نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،دانشگاه اصفهان، ایران

3 دکترای روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.30486/jsrp.2019.560893.1177

چکیده

هدف این پژوهش تبیین رابطه خودکارآمدی عمومی، تعلق و عشثق با معنا در زندگی با میانجی گری ارزش های اجتماعی در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری بود. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی و جامعه آماری دانش آموزان دخترسال سوم دوره دبیرستان به تعداد4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (شرر و مادوکس،1982) مقیاس تعلق و عشق، مقیاس ارزش های اجتماعی و پرسشنامه معنا در زندگی ( استجر و همکاران،2006)بود. داده ها با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری بررسی شد. یافته ها بیانگر آن بود که رابطه مستقیم متغیرهای خودکارآمدی عمومی، تعلق وعشق و ارزش های اجتماعی بامتغیر معنا در زندگی معنادار است (05/0>p). همچنین رابطه غیر مستقیم متغیر خودکارآمدی و تعلق وعشق با متغیر معنا در زندگی در صورتی که متغیرارزش های اجتماعی میانجی باشد، معناداراست (05/0>p).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between of General Self-Efficacy, Belonging and Love on Meaning in Life through the Mediating of Social Values among Secondary school Girls.

نویسندگان [English]

  • omidali bapiri 1
  • mehrdad kalantari 2
  • Hamid Taher Neshat Doost 3
  • seyed hamid reza oreyzi samani 3

1 Farhangyan, University,Ilam,Iran

2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology,University of Isfahan, Iran,

3 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology,University of Isfahan, Iran,

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between general self-efficacy, belonging and love with meaning in life by mediating of social values in girls adolescent through structural equations modelling. This is a correlation study using causal modeling. The statistical population of the study was 4476 students in the third year of high school. A sample of 200 people was selected through multistage cluster random sampling. . Measurement tools included a Self-Efficacy Questionnaire (Sherer and Maddox, 1982), Belonging and Love Scale, Social Values Scale, and Meaning in Life Questionnaire (Stiger et al., 2006). Data were analyzed using structural equation modeling approach. . The findings indicated that the direct relationship of the variables of general self-efficacy, belonging, love and social values on the meaning variable in life was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning in life
  • general self-efficacy
  • belonging and love
  • social values