نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی بالینی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

بیماری مولتی اسکلوروریس MS یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه است؛ بنابراین تعیین تأثیر روش‌های درمانی که بتواند بر کاهش مشکلات روان‌شناختی این بیماران بیانجامد از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس هدف این مطالعه تعیین اثربخشی درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MS بوده است. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بوده و جامعة آماری آن را همة بیماران مبتلا به MS مراجعه‌کننده به انجمن MS استان تهران در سال 1396 تشکیل داده‌اند که از میان آنان 30 نفر به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش از پرسشنامة کنترل عواطف ویلیامز و همکاران، (1997) و پرسشنامه امید به زندگی میلر (1988) استفاده شده است. نتایج نشان داد واقعیت درمانی بر پایة تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مؤثر بوده است (01/0˂P). واقعیت‌درمانی زمینه‌ساز بهبود وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به MS است و با نزدیک نمودن دنیای کیفی به دنیای واقعی بیماران در کنترل عواطف و افزایش امید به زندگی آنان اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of group therapy based on choice theory on emotional control and life expectancy in patients with MS in Tehran

نویسندگان [English]

  • Zahra Kazemabadi Farahani 1
  • Abolfazl karami 2

1 Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 Corresponding author: Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Multiple sclerosis (MS) is considered as one of the most important causes of mortality and disability in advanced and developing countries. The purpose of this study was to determine the effectiveness of group therapy on emotional control and life expectancy in MS patients based on the choice theory. This quasi-experimental study was conducted with pre-test and post-test design along with control group. The statistical population consisted of all MS patients referring to the MS Association of Tehran in 2017. Williams' Emotional Control Questionnaire and Miller's Life Expectancy Questionnaire were used. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using covariance analysis. The results showed that reality therapy based on choice theory was effective on emotional control and life expectancy. There is a significant difference between patients with MS in experimental and control groups, at least for one of the variables of life expectancy and emotional control. Reality therapy can improve psychological state of the patients with MS and increases their life expectancy through bringing the qualitative world closer to the real world of the patients. It can lead to self-esteem and motivation, life expectancy and effective management of negative emotional control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality therapy
  • choice theory
  • Life expectancy
  • Multiple Sclerosis
  • emotion

اسدی، س؛ و سعیدی، پ. (1392). اثربخشی واقعیت درمانی بر اضطراب و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتلا به HIV مثبت مراجعه‌کننده به مرکز بیماری‌های رفتاری شبکه بهداشت شمیرانات. فصلنامه سلامت اجتماعی، 2(4)، 16-38.

بهبودیان، ز.(1394). رابطه بیم مدیریت هیجانات و هوش هیجانی بر افزایش عملکرد شغلی کارمندان کمیته امداد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 16-36.

بیدخوری، ج.(1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر افزایش تاب‌آوری و کنترل عواطف زندانیان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، منتشر نشده.

پاکزاد، ف؛ و محمد دوست، م. (1393). اثربخشی واقعیت درمانی بر امید به زندگی و احساس تنهایی معلمان بازنشستگان. دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روان‌شناسی بالینی. تهران: انتشارات کدیور.

رحمانی، ح. (1390). مقایسة فشار روانی، اضطراب و مسئولیت‌پذیری در مادران کودکان تالاسمی و مادران عادی شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اهواز، منتشر نشده.

رختیانی، ش. (1395). بررسی عوامل کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، منتشر نشده.

طهماسبیان، ح.؛ خزایی، ح.؛ عارفی، م.؛ سعیدی پور، م.؛ و حسینی، ع.(1393). هنجاریابی آزمون مقیاس کنترل عواطف. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18، (6)، 349- 354.

مسعودنیا،  ا. (1387). ادراک بیماری و تأخیر در کمک جویی در زنان با علائم سرطان پستان. ارزیابی الگوی خودگردانی. مجله علوم رفتار، دوره 2، شماره 3، ص 16-36.

فرانکل، و. (1354). انسان در جستجوی معنی. ترجمة نهضت صالحیان و مهین میلانی. چاپ اول، تهران: انتشارات درسا. (سال انتشار به زبان اصلی، 2003).

یدالهی، س.(1394). اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مدیریت عواطف و سخت رویی معتادین مبتلا به هپاتیت تحت درمان کلینیک بازتوانی اعتیاد مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، منتشر نشده.

یوسفی، ج.(1394). اثربخشی روان‌درمانی گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر مدیریت هیجانات و عواطف و تاب‌آوری دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام، منتشر نشده.

Donato, T., Barness, A.R., &Jones, L. (2011). Theory of choice, excitement and resilience. Internationl journal of reality therapy, 20(2),13-20.

Dunham, A., Kinnear, D., Allan, L., & Smiley, E. (2018).The relationship between physical ill- health and mental ill-health in adults with intellectual disabilities. Journal of Intellectual and Disability Research, 62(5), 444-453.

Gross, J.J. (1998).The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review, Review of General Psychology, 2(3),271-299.

Klug, K. (2007). Applying Choice Theory & Reality Therapy to Coaching Athletes. Internationl Journal of Reality Therapy, 25 (2), 36-39

Knaul, F.M., Arreola-Ornelas, H., Mendez-Carniado, O.,  Bryson-Cahn, C., Barofsky, J., Maguire, R., Miranda, M., & Sesma., S. (2006) Evidence Is Good For Your Health System: Policy Reform To Remedy Catastrophic And Impoverishing Health Spending In Mexico, Lancet, 368(9549):1828-41.

Mathew, J., Dunning, C., Coats, Ch., &Whelan, Th. (2014). The reality of mediation and mediation of hope for perfectionism and multidimensional depression. Personality and Individual Differences, 2014, 70, 66–71

Myers, D.G., & Diener, E.D. (1995). Who is happy? Psychological Science. 1995; 6(1): 79-11

Orton, S.M.,  Herrera, B.M., Yee, I.M., Valdar, W., Ramagopalan, S.V., Sadovnick, A.D., & Ebers, G.C. (2007) Sex ratio of multiple sclerosis in Canada: a longitudinal study. Lancet Neurology, 6(1), 5-6.

Prenzlau S. (2006). Using reality Therapy toreduce PTSD-Related symptoms. Internationl journal of reality therapy, 25 (2),23-29.