نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.

3 استاد تمام مدعو گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و استاد گروه روان شناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران.

10.30486/jsrp.2019.584665.1690

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر علّی روان‌رنجورخویی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده با قصد ترک شغل و رضایت از زندگی با میانجی‌گری فرسودگی شغلی بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 265 نفر از کارکنان شرکت نفت و گاز کارون بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌های پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک‌کری، 1992)، استرس شغلی (پارکر و دکوتیز، 1983)، تعارض کار- خانواده (کارلسون و همکاران، 2000)، فرسودگی شغلی (مسلچ، 1982)، قصد ترک شغل (کامن و همکاران، 1979) و رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985)جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم‌افزار‌های AMOS وSPSS نسخه 22 انجام گرفت. جهت آزمون اثرهای واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی نیز از روش بوت‌استراپ استفاده شد. یافته‌ها نشان‌دهنده برازش مطلوب الگوی نهایی با داده‌ها بودند. نتایج نشان داد روان‌رنجورخویی بر قصد ترک شغل (001/0p=، 074/0β=) و رضایت از زندگی (001/0p=، 092/0- β=)، استرس شغلی بر قصد ترک شغل (001/0p=، 058/0β=) و رضایت از زندگی (001/0p=، 072/0- β=) و تعارض کار- خانواده بر قصد ترک شغل (001/0p=، 124/0β=) و رضایت از زندگی (001/0p=، 154/0- β=) از طریق فرسودگی شغلی اثرات غیرمستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causal effect between neuroticism, job stress and work-family conflict with turnover intention and life satisfaction through mediating role of job burnout of employees of Karoun Oil and Gas Company

نویسندگان [English]

  • Balgheis Beit Mashal 1
  • Alireza Heidarie 2
  • nasrin arshadi 3
  • parviz askary 4

1 Ph.D. student, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Full professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran and Department of Psychology , Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.

4 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was investigating the causal effect between neuroticism, job stress and work-family conflict with turnover intention and life satisfaction through mediating role of job burnout. The research method is descriptive correlational. The sample consisted of 265 employees of Karoun Oil and Gas Company who were selected by simple random sampling method. Big Five Factor Personality (Costa & McCrae, 1992), Job Stress (Parker & De Cotiis, 1983), Work- Family Conflict (Carlson et al., 2000), Job Burnout (Maslach, 1982), Turnover Intention (Cammann et al., 1979) and Life Satisfaction (Diener et al., 1985) questionnaires were used for data collecting. The proposed model was evaluated using Structural Equation Modeling (SEM) using AMOS and SPSS software version 22. Bootstrap method was used to test the mediating effects in the proposed model. The findings showed that neuroticism on turnover intention (β=0/074, p=0/001) and life satisfaction (β=-0/092, p=0/001), job stress through job burnout on turnover intention (β=0/058, p=0/001) and life satisfaction (β=-0/074, p=0/001), and work-family conflict through job burnout on turnover intention (β=0/124, p=0/001) and life satisfaction (β=-0/154, p=0/001) have indirect effects through job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuroticism
  • Job Stress
  • Work-Family Conflict
  • job burnout
  • Turnover Intention
  • life satisfaction