نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق باهدف تعیین تأثیر آموزش خودتعیین‌گری و جنسیت بر کمک‌طلبی دانشجویان در دانشجویان انجام شد. روش این پژوهش به‌صورت نیمه آزمایشی به همراه پیش‌آزمون - پس‌آزمون، پیگیری با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند در سال تحصیلی 96-1395 بودند. نمونه آماری شامل 80 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان (40 نفر دختر و 40 نفر پسر) که به‌صورت داوطلبانه ثبت‌نام و به‌صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا بسته آموزشی تدوین و اعتباران مورد ارزیابی قرار گرفت و تأیید شد. سپس طی 12 جلسه برای دانشجویان گروه آزمایش آموزش داده شد. ابزارهای تحقیق شامل مقیاس کمک‌طلبی ریان و پنتریچ (1995) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره دوراهه و تک متغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش خودتعیین‌گری بر کمک‌طلبی دانشجویان در مرحله پس‌آزمون و پیگیری تأثیر دارد (001/0>p). تأثیر جنسیت در مرحله پس‌آزمون در مرحله پس‌آزمون و پیگیری بر پذیرش کمک‌طلبی (05/0>p) معنادار است؛ و در مرحله پیگیری تعامل آموزش خودتعیین‌گری و جنسیت بر هیچ‌یک از متغیرها تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-determination Training and Gender on Help-seeking of Students

نویسنده [English]

  • Farokhro Jalili

Assistant Professor Department of Educational Sciences Farhangian University of Tehran Iran.

چکیده [English]

This study has been done with the aim of determining self-determination training and gender on the help-seeking behavior of University students. The study was a semi-experimental study with pretest- post-test, follow- up with control group. The statistical population included all students of Farhangian University of Birjand in 2016-2017. The statistical sample includes 80 students of Farhangian University (40 females and 40 males) who have voluntarily registered and randomly been placed in test and control groups. First the training package was developed and its validity was evaluated and confirmed. Then 12 training sessions were given to for the students of test group. The research instruments was the help- seeking questionnaire of Ryan and Pentrich (1995). Data was analyzed through two-way multivariate covariance analysis and the results showed that self-determination training is effective on help-seeking of students in post-test and follow up stages (p<0.001). The effect of gender in post-test and follow-up is significant on acceptance of help-seeking (p<0.05) and in follow-up stage, the interaction of self-determination training and gender has not meaningful effect on any of variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-determination
  • gender
  • help-seeking
  • Students

بحرانی، م. (1384). مطالعة انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22، 4، 115-104.

تمدنی، م؛ حاتمی، م؛ هاشمی رزینی، ه. (1389). خودکارآمدی عمومی، اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. روان‌شناسی تربیتی، 6، 17، 86-65.

ذبیح الهی، ک؛ یزدانی ورزنه، م؛ غلامعلی لواسانی، م. (1391). خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان‌سازی در دانش آموزان دبیرستانی. روان‌شناسی تحولی، 9، 34، 212-203.

رستگار خالد، ا. (1389). تفاوت‌های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. مطالعات راهبردی زنان، 13، 50، 122-81.

زمانی، ب؛ عابدینی، ی؛ کیانی ز. (1394). مقایسه ابعاد مختلف کمک‌طلبی تحصیلی دانشجویان مجازی و حضوری برحسب عوامل دموگرافیک. فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا). 6، 1، 57-48.

زمانی، ب؛ عظیمی، س؛ سلیمانی، ن. (1391). مقایسه عوامل مؤثر بر سرقت علمی برحسب جنسیت و رشته تحصیلی از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 7، 3، 36-24.

سعیدی رضوانی، ط؛ کارشکی، ح؛ حجازی ا. (1396). بررسی وضعیت کمک‌طلبی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش‌های تربیتی، 35، 110-93.

سواری، ک. (1391). بررسی میزان رواج اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور اهواز. شناختاجتماعی، 1، 2، 68-62.

عابدینی، ی؛ باقریان، ر؛ کدخدایی، م. (1389) بررسی رابطة باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل‌های رقیب.تازه‌های علوم شناختی، 3، 48-34.

غائبی، م. (1389). بررسیتفاوت‌هایسنیوجنسیدررابطةکمال‌گراییواهمال‌کاریوتصویربدنیباعزت‌نفسو پیشرفتتحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

فاتحی، ی. (1390). بررسی شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت‌های مطالعه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

قدم‌پور، ع؛ سرمد، ز. (1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک‌طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجلة روان‌شناسی، 7، 2، 126-112.

کوثری، ر. (1390). بررسی وضعیت اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دبیرستانی و رابطة آن با انگیزة پیشرفت و اضطراب امتحان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

گنجی، ک؛ نوابخش، م؛ ذبیحی ر. (1390). رابطة سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک‌طلبی در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در ریاضیات. فصلنامة روان‌شناسی تربیتی، 22، 7، 123-95.

Azar, F. S. (2013). Self-efficacy, achievement motivation and academic procrastination as predictors of academic achievement in pre-college students. Proceeding of the Global Summit on Education, 173-178.

Bartholomé, T., Stahl, E., Pieschl, S., & Bromme, R. (2006). What matters in help-seeking? A study of help effectiveness and learner-related factors. Computers in Human Behavior, 22, 1, 113-129.

