نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی آزمون منطقی بودن/ احساسی بودن و بررسی رابطه‌ی آن با توانایی تصمیم‌گیری در کارکنان بانک مسکن انجام شد. نخست، فهرستی از رفتارهای مناسب برای اندازه‌گیری ویژگی مورد نظر فراهم گردید. پس از تأیید روایی محتوایی، برای آگاهی و برطرف نمودن مشکلات احتمالی، 50 نفر پرسش‌نامه را تکمیل و عبارت‌ها و واژه‌های نامفهوم را مشخص کردند. سپس برخی از گویه‌ها حذف یا اصلاح گردید و آزمون نهایی آماده شد. 1024 نفر از کارکنان بانک مسکن آزمون منطقی بودن/ احساسی بودن و آزمون توانایی تصمیم‌گیری را پاسخ دادند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار لیزرل و با روش‌های توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که آزمون ساخته شده چهار عامل کنترل شخصی، تأثر عاطفی، بردباری و نوروزگرایی را می‌سنجد. پایایی کل آزمون با روش آلفای کرونباخ 86/0 و برای 4 عامل کنترل شخصی، تأثر عاطفی، بردباری و نوروزگرایی به ترتیب 78/0، 69/0، 65/0 و 63/0 به دست آمد. میانگین و انحراف معیار آزمون ساخته شده به ترتیب 002/67 و 63/12 بود. با توجه به میزان پایایی و روایی، می‌توان گفت که پرسش‌نامه‌ی منطقی بودن/ احساسی بودن ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری میزان منطقی بودن یا احساسی بودن افراد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development, Validation, and Standardization of the Rationality-Emotionality Test and Studying Its Relationship with Decision-Making in Maskan Bank Staff

نویسندگان [English]

  • khosro Rashid 1
  • Fazlolah Hasanvand 2
  • Maedeh Ataei 3
  • Ahmad Bayat 4

1 Member of psychology department at Bu-Ali Sina University

2 M.A in Educational Psychology at Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 M.A in Psychology at Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

4 Ph.D. student in Psychology at Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to develop, validate, and standardize the Rationality-Emotionality Test and studying its relationship with decision-making ability in Maskan Bank staff. At first, a list of appropriate behaviors to measure the desired characteristics were prepared. After confirming the content validity, in order to aware and inhibit the probable problems, 50 people completed the questionnaire and highlighted unclear phrases and words. Then, some of the items were deleted or modified and the final test was prepared. 1024 persons of Maskan Bank staff answered Rationality-Emotionality Test and Decision-Making Scale. The data analyzed by Lisrel software, and descriptive analysis, Pearson correlation, and exploratory factor analysis were calculated. The findings showed that the developed test measures four factors called: personal control, affective impression, patience, and neuroticism. By Cronbach's alpha, the reliability of the whole test was 0.86 and for personal control, affective impression, patience, and neuroticism was 0.78, 0.69, 0.65 and 0.63 respectively. The mean and standard deviation of the test were 67.002 and 12.63 respectively. According to the reliability and validity, it can be said that the Rationality-Emotionality Test is an appropriate tool for measuring the level of rationality or emotionality of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rationality/emotionality
  • decision-making
  • factor analysis
  • maskan bank staff