نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی و سلامت دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه روانشناسی بکاربسته دانشگاه شهید بهشتی

10.30486/jsrp.2019.1863437.1726

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تفاوت مهارت‌های فرزند پروری در مادران مبتلا به درد مزمن و مادران فاقد درد مزمن بود. این پژوهش یک مطالعه علی مقایسه‌ای بوده و و جامعه آماری آن تمامی زنان مراجعه کننده به کلینیک درد بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران بودند. تعداد 62 مادر مبتلا به درد مزمن و 58 مادر فاقد درد مزمن از طریق روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده پرسشنامه فرزند پروری آلاباما (فرایک، 1999) و پرسشنامه شدت درد ون‌کورف (ون کورف،۱۹۹۰) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش به وسیله آزمون آماری تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تحلیل آماری نشان داد که بین مادران مبتلا به درد مزمن و مادران فاقد درد مزمن در ابعاد مشارکت، فرزندپروری مثبت، فقر نظارت و انضباط متناقض تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>P) اما در زمینه تنبیه جسمانی تفاوتی یافت نشد (05/0>P). این نتایج نشان می‌دهد که مادران بیمار احتمالا به دلیل محدودیت‌های فیزیکی و روانشناختی ایجاد شده توسط بیماری قادر نیستند آن دسته از فعالیت‌های فرزند پروری که مربوط به نیازهای هیجانی و روانشناختی فرزند است را به خوبی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of parenting skills in mothers with and without chronic pain

نویسندگان [English]

  • Vahid Sadeghi Firoozabadi 1
  • parisa moradikelardeh 1
  • mohsen dehghani 1
  • mahmood heidari 2

1 department of applied psychology. shahid beheshti university

2 department of applied psychology. shahid beheshti university

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigate the differences parenting skills in mothers with chronic pain and healthy mothers. This study was causal-comparative and its statistical population was included all women referred to the Pain Clinic of Imam Hossein Hospital, Tehran. Sixty-two mothers with chronic pain and Fifty-eight healthy mothers were evaluated by convenience sampling method and using Alabama Parenting Questionnaire (Frick, 1999) and Von Korff Questionnaire (Von Korff, 1990). The data were analyzed by analysis of variance. Statistical analysis showed that there is significant difference between mothers with chronic pain and healthy mothers in involvement, positive parenting, Inconsistent discipline and poor supervision (P./05).These results indicate that patient mothers are not to be able to perform those child-rearing activities that are related to the child's emotional and psychological needs due to physical and psychological constraints created by chronic pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting skills
  • mothers with chronic pain
  • chronic pain