نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین مدل روابط بین فضیلت و وفاداری سازمانی با بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق شغلی معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان بود که به شیوة همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعة آماری پژوهش، معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان به تعداد 2234 بودند که حجم نمونه 327 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای از بین آن‌ها انتخاب شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اشتیاق شغلی (شائوفلی و همکاران، 2002)؛ بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 2002)؛ فضیلت سازمانی (کامرون و همکاران، 2004) و وفاداری سازمانی (علی و الکاظمی، 2007) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کای اسکور و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین فضیلت و وفاداری سازمانی با اشتیاق شغلی و بهزیستی روان‌شناختی معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان رابطة مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

model of the relationship between virtue and organizational loyalty with psychological well being and job engagement (case Model of the relationship between virtue and organizational loyalty with psychological well-being and job engagement (case study: isfahan highschool teachers)

نویسندگان [English]

  • banafsheh turkian 1
  • fariba karimi 2

1 Department of Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Department of Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between organizational loyalty and organizational virtue with psychological well-being and Job engagement in high school teachers of Isfahan city which was conducted through correlation method and structural equation modeling. The study population consisted of 2234 high school teachers of Isfahan. Sample size was chosen 327 teachers using Multistage Sampling method. To collect information, Job engagement questionnaire of (Salanova & Schaufeli 2002); Psychological well-being questionnaire of (Reef 2002); and organizational virtue questionnaire of (Cameron et al 2004); organizational loyalty questionnaire of (Ali and Alkazemi 2007), were used. To analyze the findings, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, chi-square test and structural equation modeling, were used. Research findings showed that there are significant positive relationships between organizational virtue and organizational loyalty with Job engagement and psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job engagement
  • psychological well-being
  • organizational loyalty
  • organizational virtue
احدی، ب.، ستوده، م.ب و حبیبی، ی. (1391)، "مقایسة بهزیستی روان‌شناختی و مکانیزم‌های دفاعی در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان" فصلنامة علمی پژوهشی روان‌شناسی مدرسه، 1(4): 22-6.
اسدزاده باویل، ع. (1394)، نقش فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان اداره کل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
بهزادی، ا. نعامی، ع. و بشلیده، ک. (1392). بررسی رابطة فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کامرون، مجلة دستاوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، دانشگاه شهید چمران تهران، دوره چهارم، (2)20: 256- 233.
پیرحیاتی، س.؛ نیسی، ع. و نعامی، ع. (1391). رابطة تعارض کار-خانواده و خانواده- کار با اشتیاق شغلی و میل ماندن در شغل در کارکنان یک شرکت پتروشیمی در ماهشهر، یافته‌های نو در روان‌شناسی، (23) 7:114-95.
حسن‌زاده ثمرین، ت.، سفیدکار، س. (1393). بررسی رابطة فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامة علمی پژوهشی مدیریت، (76) 23: 155-141
خشوعی، م. (1392). مقایسة فضیلت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و تعلل‌ورزی در کار با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، جلد دوم، ص 93-82.
دادخواه، م. (1388). مشتری‌مداری، انتشارات شهرآشوب، چاپ ششم، تهران، مرکز آموزش علمی-کاربردی و فرهنگ و هنر، واحد 38 تهران.
رحمان سرشت، ح.، حبیبی بدرآبادی، م. و قدرتیان، ع. (1392). الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی، مجلة پژوهش‌های مدیریت عمومی، زاهدان: دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان، (21) 6: 5-23
فتاحی، ل. (1390). عوامل مؤثر روی بهره‌وری نیروی انسانی، اولین همایش منطقه‌ای حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب.
کرد تمینی، ب. (1384). نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسران و فرزندان شاهد استان سیستان و بلوچستان. پایان‌نامة کارشناسی ‌ارشد. دانشگاه تهران.
گل‌پرور م.، نادی م.ح. (1390). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطة بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار، فصلنامة اخلاق در علوم و فناوری، (1)6: 43-53.
میلانی‌فر، ب. (1382)، بهداشت روانی، چاپ هشتم، تهران، نشر قومس.
میکاییلی منیع، ف،. (1389)، بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه، فصلنامة علمی پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، (18)5.
میرزادارانی، ح. (1392) اشتیاق شغلی دریچه‌ای به سوی نشاط اجتماعی، مجلة علوم اجتماعی، شماره 62.
نریمانی م.، یوسفی ف.، و کاظمی، ر. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری.
نوری، ا.، عریضی، ح. ر، زارع، ر، بابامیری، م. (1389). ارتباط مؤلفه‌های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی، فصلنامة تازه‌های روان‌شناسی صنعتی/سازمانی، (5)1: 9-15
Abbas J. AliAli A. Al-Kazemi, (2007). Islamic work ethic in Kuwait, Cross Cultural Management: An International Journal, 14 (2):93-104. 
Bagozzi, R. P. (2003). Positive and negative emotions in organizations. In Cameron, K. S.,
Dutton, J. E., and Quinn, R. E., editors, Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline. Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco, CA.
Burke, R.J., Ng E. S.W. & Fiksenbaum, L. (2009). Virtues,Work satisfactions and Psychological wellbeing among nurses International Journal of workplace Health management,2(3) 202-213
Burke RJ, Koyuncu M, Durna U, Cicek R, Fiksenbaum L (2016) Virtues, Work Satisfactions and Psychological Well-Being among Nurses in
 
