three subthemes were created including inflexible(anxiety, ruminative and comparative), inactive(avoiding, submitting and distracting) and active(supporting, participatory and agreementory). The results showed that the coping styles do not experience similarly by all betrayed women. Some factors such as how revealing infidelity, the quality of marital relationships, religious beliefs, social and family supports and existence of children had an important effect on coping styles. Given the fact that the findings have been elicited out of a native study, they may play a vital role in developing the intervention packages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coping styles
  • betrayed women
  • Qualitative study

اسپرینگ، ج.آ؛ اسپرینگ، م (1966). پیوند زخم‌خورده. ترجمة مرجان فرجی (1396). تهران: انتشارات رشد.

اکبری، ز؛ شفیع‌آبادی، ع؛ هنرپروران، ن (1390). مقایسة سبک‌های دلبستگی در مردان متأهل با روابط فرا زناشویی و فاقد روابط فرا زناشویی.. مجلة اندیشه و رفتار، دوره 5، شماره 20، صفحه 30-25.

امینی‌ها، ا؛ اسمعیلی، م (1395). تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی. فصلنامة مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال پنجم، شماره 3، صفحه 92-72.

بخشوده، ا؛ بهرامی احسان، ه (1391). نقش انتظارات زناشویی و مبادلات سالم در پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین. دو فصلنامة علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روانشناسی، شماره 6، شماره 10، صفحه 27-22.

بشرپور، س (1391). اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال دوم. شماره 2، صفحه 208-193.

ثناگویی، م؛ جان بزرگی، م؛ مهدویان، ع.ر (1390). رابطة الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی. دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روانشناسی، شماره 5، شماره 9، صفحه 77-57.

خدایاری‌فرد، م؛ و عابدینی، ی (1394). نظریه‌هاواصولخانواده‌درمانی با تأکید بر رویکردهای نوین درمان شناختی- رفتاری و معنوی- مذهبی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

درختکار، ع؛ آهنگرانی، م (1395). تأثیر آموزش بخشایش در میزان احترام به همسر و رضایت زناشویی در زنان دچار مشکلات زناشویی. مجلة روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال بیست و دوم، شماره 1، صفحه 38-30.

شیورانی، م؛ آزادفلاح، پ؛ مرادی، ع.ر؛ اسکندری، ح (1395). درمان اختلال پس از ضربه در زنان با تجربة خیانت همسر. فصلنامة مطالعات روانشناسی بالینی، سال هفتم، شماره 25، صفحه 106-85.

غباری بناب، ب (1388). مشاوره و روان‌درمانی با رویکرد معنویت. تهران: انتشارات آرون.

قاسمی، ب؛ رنجبرسودجانی، ی؛ شریفی، ک (1396). نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی. مجلة رویش روانشناسی، سال ششم، شماره 1(پیاپی 18)، صفحه 68-45.

قهاری، ش (1395)، پیمان‌شکنی در زناشویی. تهران: انتشارات دانژه.

کاوه، س (1389). رویارویی با بی‌وفایی و پیمان‌شکنی همسر. تهران: انتشارات اندیشه کهن‌پرداز.

کریمی، ج؛ سودانی، م؛ مهرابی زاده هنرمند، م، نیسی، ع.ک (1392). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر و زوج‌درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحة ناشی از روابط فرا زناشویی در زوجین. مجلة روانشناسی بالینی، سال پنجم، شمار 3، پیاپی 19، صفحه 46-35.

کمالجو، ع؛ نریمانی، م؛ عطادوخت، ا؛ ابوالقاسمی، ع (1395). پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت. مجلة مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 6،2(پیاپی 22): صفحه 67-39.

لاسترمن، د.د (1392). آسیب‌شناسی وفاداری در زندگی زناشویی، ترجمه بنفشه فرزین‌راد، سعیده زنوزیان، سارا واجب‌منفرد. تهران: انتشارات دانژه.

مکدونالد، ل، ج (2010).، شفای بی‌وفایی (راهنمای عملی برای همسران عهدشکن)، ترجمه پروین آقایی، علی‌نقی قاسمیان‌نژاد، سمیه نبیان (1393). نشر راز نهان.

مؤمنی جاوید، م؛ شعاع کاظمی، م (1390). تأثیر روان‌درمانی زوجینی بر کیفیت زندگی زوجین آسیب‌دیده از خیانت‌های زناشویی در تهران. پژوهش و سلامت، دوره 1، شماره 1، صفحه 63 - 53.

مؤمنی جاوید، م؛ شعاع کاظمی، م (1390). دیدگاه‌های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط. تهران: انتشارات آوای نور.

