نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اصفهان

10.30486/jsrp.2019.559412.1147

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی گروهی هیجان‌مدار بر دلبستگی و شادمانی زناشویی انجام شده‌است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح تحقیق پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را زوجین با مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره همدان تشکیل می‌دادند. نمونه مورد مطالعه شامل 20 زوج (40 نفر) داوطلب بود که به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی زوجی (بارتولوموو ، 2003) و مقیاس شادمانی زناشویی (ناتان اچ. آزرین، باری تی. ناستر و رابرت جونز، 1973) بودند. برای گروه آزمایش 10 جلسه (2 ساعته) مشاوره گروهی با رویکرد هیجان‌مدار برگزار شد و پس از آن هر دو گروه مجددا ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از روش آنالیز واریانس اندازه‌های مکرر از نوع طرح‌های آمیخته دوطرفه(SPANOVA) تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که مشاوره گروهی هیجان‌محور به صورت معناداری باعث افزایش کیفیت دلبستگی زوجین و افزایش شادمانی زناشویی شده‌ است (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Emotionally Focused Group Couple Therapy on the Couple Attachment and Marital Happiness

نویسندگان [English]

  • Farnaz Kian 1
  • ozra etemadi 2
  • Fatemeh Bahrami 3

1 Department of counseling, Faculty of Education and psychology, University of Isfahan, Iran

2 Department of counseling, Faculty of Education and psychology, University of Isfahan, Iran

3 Department of counseling, Faculty of Education and psychology, University of Isfahan, Iran

چکیده [English]

The present study was aimed to investigate the impact of Emotionally Focused Group Couple Therapy on the Couple Attachment and Marital Happiness. This was a quasi-experimental research design with pretest-posttest and control group, and the sample population includes couples having marital problems among all couples who visited counseling centers in a period of time in Hamadan City, Iran. They were randomly assigned into two equal experimental and control groups. The sample included 20 couples (40 individuals) in the 20-person experimental and control groups. The instruments used in this study included couple attachment questionnaire (Bartolomovo, 2003) and marital happiness scale (Nathan H. Asrine, Barry T. Nuster and Robert Jones, 1973).The experimental group received Emotionally Focused Couple Therapy for ten sessions (2 hours). Then, all participants were assessed again as the posttest. The data was analyzed using Repeated Measurement Analysis with Mixed/split plot design ( SPANOVA) . The results showed that emotion-focused couple therapy significantly Enhanced attachment quality and increased marital happiness (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group counseling
  • Emotionally Focused Couple Therapy
  • Marital Happiness