Turkish Hospitals. Arch Nurs Pract Care 2(1): 032-039.
Cameron‚ K. S.; Dutton‚ J. E.; Quinn‚ R. E. (2003). Organizational Virtuouness and performance Positive Organizational Scholarship. San Francisco, Berrett-Koehler
Cameron KS, Bright D, Caza A.)2004(. Exploring the Relationships between Organizational Virtuousness and Performance. American Behavior Scientist, 47 (6): 766-790
Casalo, L. & Flavian, C. & Guinaliu, M. (2008), “The role of perceived usability, reputation, satisfaction & consumer familiarity on the website loyalty formation process”, Computer in Human Behavior, 2(4): 325-345
Celik A., Esen E. (2017). The moderating role of psychological wellbeing organizational virtuousness and work engagement, The Journal of International Social Research, 10(50):668-674
Chun‚ R. (2009). “Ethical Character and Virtue of organization, An Empirical Assessment and Strategic Implications“. Journal of Business Ethics, 57, 269-284.
Gruman,J.A. & Saks,AM., (2011),"Performance management and employee engagement", Human Resource Management Review, (21): 123-136
Keyes, C. L.M. (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: acomplementary strategy for improving national mental health. American psychologist, 62, 95-108
Lilius, J. M., Worline, M. C., Maitlis, S., Kanov, J., Dutton, J. E., Frost, P., (2008), “The contours and consequences of compassion at work”, Journal of Organizational Behavior, 29(2), 193-218.
Lings,I.N.,Greenley,G.E., (2010).''Internal market orientation and marker-orientation behaviours'', Journal Of Service Management,21(3),322-324
Ryff, C.D., Keyes, C.L.M., Hughes, D.L., (2003). Status inequalities, perceived discrimination, and eudaimonic well-being: do the challenges of minority life hone purpose and growth? Journal of Health and Social Behavior 44: 275–291
Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma. V. & Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout and: A confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.
Seligman, M. E. P. (2002). Authentic Happiness. New York: Free Press.
Singh, S., David, R., & Mikkilineni, S. (2018). Organizational virtuousness and work engagement: Mediating role of happiness in India. Advances in Developing Human Resources, 20(1), 88-102.
Welch,M., (2012),"Appropriateness and acceptability: Employee perspectives of internal communication ",Public
Relations Review,38:.246-254.
Ziapour A, Molavi bistoni Sh, Afsari D ).2015). A Study of the Relationship between Organizational Virtuousness and Employee Engagement (A Case Study of Employees of Kermanshah-Based Branches of Keshavarzi Bank, Iran in 2015), International Research Journal of Applied and Basic Sciences (IRJABS), 9(8): 1442-1447.