نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

10.30486/jsrp.2019.574441.1466

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تاب‌آوری و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان زنان باردار بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر رشت در پاییز 1395 به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، اعضای هر دو گروه با فاصله زمانی 2 ماه به مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) و مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) پاسخ دادند. برنامه 8 جلسه‌ای درمان ذهن‌آگاهی در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس بررسی شدند. نتایج حاکی از تاثیر معنادار آموزش ذهن‌آگاهی بر تاب‌آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان باردار بود (01/0>P) و میزان تاب‌آوری و استفاده از راهبردهای سازش‌یافته در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (01/0>P). بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت آموزش ذهن‌آگاهی به شیوه گروهی بر تاب‌آوری و راهبردهای تنظیم هیجان زنان باردار موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness training on resiliency and cognitive emotion regulation strategies in pregnant women

نویسندگان [English]

  • atiyeh jafari shalkoohi 1
  • Samereh Asadi Majreh 2
  • bahman Akbari 3

1 MA in Psychology, Islamic Azad University of Rasht, Rasht, Iran.

2 Assistant Professor, Psychology Department, Islamic Azad University of Rasht, Rasht, Iran

3 associated Professor, Psychology Department, Islamic Azad University of Rasht, Rasht, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effectiveness of mindfulness training on resiliency and cognitive emotion regulation strategies in pregnant women. The research method is semi-experimental and the pretest- posttest design with control group was used. 30 pregnant women referring to the health centers of Rasht city in autumn 2016, were selected using available sampling were assigned using random sampling method in two experimental and control groups (each 15 patients). The survey on Connor and Davidson Resiliency Scale (2003) and Garnefsky et al (1999) Cognitive Emotion Regulation Strategies Scale was conducted for both groups separated by two months interval. Next, eight-session mindfulness group therapy was conducted for the experimental group. The control group did not receive any intervention. Data were examined with statistical test of analysis of covariance. Findings of the study showed significant effects of mindfulness therapy on resiliency and emotion regulation strategies in pregnant women (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • resilience
  • emotion regulation
  • mindfulness