نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه لرستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و دانشگاه لرستان ، خرم آباد، ایران .

10.30486/jsrp.2019.666526

چکیده

هدف این پژوهش بررسی  رابطه قلدری سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان با نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی در کارکنان سازمان های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه ای و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری  بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 1317  نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم آباد  بودند، از این میان  نمونه ای به تعداد 297  نفر به روش تصادفی طبقه ای از میان آنها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه قلدری سازمانی (اینارسن، هول و نوتلرز،2009)، پرسشنامه نقض قرارداد روانشناختی (موریسون و رابینسون،2000) و پرسشنامه سکوت سازمانی (برینزفیلد،2013) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده ی آن است که قلدری سازمانی هم به صورت مستقیم و هم از طریق نقض قرارداد روانشناختی موجب افزایش سکوت سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی استان لرستان می گردد (P<0/05 ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Organizational Bullying and Organizational Silence with the Mediating Role of Violations of the Psychological Contract

نویسندگان [English]

  • reza sepahvand 1
  • mohsen arefnezhad 2
  • Fariborz Fathi Chgni 3
  • masood sepahvand 4

1 lu

3 lu

4 Master&amp;#039;s degree, Business Administration, Faculty of Economic Sciences and Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational bullying and employees' organizational silence with the mediating role of psychological contract violation in governmental organizations in Lorestan province. The study was practical in terms of purpose, relational in terms of research type, and structural formula in terms of modeling type. The statistical population of the study was 1317 employees of general offices of Lorestan province organizations based in the city of Khorramabad . Based on Morgan table, a sample size of 297 was selected by stratified random sampling. In order to measure the variables of the research,  (Einarsen, Hoel & Notelaers' ,2009) Organizational Bullying Questionnaire, (Morrison and Robinson’s,2000) Psychological Contract Violation Questionnaire and ( Brinsfield’s ,2013) Organizational Silence Questionnaire were used. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. For data analysis, structural equations modeling and PLS software have been used. The results indicate that organizational bullying both directly or through  psychological contract violation increases the organizational silence of employees in governmental organizations of Lorestan province (P<0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational bullying
  • Organizational silence
  • psychological contract violation
  • Employees of Governmental Organizations