نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر دلبستگی کاری با نقش واسطه‌ای توانمندسازیروان‌شناختیبود. پژوهش پیش ‌رو از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی شمرده می‌شود. جامعة آماری این پژوهش همة کارکنان استانداری و فرمانداری‌های تابعه استان آذربایجان‌شرقی در سال 1396 بودند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و با استفاده از جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه 246 به دست آمد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه دلبستگی کاری (شافیلی و همکاران، 2002)، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) و پرسشنامه توانمندسازیروان‌شناختی (اسپریتز، 2000)، بودند. داده‌های جمع‌آوری شده در این پژوهش توسط نرم‌افزار SPSS18 و با استفاده از آمار و معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر توانمندسازی روان‌شناختی (70/0)، میزان تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی به‌عنوان متغیر میانجی بر دلبستگی کاری (35/0) و میزان تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر دلبستگی کاری (22/0) می‌باشند و تمامی فرضیه‌های این پژوهش مورد تأیید هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of psychological capital on work attachment with the role of mediating psychological empowerment

نویسنده [English]

  • kheyrollah Sarboland

The effect of psychological capital on work attachment with the role of mediating psychological empowerment

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of psychological capital on work attachment with the intermediate role of psychological empowerment. The forward-looking research is applied in terms of its purpose and is considered as a descriptive type of correlation in terms of method. The statistical population of this study was all employees of provincial governors and governors of East Azarbaijan province in 1396. Simple random sampling method was used. Using Karaji and Morgan table, the sample size was 246. The tools used in the Critical Care Questionnaire (Shafily et al., 2002), the Psychological Capital Questionnaire (Lutans et al., 2007) and the psychological empowerment questionnaire (Spraitze, 2000). Data were analyzed using SPSS18 software and structural equations. The results showed that, the effect of psychological capital on psychological empowerment (0.70), the effect of psychological empowerment as a mediator variable on job attachment (0.35) and the effect of psychological capital on work attachment (0.22) And all the hypotheses of this research are verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • work attachment
  • psychological empowerment
  • governorate
  • East Azarbaijan
بابایی، ع.، سیدتقوی، م.، علیزاده، ح.، و پورغلامی، م. (1391). تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رضایت شغلی افسران مرد ناجا، فصلنامة پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 7 (3)، 365-346.
برزگر، م.، دلاور، ع.، و واحدی، ح. (1391). نقش واسطه‌ای الگوی چهاربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه‌های ضمنی هوشی و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی)، فصلنامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،        3 (2)، 86-71.
طباطبایی‌نسب، س‌م.، سبک‌رو، م.، فلاحی، م. (1396). تأثیر سرمایة روان‌شناختی بر دلبستگی کاری با نقش میانجی تعارض کار- خانواده در پرستاران، فصلنامة علمی پژوهشی مدیریت پرستاری، 6 (1)، 31-20.
عیسی‌زادگان، ع.، میکائیلی، ف.، و مروئی‌میلان، ف. (1393). رابطه بین امید، خوش‌بینی و معنای تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی، مجلة روان‌شناسی مدرسه، 3 (2)، 152-137.
گل‌پرور، م.، جعفری، م. (1392). نقش محافظت‌کننده سرمایه روان‌شناختی در برابر اثر تعارض و سرریز شدگی کار خانواده بر بهزیستی روان‌شناختی پرستاران، مجلة علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 21 (4)، 33-22.
میرمحمدی، م.، و رحیمیان، م. (1393) بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 3 (4)، 203-182.
موسوی‌ونهری، ف.، و ایروانی، م. (1395). بررسی رابطه بین پیوند معنوی و سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه، فصلنامة مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 2 (1)، 35-28.
معمارزاده، غ.، ختایی، م.، و عباس‌زاده، ش. (1391). رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی، مجلة پژوهش‌های مدیریت واحد علوم و تحقیقات، ویژه‌نامة96، 10-1.
محبی‌نورالدین‌وند، م.، شهنی‌ییلاق، م.، و شریفی، ح. (1393). رابطه سرمایه روان‌شناختی (امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی) با هدف‌های پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول، فصلنامة پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2 (13)، 79-63.
