نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

3 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر درمان انفرادی و گروهی ACT بر دو اختلال وحشت‌زدگی و آگورافوبیا صورت گرفت. طرح پژوهشی این مطالعه نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش، بدون گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مراجعین یکی از کلینیک های روان شناسی شهر تهران در بازه زمانی بهمن 1396 تا خرداد 1397 با تشخیص اختلال وحشت‌زدگی، و آگورافوبیا طبق معیارهای DSM 5 و پاسخ به پرسشنامه وحشت‌زدگی و آگورافوبیا بارلو و زینبارگ(1996) بود. نمونه پژوهشی این مطالعه، 6 نفر برای مداخله انفرادی و 10 نفر برای مداخله گروهی بود که به روش نمونه گیری داوطلبانه، از جامعه مذکور انتخاب شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس به وسیله نرم افزار SPSSv.22 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهندکه درمان‌گروهی پذیرش و تعهد در متغیرهای وحشت‌زدگی، هراس اجتماعی و ترس از مکان‌های شلوغ تاثیر بیشتری نسبت به درمان انفرادی دارد، اما در خصوص ترس‌های درونی، بین درمان‌گروهی و درمان انفرادی تفاوت معناداری یافت نشد. بر اساس این یافته ها می توان گفت متغیرهایی که در آنها درمان‌گروهی موثرتر هستند، بیشتر به روابط بین فردی مربوط هستند اما ترس درونی بیشتر به نواقص فردی معطوف می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between the effect of Acceptance and Commitment (ACT) individual and group Therapy on Panic Attack & Agoraphobia

نویسندگان [English]

  • Peyman Dousti 1
  • Golnaz Ghodrati 2
  • Mohammad Esmaeil Ebrahimi 3

1 Psychology Department, Islamic Azad University of Tehran North, Tehran, Iran.

2 Department of Psychology, Khatam University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University of Hamadan, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

This research has been pursued in order to compare the effectiveness of individual and group ACT on both panicand agoraphobia. This research is semi-experimental executed in pre-post forms with two experimental groups, and no control groups. The statistical population of the study consisted of all clients of a psychology clinic in Tehran between February 2018 to June 2018 who had been diagnosed to have panic attack and agoraphobia disorders according to DSM 5 and responses to Barlow and Zinbarg (1996) panic & agoraphobia questionnaire. The sample consists of 6 in individual therapy and 10 in group therapy. The therapy plan for both groups included the same practice and discussed topics. Data analysis was done in descriptive statistical method and covariance by SPSS V.22 software. The result manifests group ACT in variables related to panic attack, agoraphobia and fear of crowded places has more effect in comparison with individual therapy. In the case of inner fears, no considerable difference between group therapy and individual therapy was observed. Based on these findings, the variables in which group treatment is effective are more related to interpersonal relationships, but internal fear is more likely to be attributed to individual defects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • Group therapy
  • Individual therapy
  • Panic attack
  • Agoraphobia
  • Fear and Phobia