نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

2 دانشگاه پیام نور مرکز سمنان، سمنان، ایران

3 دانشگاه پیام نور سمنان،سمنان، ایران

10.30486/jsrp.2019.569936.1372

چکیده

اهمال‌کاری تحصیلی قادر است فرایند یادگیری را بازداری کند و پیشرفت تحصیلی را کاهش دهد بنابراین هدف از این پژوهش پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس متغیرهای مدیریت زمان، باورهوشی، عزّت‌نفس در دانشگاه پیام‌نور شهرستان دامغان بود. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 204 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی که در پژوهش علمی شرکت کرده بودند از میان 621 دانشجو که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984)، عزّت‌نفس (کوپر اسمیت، 1967)، باورهای هوشی (بابایی، 1377) و مدیریت زمان (ﺑﺮﯾﺘﻮن و تسر، 1991) استفاده شد. برای تحلیل نتایج در جهت آزمون فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تأیید یا رد آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از آماره رگرسیون چند‌‌‌‌‌‌‌‌گانه استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت زمان و عزّت‌نفس کلی روی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان تأثیر معکوس دارد (۰/۰۱>p). همچنین اهمالکاری تحصیلی با باور هوشی ذاتی رابطه معنی‌داری ندارد اما این متغیر با باورهوشی افزایشی رابطه معکوس معنی‌دار دارد (۰/۰۱>p).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prediction of academic procrastination based on the power of time management variables, belief, self-esteem among female students of Payame Noor University of Damghan

نویسندگان [English]

  • Zahra Amirhossine 1
  • Ali Shirafkan 2
  • Mojtaba Rajabpour 3

1 Payam Noor University Department of Semnan

2 Payame Noor University of Semnan, Semnan, Iran

3 Payam Noor University Department of Semnan، Semnan،Iran

چکیده [English]

Educational procrastination is able to inhibit learning process and reduce academic achievement. Therefore, the purpose of this study was to predict academic procrastination based on time management, belief, and self esteem variables at Payame Noor University of Damghan. A total of 204 undergraduate undergraduate students who participated in scientific research were selected from 621 students studying in the academic year of 2018- 2017.
This research is descriptive and correlational. Data were collected by Educational Inventory Questionnaire (Solomon and Rothblum, 1984), Self-esteem Questionnaire (Cooper Smith, 1967), IQI Questionnaire (Babaie, 1377), Time Management Questionnaire (TMQ) (Britton and Tesser, 1991). The results were used to test the hypotheses and confirm or reject them from multiple regression statistics. Results showed that time management and self-esteem have a reciprocal effect on academic proclivity in students (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Procrastination
  • time management
  • intelligence belief
  • self-esteem