نجاری، ر.، دانایی‌فرد، ح.، حضوری، م.، و صالحی، ع. (1391). بررسی و تعیین نقش سرمایه روان‌شناختی در پیامدهای سازمانی، مجلة مدیریت سازمان‌های دولتی، 1 (2)، 36-23.
هاشمی‌نصرت‌آبادی، ع.، باباپورخیرالدین، ج.، و بهادری‌خسروشاهی، ج. (1391). نقش سرمایه روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی، پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 1 (4)، 142-123.
هویدا، ر.، مختاری، ح.، و فروهر، م. (1391). رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی، مجلة پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 2 (3)، 56-43.
Avey, B., Luthans, F., & Youssef, C. (2010). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of Management, 36(24), 30-52.
Allen, D., French, A., & Dumani, S. (2015). Meta-analysis of work=family conflict mean differences: Does national context matter. Journal of Vocational Behavior, 9 (3), 90-110.
Bakker, A. (2017). Strategic and proactive approaches to work engagement. Organizational Dynamics, 46(2), 67-75.
Bakker, A., Albrecht, L., & Leiter, M. (2011). Key question regarding work engagement,European journal of work and organizational psychology, 20(1), 4-28.
Chin, C. (2009). The effect of person-supervisor fit and person-workgroup fit on role performance, job satisfaction and perceived support: The airline crew. Master’s Thesis, Human resource management.
Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16(2), 199-208.
De Klerk, S., & Stander, M. W. (2014). Leadership Empowerment Behavior, Work Engagement and Turnover Intention: the Role of Psychological Empowerment. Journal of Positive Management, 5(3), 28-45.
Elankumaran, S. (2004). Personality, Organizational Climate and Job Involvement: An Empirical Study. Journal OF Human Values, 10(2), 117-130.
Hakanen, J. (2008). Perhoniemi R & Tanner S. Positive gain spirals at work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit innovativeness. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 78-91.
Goddard. T., Casper, W. (2004). Examination of the relationships among general and work specific self-evaluations work-related control beliefs and job attitudes. Applied Psychology, 5 (3), 349–370.
Coetzer, C., & Rothmann, S. (2007). Job demands, job resources and work engagement of employees in a manufacturing organization. Southern African.
Lambert, E., & Eugene, A. (2012). Paoline III EA. Exploring potential antecedents of job involvement an exploratory study among Jail Staff. Criminal Justice and Behavior, 3(9), 264-286.
Leiter, P. (2010). Making Sense of Work Life, A Structural Model of Burnout. Journal of Applied Social Psychology, 40(1), 57-75.
Moynihan, P., & Pandey, J. (2007). Finding workable levers over work motivation: Comparing job satisfaction, job involvement, and organizational commitment. Administration & Society, 39(7), 803-832.
Neveu, J. (2007). Jailed resources: Conservation of resources theory as applied to burnout among prison guards. Journal of Organizational Behavior. 2 (8), 21-42.
Nezamii, A., & Givaran, H. (2016). An investigation of the effect of psychological capital on the burnout of nurses in a military hospital in Tehran. Ebnesina - IRIAF Health Administration. 18(1), 44-51. [Persian]
Quinones, M., Broeck, A., & De Witte, H. (2013). Do job resources affect work engagement via psychological empowerment? A mediation analysis. Revista de Psicología Del Trabajoydelas Organizaciones, 29(3), 127-134.
Rainey, G. (2003). Understanding and managing public organizations (2nd Ed.). San Francisco: Jossey- Bass. Business Review, 12(4), 27-42.
Saks, M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 60-79.
 
Salanova, M., Gonzalez, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: a confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
Stander, W., & Rothmann, S. (2010). Psychological empowerment, job insecurity, and employee engagement. Journal of Industrial Psychology, 36(1), 1-8.
Thompson, R., Lemmon, G., & Walter, J. (2015). Employee engagement and positive psychological capital. Organizational Dynamics, 44(3), 95-185.
Ugwu, F. O., & Onyishi, I. (2014). Linking organizational trust with employee engagement: the role of psychological. Business Review, 11(3), 17-32.
Word, J., & Park, M. (2009). Working across the divide job involvement in the public and nonprofit sectors. Review of Public Personnel Administration, 29 (2), 103-133.