نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

10.30486/jsrp.2019.563638.1250

چکیده

هدف پژوهش، پیش‌بینی سبک تصمیم‌گیری مدیران تربیت‌بدنی بر اساس سرسختی روان‌شناختی و راهبردهای مقابله‌ای بود. نمونه آماری شامل 210 نفر از مدیران تربیت‌بدنی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامة سرسختی روان‌شناختی اهواز (کیامرثی و همکاران، 1377)، پرسشنامة راهبردهای مقابله‌ای (بیلینگز و موس، 1984) و پرسشنامة سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران (اسکات و بروس، 1995) استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیلة آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین سرسختی روان‌شناختی و سبک‌های تصمیم‌گیری و همچنین بین راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران به‌صورت کلی رابطة مثبت و معناداری به دست آمد (05/0P<)؛ اما بین سرسختی روان‌شناختی و راهبردهای مقابله‌ای به‌صورت کلی رابطة معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که می‌توان بر اساس ابعاد متغیر سرسختی روان‌شناختی و راهبردهای مقابله‌ای به‌صورت معناداری سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران را پیش‌بینی کرد (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Decision-Making Style of Physical Education Managers based on Psychological Hardiness and Coping Strategies

نویسندگان [English]

  • Jalil Moradi 1
  • Pourya Zandi 2

1 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran.

2 Sport Management, sanandaj Branch, Islamic Azad University.

چکیده [English]

This study aimed to predict the decision-making style based on psychological hardiness and coping strategies in physical education managers. The sample consisted of 210 physical education managers, that selected by random Multi-stage cluster sampling method. Data gathered by 3 questionnaires Ahvaz psychological hardiness questionnaire (Kiamarsi et al, 1998), coping strategies questionnaire (Billings & Moss, 1984) and public decision-making styles questionnaire (Scott and Bruce, 1995). The data were analyzed by Pearson correlation test and multivariate regression using SPSS software version 20. The results showed that there was a positive and significant relationship between psychological hardiness and decision-making styles, as well as coping strategies and decision making styles of managers in general (P <0.05). But there were no significant relationship between psychological hardiness and coping strategies in general. The results of multivariate regression showed that we can predict decision-making in managers based on the psychological hardiness and coping styles variables (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological hardiness
  • Coping Strategies
  • Decision-Making Styles and Physical Education Managers

حیدری، ا.، مرزوقی، ر. (1391). بررسی و مقایسه سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری در مدیران دانشگاه شیراز. فصلنامة علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4، 84-67.

رحیمیان بوگر، ا.، اصغرنژادفرید، ع. (1387). رابطة سرسختی روان‌شناختی و خود تاب‌آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجلة روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). دوره 14، شماره 1(پیاپی 52). (1). 62-70.

زنوزیان، س.، غرایی، ب.، یکه‌یزداندوست، ر. (1389). اثربخشی آموزش حل مسئله در تغییر راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان. فصلنامة علمی پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز. سال پنجم. شماره ۲۰. (4). 83- 101.

عزیزی نژاد، ب.، نیکفر، ن. (1397). بررسی روابط بین رجحان‌های ارزشی و سبک‌های پنج‌گانه تصمیم‌گیری مدیران تربیت‌بدنی. فصلنامة علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 7 (25)، 56-45.

غضنفری، ف.، قدم پور، ع. (1387). برسی رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم‌آباد. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 47،54-37.

کشکر، س.، قاسمی، ح.، مولانی، ر. (1393). مقایسه هوش هیجانی و سبک تصمیم‌گیری مدیران ادارات تربیت‌بدنی و سایر مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه‌های تهران. نشریة مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2 (1)، 23-13.

کیامرثی، آ.، نجاریان، ب.، مهرابی‌زاده هنرمند، م. (1377). ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش سرسختی روان‌شناختی. مجله روان‌شناسی. شماره 3. 271- 284.

Bayram, N., & Aydemir, M. (2017). Decision-Making Styles and Personality Traits. International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences (IJRAOB). 3(1), 905-915

Beach, L. R. (2012). Narrative thinking and decision making: How the stories we tell ourselves shape our decisions, and vice versa. Online publication, www.LeeRoyBeach.com.

Billings A.G. & Moos R.H. (1984). Coping, Stress and Social Resources among adults with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology, 46/4, 877-891.

Hammoud, M. S., Bakkar, B., Abu-Hilal, M. M., Saif, Y., & Al Rujaibi, M. (2019). Relationship between psychological hardiness and career decision-making self-efficacy among eleventh grade students in Sultanate of Oman. International Journal of Psychology and Counselling,11(2), 6-14

Huang, S., van der Veen, R., & Song, Z. (2018). The impact of coping strategies on occupational stress and turnover intentions among hotel employees. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(8), 926-945.

Klag, S., & Bradley, G. (2004). The role of hardiness in stress and illness: An exploration of the effect of negative affectivity and gender. British Journal of Health Ppsychology, 9 (2), 137- 61.

Kobasa, S. C. (1979). Stressful events, personality, and health: An inquiry in to hardiness. Journal of Personality and Social Psychology: 7, 413- 42.

Maddi, S. R. (1990). Issues and intervention in stress mastery. In (ED). Personality and disease. Friend man, S. H (ED), Personality and disease. New York: Mc Graw.

Narooi, Z. S., Karazee F. (2015). Investigating the Relationship among Personality Traits, Decision-Making Styles, and Attitude to Life (Zahedan Branch of Islamic Azad University as Case Study in Iran). Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6 No 6 S6. 311-317.

Ouellette, S. C. (1992). Inquiries into hardiness. In L. Goldberger., & S. Breznitz (Eds.), Handbook of Stress. New York: Free Press.

Phelps, E. A., Lempert, K. M., & Sokol-Hessner, P. (2014). Emotion and decision making: multiple modulatory neural circuits. Annual review of neuroscience, 37, 263-287.

Riaz, M. N., Riaz, M. N., & Batool, N. (2012). Personality Types as Predictors of Decision-Making Styles. Journal of Behavioral Sciences, 22(2), 100-114.

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision-making style: The development and assessment of a new measure. Educational and psychological measurement55(5), 818-831.

Sinclair, H., & Feigenbaum, J. (2012). Trait Emotional Intelligence and Borderline Personality Disorder. Personality and individual differences, 52 (6), 674 - 679.

Taghipour, Z., & khaki, A. (2014). The Relationship between Coping Strageies with Job Burnout in Sport Coaches. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4 (s4), 2147-2151.

Tekin, M. (2011). A study into the levels of decision making and coping wıth stress of the students of physıcal education and Sports College. African Journal of Business Management, 5(9), 3614-3622.

Thunholm, P. (2004), “Decision–Making Style: habit, style or both? “Journal of Personality and Individual Differences, pp 932-933.