نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

اهداف: امروزه وابستگی به مواد، یکی از مهمترین مشکلات مربوط به سلامت عمومی در جوامع به شمار می‌رود. در میان عوامل روانشناختی مختلف مطرح شده برای اعتیاد، به نظر می‌رسد راهبردهای تنظیم هیجانات،‌ از اهمیت ویژه‌ای برای درمان بیماران وابسته به مواد برخوردار هستند. این مطالعه به آزمون تاثیر روان درمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی زنان معتاد از طریق میانجی گری ذهن آگاهی،ارتباط موثر، وراهبردهای تنظیم شناختی-هیجانی پرداخته است.
روش:طرح نیمه آزمایشی با گروه کنترل و در سه زمان موردآزمون قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 60 زن معتاد مقیم زندان بودند که بر اساس نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پژوهشگران این مطالعه از مقیاس-های تنظیم خلق منفی، تحمل پریشانی، و حالات رفتاری-هیجانی استفاده نمودند. داده های حاصل از پژوهش توسط تحلیل واریانس مکرر با استفاده از SPSS-23و AMOS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که DBT منجر به افزایش مهارتهای تنظیم هیجان و نیز تحمل پریشانیکمتر در گروه آزمایش شده است (001/0P< ) .
نتایج:یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیک می‌تواند به شکلی موثر برای اختلالات مرتبط با مواد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining effectiveness of dialecticalbehavioraltherapy (DBT) on Emotion regulation and distress tolerance of addicted women with regard to mediating role of mindfulness, effective relation and cognitive emotion regulation.

نویسندگان [English]

  • sohela esnaasharan
  • Fariba Yazdkhasti
  • Himidreza Orayzi

university of Isfahan

چکیده [English]

Objectives: substance dependence is regarded asa major public health. Among different psychological factors causing addiction, it seems emotion regulation strategies are central to treatment with substance-abusing patients. This study examined the effects of dialectical behavior therapy (DBT) on emotion regulation and distress tolerance through mediating role ofmindfulness,effective relationship,and cognitive emotion regulation strategies among addicted women.
Method: The implementation of DBT is examined in a quasi-experimental design with control group combining time series (pretest, posttest, and follow-up). Participants were 60 addicted women in prison selected on the basis of their accessibility and randomly assigned to experimental or control groups. Researchers applied Negative Mood Regulation Scale, Distress Tolerance Scale, and Behavioral-Emotional States questionnaire. Data were analyzed repeated measure anova using SPSS-23 and mediation analysis using AMOS-23.
Results: The findings showed that DBT increased the level of emotion regulation skills and dicreaseddistress tolerance in addicted group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • DBT
  • Addiction
  • emotion regulation
  • Distress Tolerance
  • mindfulness
  • and Effective relationship