نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 روانشناسی، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، اصفهان

10.30486/jsrp.2019.583133.1651

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی تأثیرآموزش شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان اضطراب مرگ در بیماران مصروع انجمن صرع اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مصروع مراجعه کننده به انجمن صرع می باشد.روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند بوده است بر این اساس 30 نفر از افراد مصروع که نمرات بالایی در پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر(1970) کسب کردند انتخاب شدند و 15 نفردرگروه آزمایش و 15 نفردرگروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. آموزش مداخلات شناختی-رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی گروه آزمایش در 8 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه انجام گرفت.گروه گواه در این پژوهش هیچ آموزشی دریافت نکردند . در این پژوهش جهت آزمودن فرضیه ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد که متغیر مستقل یعنی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش اضطراب مرگ با (001/ > p ) شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effecitiveness of mindfulness based cognitive behavioral Education on anxiety of death in patients with epilepsy

نویسندگان [English]

  • farzaneh Niknejadi 1
  • Behnaz Chaghajerdi 2

2 Psychology Group, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Khomeinishahr, Isfahan, Isfahan

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of mindfulness - based cognitive - behavioral instructions on aggression and death anxiety (thanatophobia) among epileptic patients of association of epilepsy in Isfahan . the study was a quasi-experimental one with pre and post-test and control group . the statistical population of this study consisted of all the epileptic patients of association of epilepsy in Isfahan. The sampling method was purposive and based on the purpose of the study, 30 epileptic patients who had the highest score on death anxiety questionnaires (1970) were selected and assigned into the experimental and control groups (15 in each) . mindfulness-based cognitive- behavioral treatment was carried out for the experimental group for eight sessions (each 90 minutes) and the control group. Received no instructions. The analysis of covariance was utilized to test the research hypotheses. The results indicated that mindfulness-based cognitive- behavioral treatment as the independent variable had a significant effect on the reduction of death anxiety (p> 0/001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • death anxiety
  • cognitive-behavioral instructions
  • epilepsy
  • mindfulness