نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشجو کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

پرستش افراد مشهور مسئله‌ای پیچیده و چندبعدی است که در این بین انعطاف‌پذیری شناختی و تنظیم هیجانی ازجمله عوامل بسیار مهمی هستند که می‌توانند در پرستش افراد مشهور مؤثر واقع شوند. این پژوهش با هدف بررسی نقش انعطاف‌پذیری شناختی و مشکلات تنظیم هیجانی در پیش‌بینی پرستش افراد مشهور دانشجویان صورت گرفته است. جامعة آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان در سال 1397 بود که از این بین 280 دانشجوی خانم و آقا با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور (مک‌کاتچئون و همکاران، 2002)، پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی (دنیس و واندوال، 2010) و مقیاس دشواری در نظم‌بخشی هیجانی (گراتزوروئمر، 2004) به شرکت‌کنندگان ارائه شد. در انتها تجزیه‌وتحلیل داده‌های توسط نرم‌افزار SPSS24 و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه همزمان انجام گردید. بر طبق نتایج، انعطاف‌پذیری شناختی و دشواری در تنظیم هیجانی به‌صورت معناداری پرستش افراد مشهور را پیش‌بینی می‌کنند (01/0>p). طبق یافته‌های حاصل از پژوهش، با اعمال برنامه‌ها و مداخلاتی برای افزایش انعطاف‌پذیری شناختی و توانایی تنظیم هیجانی می‌توان از پرستش افراد مشهور که با بسیاری از اختلالات جسمانی و روان‌شناختی و پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی مرتبط هستند، کاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Cognitive Flexibility and Emotional Regulation Problems in Prediction of Celebrity WorshipamongUniversity Students

نویسندگان [English]

  • Reza Shabahang 1
  • Mohammad Ali Besharat 2
  • mansooreh nikoogoftar 3
  • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 4

1 M.A student in general psychology, faculty of psychology and educational sciences, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Professor of psychology, faculty of psychology and educational sciences, Tehran University, Tehran, Iran.

3 Assistant professor of psychology, faculty of literature and humanity sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

4 M.A student in general psychology, faculty of literature and humanity sciences, Guilan University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Worshiping celebrities is a complex and multidimensional issue that cognitive flexibility and emotional regulation are among the most important factors that can be effective in celebrity worship. This study aims to investigate the role of cognitive flexibility and emotional regulation problems in predictionof celebrity worshipamonguniversity students.The statistical population of the study consisted of students of faculty of art and architecture of Guilan University in 1397, among which 280 female and male students were selected by convenience sampling method. Celebrity worship attitude scale (McCutcheon et al, 2002), Cognitive flexibility inventory (Dennis & Vander Wal, 2010) and difficulties in emotional regulation scale (Gratz & Roemer, 2004) were presented to the participants. Finally, data analysis was done by SPSS-24 software using multiple regression methods.According to the results, cognitive flexibility and difficulty in emotional regulation significantly predict celebrity worship (p<0/01).According to the findings of the research, applying programs and interventions to increase cognitive flexibility and the ability of emotional regulation can reducecelebrity worship that is associated with many physical and psychological disorders and negative social and cultural consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrity worship
  • cognitive flexibility
  • emotional regulation problems
  • university students

پادروند، ح؛ هاشمی رزینی، ه؛ رضایی فرد، ا؛ حسنوند، ب؛ و جوادی، ف. (1393). انعطاف‌پذیری شناختی و کنترل عواطف مادران دانش آموزان پسر نابینا. فصلنامهپژوهش‌هایکاربردیروان‌شناختی، 5(1)، 195-185.

خانزاده، م؛ سعیدیان، م؛ حسین‌چاری، م؛ و ادریسی، ف. (1391). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم‌بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6(1)، 96-87.

سلطانی، ا؛ شاره، ح؛ بحرینیان، س. ع؛ و فرمانی، آ. (1392). نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در ارتباط بین سبک‌های مقابله‌ای و تاب‌آوری با افسردگی. پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی): 2، 96-88.

عزیزی، ع؛ میرزایی، ا؛ و شمس، ج. (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. حکیم، 13(1)، 18-11.

قدرتی میرکوهی، م؛ بالداران، ن؛ و عبداللهی بقرآبادی، ق. (1396). پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی افراد تحت درمان با متادون بر اساس فرانگرانی، اضطراب، مدت و میزان مصرف متادون. فصلنامهاعتیادپژوهی، 11(42)، 196-181.

Alexander, J. C. (2010). The Celebrity-Icon. Cultural Sociology, 4(3), 323-336.

Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. Child Neuropsychology, 8(2): 71-82.

