نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، ایران

10.30486/jsrp.2019.566588.1309

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بهوشیاری بر سبک تصمیم گیری با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه خودتاملی انجام گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش های همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان تشکیل ‌دادند که از میان آن ها 178 نفر به عنوان نمونه از میان واحدهای مختلف پالایشگاه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بهوشیاری فرایبرگ (2001)، خودتاملی و بینش گرنت و همکاران(2002) و سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس(1995) بود. تحلیل داده ها از طریق الگوی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS-21 انجام گرفت. شاخص های برازش مدل یابی معادلات ساختاری الگوی پیشنهادی را تایید کردند. نتایج نشان دادند که بهوشیاری بر خودتاملی(01/0 p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the Effect of Mindfulness on Styles of Decision-Making among Employees of Parsian Gas Refining Company: Mediating Role of Self-Reflection Abstract

نویسندگان [English]

  • fatemeh amini 1
  • hossein zare 2
  • Ali Reza Agha Yosefi 3
  • Seyed Esmaeil Hashemi 4

1 Ph.D. student of Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor of Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the effect of mindfulness on decision-making styles with considering the mediating role of self-reflection. The study was correlational and the population included all employees of Parsian Gas Refining Company (working there, in winter 1396). 178 people were selected through Stratified random sampling method. Research instruments consisted of Mindfulness Questionnaire, Self-reflection Scale and Decision Making Styles Questionnaire. Data were analyzed with the use of Structural Equation Model (SEM) through AMOS-16 software packages. Analysis of structural equation modeling indicated that default model fit the data. The results also showed that there is significant direct effects of mindfulness on self-reflection (p< 0.01), self-reflection on styles of decision-making (p< 0.05) and mindfulness on styles of decision-making (p< 0.01) and Moreower, there are significant indirect effects of mindfulness on styles of decision-making through self-reflection (p< 0.01). According to the study it can be concluded that mindfulness both directly and through self-reflection, can affect efficient decision-making style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • style of decision-making
  • employees of gas refining company
  • self-reflection