نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، ایران.

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

 
این پژوهش با هدف تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاه‌های مسیر شغلی بر تصمیم‌گیری مسیر شغلی و مؤلفه‌های ارزیابی مناسب از خود، جمع‌آوری اطلاعات شغلی، انتخاب هدف، طرح‌ریزی برای آینده و حل مسئله در دانش‌آموزان متوسطه دوم انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال 96-1395 شهرستان سنندج بود. نمونه‌ای به حجم 60 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شد. ابزار سنجش، پرسشنامه تصمیم‌گیری مسیر شغلی (بتز، کلین و تیلور، 1996) بود. برای گروه‌های آزمایش که یک گروه از دختران و یک گروه از پسران انتخاب شده بودند، 8 جلسة دوساعته مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاه‌های مسیر شغلی ارائه شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد به‌کارگیری مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاه‌های مسیر شغلی میزان تصمیم‌گیری مسیر شغلی و کلیه مؤلفه‌های آن را در دانش‌آموزان دختر و پسر را به‌طور معنی‌داری در گروه مشاوره نسبت به گروه کنترل بهبود بخشید و نتایج پیگیری نشان داد این تأثیر در مدت یک ماه حفظ شده است (01/0>p). بدین ترتیب مشاوره لنگرگاه‌های مسیر شغلی می‌تواند به دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری مسیر شغلی کمک نماید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Career Anchors group counseling on Career Decision-Making, and Its Components in High School Students

نویسندگان [English]

  • anvar dastbaz 1
  • Parisa Nilforooshan 2
  • Mohammad Raza Abedi 2

1 career counseling, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran.

2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of “career anchors” group counseling on career decision-making, and self-appraisal, ability to gather occupational information, goal selection, making plans for the future and problem-solving in high school students (female and male). The research method was experimental research pre-test, post-test and follow- up with control group. The statistical population included all high school students in 2016-2017 academic year in Sanandaj City. By using a multisampling method, 60 participants were randomly selected. The measurements included the Decision -Making Scale (Betz, Klein & Taylor, 1996). The experimental groups (a female group, a male group) participated in 8-sessions in 2 hours, “career anchors" counseling group program. Data was analyzed using the multivariate analysis of variance. The results indicated that career anchors group counseling enhanced the career decision-making and all its components in participants and this effect was stable after a month. (p< 0.001). Thus career anchors group counseling can help students in career decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career anchors
  • career decision-making
  • high school students

احمدی، م. (1394). رابطة بین دل‌بستگی، شخصیت، رغبت و لنگرگاه‌های مسیر شغلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اصفهان.

باوی، س.، کریمی، ج.، شیرالی نیا، خ؛ و ایمانی، م. (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های تصمیم‌گیری شغلی بر خودکارآمدی تصمیم‌گیری و بی تصمیمی شغلی دانشجویان، یافته‌های نو در روانشناسی، 4(7)، 53 – 65.

زونکر و. ج. (1389). مشاوره مسیر شغلی با رویکرد کل‌نگر، ترجمة یوسفی و عابدی، اصفهان: جهاد دانشگاهی، سال انتشار به زبان اصلی (2006).

غلامی، ح. (1392). رابطة خودآگاهی و لنگرهای مسیر شغلی با عملکرد مدیران مدارس شهر سنندج در سال تحصیلی 92- 1391. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تبریز.

Barclay, W. B., Chapman, J. R., & Brown, B. L. (2013). Underlying Factor Structure of Schein’s Career Anchor Model. Journal of Career Assessment, 43(3), 20-42.

Betz, N. E. & Taylor, K. M. (1983). Applications of Self-Efficacy Theory to the Understanding and Treatment of Career Indecision. Journal of Vocational Behavior, 22, 63-81.

Betz, N. E., & Taylor, K. M. (2001). Manual for the Career Decision Self-Efficacy Scale and CDSE –Short Form. Unpublished manual.

Betz, N. E., Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short form of the career decision-making self-efficacy scale. Journal of Career Assessment, 4(1), 47-57.

Bravo, J., Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2015). Measuring Career Orientations in the Era of the Boundaryless Career. Journal of Career Assessment, 3(7), 218-232.

Chapman, J. R. (2015). An Empirically Derived Framework for Conceptualizing Schein’s Career Orientation Theory. Journal of Career Assessment, 53(3), 208-222.

Derr, C. B., & Briscoe, J. (2007). The catalytic 1970’s: Lessons for the 2000’s. In H. P. Gunz & M. A. Peiperl (Eds.), Handbook of career studies (pp. 528–541). Thousand Oaks, CA: Sage.

Di Fabio, A., & Palazzeschi, L. (2009). Emotional intelligence, personality traits, and career decision difficulties. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 9, 135–146. 10.1007/s10775-009-9162-3

Gati, I., & Levin, N. (2012). The stability and structure of Career Decision-Making Profiles: A one-year follow-up. Journal of Career Assessment, 20(4), 390–403.

Gati, I., Landman, S., Davidovitch, S., Asulin-Peretz, L., & Gadassi, R. (2010). From career decision-making styles to career decision-making profiles: A multidimensional approach. Journal of Vocational Behavior, 76, 277–291.

Hirschi, A. (2010). Swiss adolescents’ career aspirations: Influence of context, age, and career adaptability. Journal of Career Development, 36(3), 228-245.

Kaplan, D. M. (2014). Career anchors and paths: The case of Gay, Lesbian, & Bisexual workers. Human Resource Management Review, 24(2), 119-130.

Lee, K. (2005). Coping with Career Indecision: Differences between four career choice types. Journal of Career Development, 31, 279-289.

Lent, R. W. (2013). Career‐life preparedness: Revisiting career planning and adjustment in the new workplace. The Career Development Quarterly, 61(1), 2-14.

Leong, F. T., Rosenberg, S. D., & Chong, S. (2013). A psychometric evaluation of Schein’s (1985) career orientations inventory. Journal of Career Assessment, 51(8), 208-222.

Ona, A. (2015). Career Anchors of Students with Talent in Technical Domains. Procardia-Social and Behavioral Sciences, 19(1), 407-412.

Renn, R. W., Steinbauer, R., Taylor, R., & Detwiler, D. (2014). School-to-work transition: Mentor career support and student career planning, job search intentions, and self-defeating job search behavior. Journal of Vocational Behavior85(3), 422-432.

Rogers, M. E., & Creed, P. A. (2011). A longitudinal examination of adolescent career planning and exploration using a social cognitive career theory framework. Journal of adolescence, 34(1), 163-172.

Rogers, M. E., Creed, P. A., & Glendon, A. I. (2008). The role of personality in adolescent career planning and exploration: A social cognitive perspective. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 132-142.

Saka, N., (2007). Emotional and personality-related aspects of persistent career decision-making difficulties. Journal of vocational behavior, 71(3), 340-358.

Schein, E. H. (1980). Developing your career: Know your career anchors and develop your options. SloanWorking Papers, Sloan School of Management, MIT. Retrieved from http://dspace.mit.edu/handle/1721. 1/1968.

Schein, E. H. (1990). Career anchors and job/role planning: The links between career pithing and career development. Sloan Working Papers, Sloan School of Management, MIT. Retrieved from http://dspace. mit.edu/handle/1721.1/2315.

Walsh, W. B., & Osipow, S. H. (2014). Career decision making. Routledge.