Aruguete, M., Griffith, J., Edman, J., Green, T., &McCutcheon, L. (2014). Body Image and Celebrity Worship. Implicit Religion, 17(2), 223-234.

Ashe, D. D., Maltby, J., &McCutcheon, L. E. (2005). Are Celebrity-worshippers More Prone to Narcissism? A Brief Report. North American Journal of Psychology, 7(2), 239-246.

Ang, C. S., &Chan, N. N. (2018). Adolescents’ Views on Celebrity Worship: A Qualitative Study. Current Psychology, 37(1), 139-148.

Bernardo, A. B. I., &Presbitero, A. (2018). Cognitive flexibility and cultural intelligence: Exploring the cognitive aspects of effective functioning in culturally diverse contexts. International Journal of Intercultural Relations, 66, 12-21.

Brown, Z., &Tiggemann, M. (2016). Attractive celebrity and peer images on Instagram: Effect on women's mood and body image. Body Image, 19, 37-43.

Bunford, N., Evans, S.W., &Langberg, J.M. (2018). Emotion dysregulation is associated with social impairment among young adolescents with ADHD. Journal of Attention Disorders, 22(1), 66-82.

Caspi, A. (2000). The child is father to the man: Personality continuities from childhood to adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 158–172.

Chiou, J. S., Huang, C. Y., &Lee, H. H. (2005). The antecedent of music piracy attitudes and intention. Journal of Business Ethics, 57(2), 161-174.

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135-168.

Darby, K. P., Castro, L., Wasserman, E. A., &Sloutsky, V. M. (2018). Cognitive flexibility and memory in pigeons, human children, and adults. Cognition, 177, 30-40.

Dennis, J. P., &Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy Research, 34, 241–253.

Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., &Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and regulation: Their role in predicting quality of social functioning. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 136–157.

Fujii, D. E. M., Ahmed, I., &Takeshita, J. (1999). Neuropsychologic implications in erotomania: two case studies. Neuropsychiatry, Neuropsychology and Behavioral Neurology, 12, 110-116.

Gross, J. J, &Thompson, R. A. (2011). Emotion regulation: conceptual foundations. J.J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation, The Guilford Press, New York, NY (2011): 7-10.

Heffer, T., &Willoughby, T. (2018). The role of emotion dysregulation: A longitudinal investigation of the interpersonal theory of suicide. Psychiatry Research, 260, 379-383.

Jazaieri, H., Morrison, A. S, Goldin, P. R, &Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: affective, cognitive, and social consequences. Current Psychiatry Reports, 17(1), 531.

Johnson-Laird, P. N, Mancini, F., &Gangemi, A. (2006). A hyper-emotion theory of psychological illnesses. Psychological review, 113, 822–41.

Lavender, J. M., Wonderlich, S. A., Engel, S. G., Gordon, K. H., Kaye, W. H., &Mitchell, J. E. (2015). Dimensions of emotion dysregulation in anorexia nervosa and bulimia nervosa: A conceptual review of the empirical literature. Clinical Psychology Review, 40, 111-122.

Lee, S., Scott, D., &Kim, H. (2008). Celebrity fan involvement and destination perceptions. Annals of Tourism Research, 35(3), 809-832.

Levy, M. R. (1979). Watching TV news as parasocial interaction. Journal of Broadcasting, 23, 69-80

Lopes, P. N., Nezlek, J. B., Extremera, N., Hertel, J., Fernández‐Berrocal, P., Schütz, A., &Salovey, P. (2011). Emotion Regulation and the Quality of Social Interaction: Does the Ability to Evaluate Emotional Situations and Identify Effective Responses Matter?.Journal of Personality, 79(2), 429-467.

Lopes, P. N., Salovey, P., Côté, S., &Beers, M. (2005). Emotion regulation abilities and the quality of social interaction. Emotion, 5(1), 113-118.

Maltby, J., Day, L., McCutcheon, L. E., Gillett, R., Houran, J., &Ashe, D. D. (2004). Personality and coping: a context for examining celebrity worship and mental health. British Journal of Psychology, 95(4), 411-428.

 

Maltby, J., Day, L., McCutcheon, L. E., Houran, J., &Ashe, D. (2006). Extreme celebrity worship, fantasy proneness and dissociation: Developing the measurement and understanding of celebrity worship within a clinical personality context. Personality and Individual Differences, 40(2), 273-283.

Maltby, J., Day, L., McCutcheon, L. E., Martin, M. M., &Cayanus, J. L. (2004). Celebrity worship, cognitive flexibility, and social complexity. Personality and Individual Differences, 37(7), 1475-1482.

Maltby, J., Giles, D. C., Barber, L., &McCutcheon, L. E. (2005). Intense‐personal celebrity worship and body image: Evidence of a link among female adolescents. British Journal of Health Psychology, 10(1), 17-32.

