نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی سلامت. گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجو دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

از منظر روان‌شناسی تحولی می‌توان به گستره نوجوانی، دوره مرور علائم مرضی روان‌شناختی اطلاق نمود. هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های دلبستگی در رفتارهای پرخطر نوجوانان بود. جامعة آماری 2570 نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان نجف‌آباد (اصفهان) در سال تحصیلی 93-1392 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 247 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل مقیاس سبک‌های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) و مقیاس رفتارهای پرخطر نوجوانان ایرانی (زاده‌محمدی و همکاران، 1390) بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری به شیوة گام‌به‌گام نشان داد سبک دلبستگی ایمن مؤلفه‌های رانندگی خطرناک، خشونت، سیگار کشیدن و مصرف الکل رفتارهای پرخطر را به ترتیب با تبیین 4، 6، 8 و 11 درصد واریانس آن‌ها به‌صورت منفی، سبک دلبستگی اجتنابی مؤلفه‌های مصرف مواد و دوستی با جنس مخالف را با تبیین 13 و 8 درصد واریانس آن‌ها و سبک دلبستگی دوسوگرا مؤلفه‌های دوستی با جنس مخالف و رابطه و رفتار جنسی را با تبیین 6 و 5 درصد واریانس آن‌ها مورد پیش‌بینی قرار داده است (05/0 >p). این نتایج نشان می‌دهد سبک‌های دلبستگی نقش مهمی در گرایش یا پیشگیری از گرایش دانش‌آموزان و نوجوان به رفتارهای پرخطر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Attachment in risky behaviors of male high school adolescent students

نویسندگان [English]

  • Hasan Rezaei 1
  • Jafar Hasani 2
  • Mohamad Mohamad 3

1 Young Researchers and Elite Club, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Assistant Professor, Psychology Department, Kharazmi University, Tehran, iran.

3 Educational Psychology, Islamic Azad University of Isfahan(khorasgan), Isfahan, Iran.

چکیده [English]

From the perspective of the evolutionary psychology, the range of adolescents, the period of the review of psychological symptoms can be considered.The aim of this study was to investigate the role of attachment styles in adolescent’s risky behaviors.The statistical population of the study was 2570 male high school students in Najaf Abad city (Isfahan) in the academic year of 2012-2013. A multi-stage random cluster sampling method was used to select 247 of them. Measuring tool included scale attachment styles (Collins & Read, 1990) and Iranian Adolescent Risky Behavior Scale (Zade Mohammadi & et al, 2012). The results of stepwise multi-variable regression analysis indicated that Safe attachment style of hazardous driving components, violence, smoking, and alcohol use high risk behaviors with 4, 6, 8, and 11 percent of their variance, respectively, and negatively predicted respectively. The avoidant attachment style predicted components of drug use and friendship with the opposite sex by explaining 13 and 8 percent of their variance and ambivalent attachment style, predicting the components of friendship with the opposite sex and sexual relationship and sexuality by explaining 6 and 5 percent of their variance.These results indicate that attachment styles play an important role in the tendency and prevention of risky behavior in the students and young adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risky behaviors
  • attachment styles
  • adolescent

 پاکدامن، ش. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانی. رساله دکتری روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

خستو، گ. (1381). پیشگیری از سوءمصرف مواد و وابستگی با رویکرد اجتماع‌مدار. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. 2(6)، 262-235.

دلاور، ع. (1394). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (ویراست چهارم). انتشارات ویرایش، ص 96.

زاده‌محمدی، ع.، احمدآبادی، ز.، حیدری، م. (1390). تدوین و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی. مجلة روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 17(3)، 225-218.

Ahrens, K. R., Ciechanowski, P., & Katon, W. (2012). Association’s betweenadult attachment style and health risk behaviors in an adultfemale primary care population. Journal of Psychosomatic Research, 72, 364–370.

Ainsworth, M., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation.Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Bahr, S, J., Suzanne, L., Anastasios, C., Bingdao, L. Family. (1998). religiosity and the risk of adolescent drug use. Journal of Marriage and the Family, 6, 979-992.

Bar-On, R. (2006).Th e Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI).Psicothema, 18(l), 13-25.

Bartholomew, K., & Horowitz, L. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-241.

Bergman, M. M., & Scott. (2001). Young adloescents well-being and health-risk behaviors: Gender and socionomic difference. Journal of Adolescents, 24, 183197.

Berry K, Barrowclough C, Wearden A. (2007). A review of the role of adult attachment style inpsychosis: Unexplored issues and questions for further research. ClinPsychol Rev, 27(4), 458-75.

Bowlby, J. (1988). A secure base: parent–child attachment and healthy human development. New York, NY US: Basic Books.

                                

     
     

 

     
     

                                    

     
     

1.       Lindberg, Boggest & Williams

     
     

       

 

 

Boyer, T. W. (2006). The development of risk-taking: Amultiperspective review. Dev Rev, 26, 291-345.

Brook, J. S., Brook, D. W., Gordon, A. S., Whiteman, M., & Chen, P. (1990). The psychosocial etiology of adolescent drug use: A family interactional approach. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 116 (2), 111-267.

Carlston, E. A., & Sroufe, L. A. (1995). Contribution of attachmenttheory to development. New York: Wiley.

Carnes, P., & Adams, K. M. (1998). Clinical management ofsex addiction. London: Routle