نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحداصفهان(خوراسگان)

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک (فیلیال تراپی) به مادران کودکان پیش دبستانی و بررسی تاثیر آن بر اعتیاد به بازی های رایانه ای و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی کودکان آنها بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران کودکان پیش دبستانی دارای اعتیاد به بازی های رایانه ای غربال شده بود که 30 نفر از انان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای (فرم والد) فرهادی (1395) ومقیاس پرخاشگری کودکان پیش دبستانی(فرم والد) واحدی و همکاران(1378) بود. آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. گروه آزمایش دراین پژوهش درمعرض10جلسه(2 ساعته)دوره آﻣﻮزشی فیلیال تراپی قرار گرفت.یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش فیلیال تراپی به مادران،بر کاهش نشانه های اعتیاد به بازیهای رایانه ای(01/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of play therapy based on parent-Childs' relationship (Filial Therapy) on game addiction and aggression in preschoolers' children

نویسندگان [English]

  • maryam soltani 1
  • Hadi Farhadi 2

1 ph.d student,ISlamic AZad univercity,Isfahan(Khorasgan)

2 Assistant professor of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The aim of this research was Teaching play therapy based on the parent – child relationship (Filial Therapy) to mothers of preschool children and its effects on computers game addiction and aggression in their children. Statistical population of this research includes all mothers of preschool children with addiction to computer games Were 15 randomly assigned to either experimental or control groups. The instruments used in this research were Game addiction questionnaire (Farhadi (1395), (parents form), and Vahedi et al. (1999), Aggression scale of preschool children (parent form). The participants in two stage of pretest and posttest were answered to research instruments. The experimental group subjected to 10 sessions (2 hour), filial therapy education. The results of this research showed that, filial therapy to mothers were effective to reduce addiction sign to computer games (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play Therapy based on Child-Parent Relationship
  • Filial Therapy
  • Addiction to Computer Games
  • Preschool Children’s Aggression