نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 سایر

10.30486/jsrp.2019.570365.1385

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری، احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و سلامت عمومی زنان مطلقه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ساری 40 نفر به روش دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به روش تصادفی گمارش شدند و به مقیاسهای احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (2004)، سلامت عمومی (1972)؛ نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو (1991) پاسخ دادند. گروه آزمایشی بر اساس پروتکل طرحواره درمانی یانگ، کلسکو و ویشیر (2003) طی ده جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. نتایج یافته‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد طرحواره درمانی به طور معنی‌داری باعث ارتقای سلامت عمومی و کاهش نشخوارفکری و احساس تنهایی زنان مطلقه می‌شود و اضطراب (02/0P=)، اختلال در کارکرد‌های اجتماعی (001/0P=)، افسردگی (039/0P=)، پاسخ های نشخواری (000/0P=)، پاسخ‌های منحرف کننده حواس (000/0P=)، تنهایی رمانتیک (000/0)، تنهایی خانوادگی (035/0P=) و تنهایی اجتماعی (007/0P=) در گروه آزمایش متفاوت از گروه کنترل بود. جهت بازتوانی زنان پس از طلاق در جهت افزایش سلامت عمومی، کاهش نشخوار فکری و تسیهل در روابط اجتماعی از طرحواره درمانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Scheme Therapy on Rhymes, Emotional Loneliness, and General Health of Divorced Women

نویسندگان [English]

  • mansooreh nikoogoftar 1
  • alireza sangani 2

1 psychology

2 others

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of schema therapy on rumination, emotional loneliness and general health of divorced women. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. From divorced women referred to counseling centers of Sari, 40 people were selected by available method. They were randomly assigned to experimental and control groups. They were assigned to social and emotional loneliness of adults (2004), general health (1972), rumination Nullen Hoeksma and Marrow (1991) responded. The experimental group was trained in ten sessions based on the Yang, Kalesco and Washir (2003) schema protocols. The results showed that the use of multivariate covariance analysis showed that schema therapy significantly increased general health and decreased rumination and loneliness of divorced women. Anxiety (P = 0.02), social function disorder (P = 0.001), Depression (P= 0.039), ruminal responses (P = 0.0001), distracting sensory responses (P = 0.0001), romantic loneliness (0.0001), family loneliness (P = 0.035) and loneliness 007 / 0P =) in the experimental group was different from the control group. Schema therapy can be used to rehabilitate women after divorce in order to increase general health, decrease the rumination and tension in social relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • General Health
  • rumination
  • loneliness
  • divorced women