نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

10.30486/jsrp.2019.576556.1513

چکیده

هدف تحقیق تعیین سهم هریک از متغیرهای سلامت معنوی ،خوش بینی وبخشش در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکزدولت آباد بود.جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکزدولت آباد در سال تحصیلی 94-95 بودند. نمونه پژوهش 120نفر دانشجویان از بین1477دانشجوی رشته های مختلف این دانشگاه بودکه به شیوه تصادفی وخوشه ای انتخاب شدند.روش تحقیق همبستگی از نوع پیشبین بوده است.ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه‌های (ریف، 1980)،پرسشنامه سلامت معنوی از دیدگاه اسلام (موسوی مقدم،1392)،پرسشنامه جهت گیری به زندگی(LOT)(کارور وشیر،1985)وپرسشنامه بخشودگی بین فردی(IFI)(احتشام زاده،1389) استفاده شد.داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که میانگین بهزیستی روان شناختی دانشجویان 51/66 است. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان دادکه سلامت معنوی به طور معناداری بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی می کند(0001/0= (P اما افزودن هریک از متغیرهای خوش بینی وبخشش به متغیر سلامت معنوی باعث افزایش معناداری قدرت پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانشجویان نمی شود. نتایج آزمون فرضیه های فرعی نیز نشان دادکه نمرات بهزیستی روان شناختی با سلامت معنوی،خوش بینی و بخشش دانشجویان رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The contribution of spiritual health, optimism and happiness in the prediction of psychological well-being among students of Payame Noor University of Dolatabad

نویسندگان [English]

  • fatemeh farhadyan
  • azam moradi

universiti pyam nr

چکیده [English]

The purpose of this study was to determination the contribution of each of the variables of spiritual health, optimism and forgiveness to predict the psychological well-being of the students of Payam-e-Noor University of Dolatabad Center. The research sample consisted of 120 students from among 1477 students of different faculties of this university who were selected randomly and in a cluster sampling. The research method was correlation of the predicted type.The instruments were, the Rif questionnaire (1980), the Spiritual health questionnaire from the viewpoint of Islam Mousavi Moghaddam (1392), Carver & Shire (LO), Life Inventory (LOT) questionnaire (1985) and ehteshamzadeh (2010) Interpersonal Forgiveness Inventory (IFI) (2010) used.Data were analyzed using descriptive statistics and stepwise regression analysis.The findings showed that the average psychological well-being of students was 62.61%. The results of stepwise regression analysis also showed that spiritual well-being significantly predicted the psychological well-being of students (P = 0.0001). But the addition of each of the variables of optimism and forgiveness to the spiritual health variable does not significantly increase the predictive power of psychological well-being of the students. The results of the hypothesis test showed that psychological well-being had a significant relationship with spiritual well-being, optimism and forgiveness of students

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological well-being
  • spiritual wellbeing
  • Optimism
  • forgiveness
  • University