نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی شهراصفهان.

10.30486/jsrp.2019.573628.1443

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری مادران دارای دخترناشنوا در شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه ی مادران دارای دختر ناشنوا مشغول به تحصیل در مدارس دختران ناشنوا و مشغول به تحصیل به صورت تلفیقی در مدارس عادی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶ بودند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989)و تاب آوری (کانر و دیویدسون 2003) بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ۳۰ نفر انتخاب شدند و ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس برای گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که توسط وولز و سورل(2007) تدوین شده است در ۱۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و تاب آوری مادران دارای دختر ناشنوا شده است. (05/0>p).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Psychological Well-being and Resilience of Mothers with a Deaf Daughter in the City of Isfahan

نویسندگان [English]

  • farzaneh Niknejadi 1
  • mitra mohammadinejad 2

2 Master's degree in guidance and counseling, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Khomini Branch, Shahr-Esfahan.

چکیده [English]

The present research aimed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on psychological well-being and resilience of mothers having a deaf daughter in the city of Isfahan. The research method was semi-empirical in the type of pretest–posttest with a control group. Statistical population included all mothers having a deaf daughter who was studying in a deaf girls’ school and a normal school in Isfahan city at the same time in the year 2017. The research instruments were (Ryff, 1989) Psychological Well-being Scales and (Connor-Davidson, 2003) Resilience Scale. Using purposive sampling method, 30 people were chosen, and 15 mothers were randomly assigned to the experimental group and 15 mothers to the control group. Then, for the experimental group the acceptance and commitment therapy which by Wells and Sorrel (2007) has been developed in 10 sessions of 90 minutes was implemented. For data analysis, covariance analysis was used. The results indicated that acceptance and commitment training led to an increase in psychological well-being and resilience of mothers who had a deaf daughter (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • psychological well-being
  • resilience
  • mothers with a deaf daughter