نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 لرستان

10.30486/jsrp.2019.578548.1541

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تأثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی - رفتاری بر حافظه فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. در این پژوهش نیمه آزمایشی 60 نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دارای تشخیص اختلالات یادگیری در مراکز اختلالات یادگیری شهر تبریز در سال 96-95 به روش هدفمند انتخاب شدند و با روش تصادفی ساده در سه گروه آزمایش و یک گروه گواه (15 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. گروه‌ها آزمون ان - بک به عنوان پیش‌آزمون پسآزمون تکمیل کردند. 20 جلسه توانبخشی شناختی،20 جلسه نوروفیدبک و 8 جلسه بازی‌درمانی شناختی – رفتاری در گروه‌های آزمایش اجراء شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی - رفتاری بر حافظه فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص، تاثیر ندارد، بین تأثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی - رفتاری بر حافظه فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص، تفاوت معناداری وجود ندارد (001/0>P). لذا نیاز به انجام پژوهشهای بیشتری برای نتیجهگیری قطعی در این زمینه احساس میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of effect of the cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive - behavioral play therapy on working memory in primary school students with specific learning disability

نویسندگان [English]

  • amir azizi 1
  • Fazlolah Mir Drikvand 2
  • Mohamad Ali sepahvandi 2

1 Lorestan University

2 Lorestan University

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive - behavioral play therapy on working memory in elementary school students with specific learning disability. In this quasi -experimental study, 60 elementary school students with a learning disorder diagnosis in Tabriz Learning Center in 2016-2017 were selected through purposive method and using randomly were replaced into three experimental groups and one control group (n = 15 per group). In all four groups of N-Back as pretest and post-test completion. 20 sessions of cognitive rehabilitation, 20 sessions of neurofeedback and 8 sessions of cognitive - behavioral play therapy were conducted in experimental groups.The results of the covariance analysis showed that cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive - behavioral play therapy on working memory in elementary students with specific learning disorder, do not affect. Also, there was no significant difference between the effect of cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive - behavioral play therapy on working memory in elementary students with specific learning disorder (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive rehabilitation
  • neurofeedback
  • cognitive - behavioral play therapy
  • working memory
  • specific learning disorders
  • elementary school