نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30486/jsrp.2019.578522.1540

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر تعهد شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی‌ صمیمت در خانواده اصلی بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جامعه آماری کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان در سال 1395 بودند که به روش نمونه-گیری در دسترس 262 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه تعهد شغلی فرح-بخش(1390)، تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و مقیاس خانواده اصلی هاوشتادت، آندرسون، پیرسی، کاکران و فاین(1985) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار ایموس نسخه 24 صورت گرفت. جهت آزمون روابط غیر‌مستقیم از روش بوت استراپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. به طورکلی نتایج نشان داد تمام مسیرهای مستقیم معنادار شدند(01/0>P). مسیر غیرمستقیم تعهد شغلی نیز از طریق صمیمیت در خانواده اصلی بر تعهد سازمانی معنادار بود.مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی است. بنابراین می‏تواند به عنوان الگویی مناسب برای تدوین و طراحی برنامه های بهبود تعهد سازمانی مفید فایده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Commitment on Organizational Commitment with Moderating Role Intimacy in Family of Origin

نویسندگان [English]

  • nafiseh farokhi 1
  • kiiumars farahbakhsh 2

2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Aim of study is determining the effect of job commitment on organizational commitment with moderating role intimacy in family of origin. In this descriptive-correlational study, all the Medical staff of public hospitals in Isfahan city in year 2016 constituted the research population. From this population, 262 people by formula Tabachnick, Fidell & Ullman (2007) were selected through convenience sampling method. In this study, job commitment Farah bakhsh (2011), Allen & Meyer organizational commitment questionnaire (1990) and family of original scale of Hovestadt, Anderson, Piercy, Cochran & Fine (1985) were used for data collection in this study. Evaluation of the proposed model with path analysis using AMOS-24 software was done. The indirect relationships were tested by using bootstrapping procedure in Preacher and Hayes Macro command. The proposed model had an acceptable fitness to the data. Overall, the results showed all the direct paths were found significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job commitment
  • Organizational Commitment
  • intimacy in family of origin