نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب کنکور دانش‌آموزان کنکوری انجام شد. بدین منظور از جامعه آماری دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه شهر اصفهان، نمونه‌ای به حجم 400 نفر (200 دختر و 200 پسر) از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. پس از ساخت و آماده سازی مقیاس اضطراب کنکور، گروه نمونه این مقیاس را همراه با مقیاس‌های عملکرد اجرایی (جیوا و همکاران، 2000)، دلبستگی به والدین (آرمسدن و گرینبرگ، 1987) و اضطراب امتحان ساراسون (1980) تکمیل نموده‌اند. داده‌ها به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل همبستگی، تحلیل عامل اکتشافی و تعیین هنجار) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در راستای روایی همگرا و واگرا و همزمان مقیاس اضطراب کنکور، بین امتیازات حاصل از مقیاس ساخته شده در این پژوهش با عملکرد اجرایی، دلبستگی به والدین و اضطراب امتحان همبستگی معنادار وجود دارد. تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مؤلفه‌های اصلی) سه عامل اصلی به‌نام آثار اضطراب کنکور، نگرانی عملکرد در کنکور و باورهای مرتبط با اضطراب کنکور را به دست داد و ضرایب بازآزمایی نیز در حد مطلوبی به دست آمد. با توجه به نتایج می‌توان از این تست برای ارزیابی اضطراب کنکور در پژوهش و درمان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Investigation of Psychometrics Characteristics of Entrance Anxiety Scale among University Entrants

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Hojati 1
  • zahra yousefi
  • mohsen golparvar 2

1 counseling group, education & psychology, Islamic azad university, Isfahan (Khorasgan) Branch

2 psychology group, education and psychology department, islamic azad university

چکیده [English]

The aim of the current study was to develop and investigate of psychometric characteristics of entrance anxiety scale among university entrants. The statistical population of the study included all secondary female and male students of Isfahan that 400 students were selected by multi- stage cluster sampling (200 boys and 200 girls). After developing entrance anxiety scale, the sample completed it along with executive function (Gioia, 2000) attachment to parents (Armesden & Grinberg, 1987) and test anxiety (Sarason, 1980) scales. Gathered data was analyzed by descriptive (mean and standard deviation) and inferential (correlation coefficient, discovery factor analysis and standardization) statistic. The results showed that the university entrance scale has suitable test retest coefficient, convergent, divergent, and concurrent and construct validity. Also the results showed it can be used for university entrance. The results of discovery factor analysis showed three factors: effects of entrance anxiety worry for performance in entrance examination and beliefs related to entrance anxiety. As regard to results, it can be used to evaluate university entrance examination anxiety in research and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrance examination anxiety
  • reliability
  • validity
  • Kounkory
  • Students