نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد.

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30486/jsrp.2019.576024.1507

چکیده

تدوین مدل بومی کیفیت زناشویی: پژوهشی کیفی براساس نظریۀ زمینه ای
هدف از پژوهش تدوین مدل بومی کیفیت زناشویی بود. روش این پژوهش کیفی و جهت اجرای آن از نظریۀ ‌زمینه‌ای (استراوس و کربین ، 1990) استفاده شد. مشارکت کنندگان این پژوهش 22 زوج از شهر اهواز بودند که به شیوۀ هدفمند-داوطلب انتخاب شدند. داده‌ها به طریق مصاحبه نیمه‌ ساختار‌یافته جمع آوری و با استفاده از مراحل کد گذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس مراحل کدگذاری، در کدگذاری باز 25 مقوله عمده، 6 مقوله اصلی و یک پدیده مرکزی تحت عنوان ((درک کیفیت‌زناشویی در قالب احساسات مثبت)) استخراج گردید . نتیجه گیری شد: کیفیت زناشویی مسئله‌ای است که اولاً باید با توجه به بستر هر جامعه مورد بررسی قرار گیرد و در ثانی ضروری است کیفیت زناشویی به عنوان یک متغیر خرد، در سطح کنشگران اصلی خانواده یعنی "زن و شوهر" مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a native marital quality model: A Qualitative Research Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Zabihollah KavehFarsani 1
  • Gholamreza rjabi 2
  • abas amanelahi 3
  • Reza Khojasteh Mehr 2

1 -Assistant Professor, Department of Counseling, Shahrekord University.

2 Professor, Department of Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Associate Professor, Department of Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Developing a native marital quality model: A Qualitative
Research Based on Grounded Theory
Aim: this study aimed to develop a native marital quality model. Method: The present study was conducted by applying a qualitative method using the grounded theory approach. The participants of the study 22 couples of Ahvaz city That by purposive-snobaling sampling method. Data were gathered using interviewed using semi-structured method, and were analyzed with the open, axial and selective stages. according to the coding paradigm, In the open stage, 25 concepts, 6 main categories, A nuclear category called 'Marital quality: A social, family and individual phenomenon'. Conclusion: According to the findings of the study, marital quality was an issue that should first be investigated and judged according to the context of each society. Secondly, it was concluded that marital quality should be scrutinized as a micro variable at the level of the main actors of the family, namely a “wife and a husband”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couples
  • marital quality
  • Grounded Theory