نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشگاه شهید چمران اهواز گروه روانشناسی بالینی

10.30486/jsrp.2019.570479.1391

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش‌بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. نمونه 400 نفر و با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل مقیاس نشخوار خشم (ساخودولسکی، گلوب و کرومول، 2001)، پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهوون، 2001) و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (بویس، رینولدز، مونک، برمن و کوپفر، 1989) بود. داده‌ها با استفاده از روش‌ آماری تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر پیش بین نشخوار خشم با کیفیت خواب برابر با 32/0 می باشد که در سطح 0001/0>P معنی دار است .هم‌چنین همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر پیش بین راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان با کیفیت خواب 34/0 است که در سطح 0001/0>P معنی دار است. طبق یافته‌های حاصل از پژوهش با کاهش میزان نشخوار خشم و راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان، کیفیت خواب دانشجویان بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Anger Rumination and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Prediction of Sleep Quality in Female Students

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mahmoodi 1
  • Soodabeh Bassaknezad 2
  • Mahnaz mehrabizadeh 3

1 Cilinical Psychology department , education sciences and Psychology Faculty, Shahid Chamran university of Ahvaz

2 ShahidChamran university of Ahvaz

3 : ShahidChamran university of Ahvaz

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the Role of Anger Rumination and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Prediction of Sleep Quality in Female Students . The Sample, including of 400 that were selected by multi - stage random sampling. The statistical procedures conducted Psychometric characteristics of Anger Rumination Scale (ARS) (Sukhodolsky, Golub, & Cromwell, 2001), cognitive emotion regulation strategies questionnaire (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001) and Pittsburgh Sleep Quality Index (Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989). The data were analyzed using regression analysis. The results of regression analysis showed that Multivariate correlation coefficient for linear combination of predictor variable (anger rumination) with sleep quality was 0.32 which is significant at P

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger rumination
  • cognitive emotion regulation strategies
  • Sleep Quality