مؤمنی جاوید، م؛ شعاع کاظمی، م (1391). اثربخشی مداخلات روان‌درمانی بر بخشش خیانت همسر در زنان متأهل شهر تهران در سال‌های 1390-1389. مجلة پژوهش اجتماعی، دوره 6، شماره 18، صفحه 155-139.

هارلی، و؛ هارلی چالمرز، ج (1390). رهایی از خیانت‌های زناشویی، ترجمه شمس‌الدین حسینی، الهام آرام‌نیا (تاریخ نشر کتاب به زبان اصلی،1998). تهران: انتشارات نسل نواندیش.

هندریکس، ه (1988). بازگشت به عشق. ترجمه هادی ابراهیمی (1384)، تهران: انتشارات نسل نواندیش.

هنرپروران، ن. (1393). بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر بخشش و سازگاری زناشویی زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر. مجلة جامعه‌شناسی زنان (زن و جامعه)، دوره 5، شماره 3 (مسلسل 19)، صفحه 150-135.

Alloy LB, Riskind JH. (2006). Cognitive vulnerability to emotional disorders. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Askarpuor karimi Z. & Mazhaeri M. (2016) A study of spiritual intelligence and Quality of life among imprisoned women of zahedan city. The Social Sciences 11(12): 3059-3062.

Baucom, D.H., Snyder, D.K. & Gordon, K.C. (2009) Helping Couples Get Past the Affair: A Clinician’s Guide. Guilford Publications, Inc. New York.

Bird, M., Butler, M., & Fife, S. (2007). The Process of Couple Healing Following Infidelity. Journal of Couple and Relationship Therapy 6, 125

Brand, R. J., Markey, C. M., Mills, A. & Hodges, S. D. (2007). Sex Differences in Selfreported Infidelity and its Correlates. Journal of Sex Roles, 57,101-109.

Brown, E. M. (2001). Patterns of infidelity and their treatment. New York, NY: Psychology Press.

Ciarocco, N.J., Echevarria, J., & Lewandowski, G.W. (2012). Hunger for love: The influence of self-regulation on infidelity. The Journal of Social Psychology, 512(1), 61-74.

Fairbrother, N. Newth,S, Rachman, S(2005). Mental Pollution: Feelings ofdirtiness without physical contact. Behaviour Research and theraphy,43,121-130.

Fatehizade, M. Rahimi, A. & Yousefi, z. (2016). The Lived Experiences of Iranian Women, Injured from Their Husbands’ Infidelity. Modern Applied Science,10(4) 70-75.

Fife, S.T., Weeks, G.R., & Gambescia, N. (2008). Treating Infidelity: An Integrative Approach. The family journal: counseling and therapy for couples and families, 16, 316-323

Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.

Folkman, S. (2010). Oxford Handbook of Stress and Coping. Oxford, UK: Oxford UniversityPress.

 Glass, S. P., Wright, T. L. (2007). Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. In: Halford WK, Markman HJ, editors. Clinical handbook of marriage and couples interventions (pp. 471-507). New York, NY: John Wiley & Sons.

GlasserW(2003). Marriage without fail: Integration.Translated by Khoshneyyat and Barazandeh.Mashhad: Mohaghegh

Goode. W(1971)."Force and Violence in the Family". Journal of Marriage and the Family, 33: 624–636.

Gordon, K. C., Baucom, D. H., & Snyder, D. K. (2004). An integrative intervention for promoting recovery from extramarital affair. Journal of Marital and Family Therapy, 30(2), 213-231.

Gordon, K. C., Baucom. D. H., Snyder, D. K., & Dixon, L. J. (2008). Couple Therapy and the Treatment of Affairs, In A. Gurman, S, (Editor). Clinical handbook of couple therapy (pp.429-458). New York: Guilford Press.

Gordon, K. C., Baucom. D. H., Snyder, D. K., & Dixon, L. J. (2008). Couple Therapy and the Treatment of Affairs, In A. Gurman, S, (Editor). Clinical handbook of couple therapy (pp.429-458). New York: Guilford Press.

Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and Family, 62(3), 737-745.

Goudarzi, M, Boosatni poor, A(2015). Predicting p probabiling of marital infidelity upon differentiation, family. International Journal of Review in Life Sciences,5(3):1273-1279.

Haney,J.M, Hardi,L. (2014). Psychotherapeutic considertions for working with betrayed spouses: A four- task recovery model Australian and Newzland. Journal of Family Therapy,35, 401-413.

 

Hertlein, K.M. (2011). Therapeutic dilemmas in treating internet infidelity. The American Journal of Family Therapy, 39(2), 162-173..

Jackman, M. (2015). Understanding the Cheating Heart: What Determines Infidelity Intention. Sexuality & Culture. Published Online: Springer Science Business Media New York.