Maltby, J., Houran, J., Lange, R., Ashe, D., &McCutcheon, L. E. (2002). Thou shalt worship no other gods — unless they are celebrities: the relationship between celebrity worship and religious orientation. Personality and Individual Differences, 32(7), 1157-1172.

Maltby, J., McCutcheon, L. E., Ashe, D. D., &Houran, J. (2001). The Self-Reported Psychological Well-Being of Celebrity Worshippers. North American Journal of Psychology, 3(3), 441-52.

Maltby, J., McCutcheon, L. E., &Houran, J. (2003). A clinical interpretation of attitudes and behaviors associated with celebrity worship. Journal of Nervous and Mental Disease, 191(1), 25-29.

Maltby, J., McCutcheon, L. E.,& Lowinger, R. J. (2011). Brief Report: Celebrity Worshipers and the Five-factor Model of Personality. North American Journal of Psychology, 13(2), 343-348.

Martin, M. M., &Anderson, C. M. (1998). The Cognitive Flexibility Scale: Three validity studies. Communication Reports, 11, 1–9.

Martin, M. M., &Anderson, C. M. (2001). The relationship between cognitive flexibility and affinity-seeking strategies. Advances in Psychological Research, 4, 69–76.

Martin, M. M., Cayanus, J. L., McCutcheon, L. E.,& Maltby, J. (2003). Celebrity worship and cognitive flexibility. North American Journal of Psychology, 5, 75–80.

Martin, M. M., McCutcheon, L. E., &Cayanus, J. (2015). Celebrity Worship and Its Relationship to Television-Watching Motives: A Brief Report. North American Journal of Psychology, 17(2), 213-219.

Martin, M. M., &Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76, 623–626.

McCutcheon, L. E., Ashe, D. D., Houran, J., &Maltby, J. (2003). A Cognitive Profile of Individuals Who Tend to Worship Celebrities. The Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied, 137(4), 309-322.

McCutcheon, L. E., Lange, R., &Houran, J. (2002). Conceptualization and measurement of celebrity worship. British Journal of Psychology, 93(1), 67-87.

Mennin D. S. (2004). Emotion regulation therapy for generalized anxiety disorder. Clinical Psychology & Psychotherapy, 11, 17–29.

Neacsiu, A. D., Herr, N. R., Fang, C. M., Rodriguez, M. A., Rosenthal, M. Z. (2015). Journal of Clinical Psychology, 71(4), 346-361.

North, A. C., Sheridan, L., Maltby, J., &Gillett, R. (2007). Attributional Style, Self-Esteem, and Celebrity Worship. Media Psychology, 9(2), 291-308.

Prado, V. F., Janickova, H., Al-Onaizi, M. A., &Prado, M. A. M. (2017). Cholinergic circuits in cognitive flexibility. Neuroscience, 345, 130-141.

Reeves, R. A., Baker, G. A., &Truluck, C. S. (2012). Celebrity Worship, Materialism, Compulsive Buying, and the Empty Self. Psychology and Marketing, 29(9), 674-679.

Roemer, L., Williston, S. K., &Rollins, L. G. (2015). Mindfulness and emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 3, 52-57.

Sansone, R. A.; &Sansone, L. A. (2014). “I’m Your Number One Fan”— A Clinical Look at Celebrity Worship. Innovations in Clinical Neurosciences, 11(1-2), 39-43.

Sheridan, L., North, A., Maltby, J., &Gillett, R. (2007). Celebrity worship, addiction and criminality. Psychology, Crime & Law, 13(6), 559-571.

Singh, R. P., &Banerjee, N. (2018). Exploring the Influence of Celebrity Worship on Brand Attitude, Advertisement Attitude, and Purchase Intention. Journal of Promotion Management, 0(0), 1-27.

Stever, G. S. (2011). Celebrity Worship: Critiquing a Construct. Journal of Applied Social Psychology, 41(6), 1356-1370.

Swami, V., Taylor, R., &Carvalho, C. (2009). Acceptance of cosmetic surgery and celebrity worship: Evidence of associations among female undergraduates. Personality and Individual Differences, 47(8), 869-872.

Turner, G. (2010). Approaching celebrity studies. Celebrity Studies, 1(1), 11-20.

Wang, C., Chen, C., Yang, S. C., &Farn, C. (2009). Pirate or buy? The moderating effect of idolatry. Journal of Business Ethics, 90, 81-93.

Weinberg, A., &Klonsky, E. D. (2009). Measurement of emotion dysregulation in adolescents. Psychological Assessment, 21(4), 616-621.

Xiaozhong, H. (2006). Survey report on idol worship among children and young people. Chinese Education & Society, 39(1), 84-103.