نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.30486/jsrp.2019.564560.1272

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض کارخانواده با تعهد سازمانی در یک سازمان انجام شد که عدالت ادراک شده به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شد. سازمان ها به منظور کمک به کارکنان برای مدیریت بهتر تعارض کار - خانواده، متغیرهای گوناگونی را معرفی کرده اند که یکی از آنها تعهد سازمانی می باشد، زیرا تعارض کار -خانواده با تعهد سازمانی کارکنان در تعامل می باشد. به این منظور، از بین 623 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی که در آن طرح پرداخت بر مبنای عملکرد اجرا شده بود، تعداد 138 نفر به صورت تصادفی برای پاسخگویی به سه پرسشنامه پژوهش شامل مقیاس 5 سوالی تعارض کار خانواده(سیگل، پست، بروکنر، فیشمن و گاردن،2005)، مقیاس 4سوالی عدالت رویه‌ای (بیز،1987) و مقیاس 15 سوالی تعهد سازمانی( موری، پورتر و استیرز،1982) انتخاب شدند. داده ها توسط رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، اگر کارکنان عدالت بالایی را در اجرای نظام پرداخت بر مبنای عملکرد ادراک کنند، نسبت به سازمان خود تعهد پیدا می کنند و تعارضات کار خانواده خود را به سازمان نسبت نمی دهند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، مدیران می توانند از این فرصت برای بهبود عملکرد کارکنان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison relationship work family conflict with organizational commitment at two groups with high and low perceived justice after establishment pay for performance system in an organization

نویسندگان [English]

  • Narges Sadat Mortazavi
  • hamidreza oreyzi

university of isfahan

چکیده [English]

The purpose of current study was to investigate relationship work family conflict with organizational commitment in an organization that perceived justice was considered as a moderating variable. To help employees better manage work–life conflict, organizations have introduced various variables that one of them is organizational commitment, because work–life conflict interact with employees’ organizational commitment. . For this purpose, A random sample selected 138 of 623 employees an industrial company that the pay for performance plan was implemented, completed the following three research questionnaires included 5 items work family conflict scale (Siegel, Post, Brockner, Fishman & Garden), 4items Procedural justice scale(Bies,1987) and 15items organizational commitment(Mowday, Porter & Steers,1982). Data was analyzed using the hierarchical regression and moderate analysis. The findings indicated, If the employees perception high Justice in the implementation of pay for performance system, commitment to their organization and don't relate their work family conflict to organization. Based on the results of this study, managers can use this opportunity to improve employee's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Family Conflict
  • Organizational Commitment
  • Perceived Justice