Johnson, S.M(2006)., Emotionally focused couples therapy for trauma survivors: Strengthening attachment bonds. New York: Guilford Press.

Kessel, D. E., Moon, J. H., Atkins, D. C. (2007). Research on Couple Therapy for Infidelity. What Do We Know About Helping Couples When There Has Been an Affair? In: Peluso PR, (Editor). Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis (pp. 55-)07. New York, NY: Routledge.

Kiluk, B.D., Nich, C., Carroll, K.M. (2011).  Neurocognitive indicators predict results of an informed consent quiz among substance dependent treatment seekers entering a randomized clinical trial.  Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 71, 704-712.  PMCID: PMC2930500.

Knight, A. (2010). Gender differences in defining infidelity. A thesis presented. In partial fulfillment of the requirements for the degree master of arts.

Kroger, C., Reibner, T. Vasterling, I Schutz, k., Kliem, S. (2012). Therapy for couple After an Affair a Randomized-Controlled Trial. Behavior Research and Therapy, 50, 786-796.

Kubrebwa M. & Dzimiri W. (2015) Unmaking factors that propel men into extramarital affairs as perceived by men in gweru's mkoba suburb:Zimbabwe. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences.3(1D): 252-256.

Lammers, J., Stoker, J.I., Jordan, J., Pollmann, M., and Stapel, D A. (2011). Power Increases Infidelity Among Men and Women. Psychological Science XX(X) 1–7.

Lawler-Row, K. A., Piferi, R. L. (2006). The forgiving personality: Describing a life well lived?. Personality and Individual Differences, 41(6), 1009-20.

Levine, S.13. (2005). A Clinical Perspective on Infidelity. Sexual and RelationalTherapy.20(2),143-153.

Lopes, E. (2010) Learning under Uncertainty: A Grounded Theory Study. In: N. Reynolds., M. Turcsányi-Szabó. (eds) Key Competencies in the Knowledge Society. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 324. Springer, Berlin, Heidelberg.

Loudov,E.I. Jani,E.K(2013). Haviger JAO. Infidelity as a Threatening Factor to the Existence.

 Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Archives of Sexual Behavior, 40(5), 971-982.

Naidoo, Annelene. (2013). A Qualitative Study on The Self-Concepts of Wives Who Have Experiences Infidelity During Their Marriages. Master of Arts in Psychology Papers. University of Johannesburg.

Olson, M., Russell, C., Higgins-Kessler, M., & Miller, R. (2002). Emotional processes following disclosure of an extramarital affair. Journal of Marital and FamilyTherapy,28,423–434.

Palmer, R.F., Katerndahl, D., & Morgan-Kidd, J. (2011). A Randomized Trial of the Effects of Remote Intercessory Prayer: Interactions with Personal Beliefs on Problem-Specific Outcomes andFunctional Status. journal Alt Compl Med,10: 438 -448.

Peluso, P. R. (2007). Infidelity: A practitioner’s guide to working with couples in crisis. New York: Routledge.

Satples, J.M (2012). Couple’s Process of Healing from Infidelity while Therapy.” A Thesis for Master of Science Degree in Marriage and Family Therapy. University of Nevada, Las Vegas.

Shoaa kazemi, M. (2017). Effect of cognitive- behavior therapy for betrayed. Journal of Research & Health, 7(3):796-802.

Skinner, E. A., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2007).The development of coping. The Annual Review of Psychology, 58, 119-144.

Snyder, D.K., Baucom, D.H., Gordon, K.C. (2007a). Treating infidelity: An integrative approach to resolving trauma and promoting forgiveness. In: P. R. Peluso (Ed), Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis. New York, NY: Routledge

Spring, J. A. (2012). After the Affair: Healing the Pain and Rebuilding Trust When a Partner Has Been Unfaithful, 2nd Edition Paperback. New York, NY: William Morro.

Stefano JD, Oala M. (2012) Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work. Journal of Counseling and Therapy for Couples and Families, 16(1),13-19.

 Shakelford, T. K., Buss, D. M., & Weekes-shakelford, V. A. (2003). Wife Killings Committed in the Context of a Lover’s triangle. Basic and Applied Sochial Psychology,)1(52, 137-143.

Wang Hui Min, R. (2006). The Impact of Discovering Spouses Infidelity: A Pilot Study on Singaporean Chinese. A These for the Degree of Master of Science in Family and Psychotherapy. Middlesex University, London.

Winek, J., & Craven, P. (2003). Healing rituals for couples recovering from adultery. Contemporary Family Therapy, 25(3), 249–266.

Zapien, N.M(2017). Decision science, Risk perception and infidelity. Journas. Sagepub.com/home/sgo,January-March2017:1-9.