Beisler, M., & Medaille, A. (2016). How Do Students Get Help with Research Assignments? Using Drawings to Understand Students' Help Seeking Behavior. The Journal of AcademicLibrarianship, 42, 4, 390-400

Bembenutty, H., & White, M. C. (2013). Academic performance and satisfaction with homework completion among college students. Learning and Individual Differences, 24, 83-88.

Butler, R. (1998). Determinants of help seeking: Relations between perceived reasons for classroom help-avoidance and help-seeking behaviors in an experimental context. Journal of Educational Psychology, 90, 4, 630-643.

 

Butler, R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher help giving in the classroom: Theory, research, and educational implications. Help seeking in academic settings: Goals, groups, and contexts, 15-44.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 4, 227-268.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Levels of analysis, regnant causes of behavior and well-being: The role of psychological needs. Psychological Inquiry, 22, 1, 17-22.

Deci, E. L., & Vansteenkiste, M. (2004). Self-determination theory and basic need satisfaction: Understanding human development in positive psychology. Ricerche di Psichologia, 27, 17–34.

Ferrari, J. R., & Beck, B. L. (1998). Affective responses before and after fraudulent excuses by academic procrastinator. Education, 118, 4, 529-538.

Ferrari, J., Parker, J., & Ware, C. (1992). Academic procrastination: Personality correlates with Myers-Briggs types, self-efficacy, and academic locus of control. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 495-502.

Ibarra-Rovillard, M. S., & Kuiper, N. A. (2011). Social support and social Negativity findings in depression: Perceived responsiveness to basic psychological needs. Clinical Psychology Review, 31, 342–352.

Kakhnovets, R. (2011). Relationships among personality, expectations about counseling, and help seeking attitudes. Journal of Counseling & Development, 89, 11-19.

Karabenick, S. A. (2011). Classroom and technology-supported help seeking: The need for converging research paradigms. Learning and Instruction, 21, 2, 290-296.

Kessels, U., & Steinmayr, R. (2013). Macho-man in school: Toward the role of gender role self-concepts and help seeking in school performance. Learning and Individual Differences, 23,234-240.

Kuo, B., Roldan-Bau., A. & Lowinger, R. (2015). Psychological Help-Seeking among Latin
American Immigrants in Canada: Testing a Culturally-Expanded Model of the Theory of
Reasoned Action Using Path Analysis. International Journal for the Advancement of
Counselling
, 37: 179-197.

Madan, C. R., Teitge, B. D. (2013). The Benefits of Undergraduate Research: The Student’sPerspective. The Mentor: An Academic Advising Journal.

Marchand, G., & Skinner, E. A. (2007). Motivational dynamics of children's academic help-seeking and concealment. Journal of Educational Psychology, 99, 1, 65-82.

Marshik, T. T. (2010). Teachers and students psychological need satisfaction as predictors of students’ academic achievement. Doctoral dissertation, University of Florida, 110-112.

McLafferty, E., & Farley, A. H. (2006). Analyzing qualitative research data using computer software. Nurs Times 13-19. 102, 24, 34-6.

Meerah, T. S. M., Osman, K., Zakaria, E., Haji Ikhsan, Z., Krish, P., Koh Choo Lian, D., & Mahmod, D (2012). Measuring graduate students research skills, Procedia - Social andBehavioral Sciences, 60: 626-629.

Newman, R. S. (1990). Children's help- seeking in the classroom: The role of motivational factors and attitudes. Journal of Educational Psychology, 82, 1, 71-80.

Newman, R. S. (1998). Student’s help-seeking during problem-solving: Influences of personal and contextual achievement goals. Journal of Educational Psychology, 90, 644-658.

Newman, R. S., & Goldin, L. (1990). Children's reluctance to seek help with schoolwork. Journal of Educational Psychology, 82, 1, 92-100.

Newman, R. S., & Schwager, M. T. (1995). Students’ help seeking during problem solving: Effects of grade, goal, and prior achievement. American Educational Research Journal, 32, 2,352-376.

Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom applying self-determination theory to educational practice. Theory and research in Education, 7, 2, 133-144.

Orange G. (2000). International Perspectives on Tele-Education and Virtual Learning Environments. London: Ashgate.

Perry, F. (2016). Academic Help Seeking Constructs and Group Differences: An Examination ofFirst-Year University Students. Dissertation Educational psychology; Higher education. University of Nevada, reno.

Peterson PW. (2001). The Debate About online Learning: Key Issues for Writing Teachers. Computers and Composition. 18, 4, 57-70.

Ryan, A. M., & Pintrich, P. R. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescents' help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89, 2, 329-341.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York: Guilford

Schenke, K., Lam, A. C., Conley, A. M., & Karabenick, S. A. (2015). Adolescents' help seeking in mathematics classrooms: Relations between achievement and perceived classroom environmental influences over one school year. Contemporary Educational Psychology, 41, 133-146.

Tian, L., Chen, H., & Huebner, E. S. (2013). The longitudinal relationships between basic psychological needs satisfaction at school and school-related subjective well-being in adolescents. Social Indicators Research, 119, 1, 353-372.

Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006). Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships, and competence beliefs. Journal of school psychology, 44, 5,331-349.