نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی،دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.30486/jsrp.2019.1865286.1770

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین نقش دلسوزی به خود و خردمندی در پیش بینی افسردگی سالمندان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان بالای 60 سال شهر کرمانشاه در سال 1397 تشکیل دادند که از این بین 200 سالمند عضو کانون بازنشستگان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس دلسوزی به خود (نف، 2003)، مدل سه بعدی خردمندی (آردلت، 2003) و مقیاس افسردگی پیری (یساویج، 1982) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام و توسط نرم افزار SPSS25مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که 25 درصد از واریانس افسردگی به وسیله دلسوزی به خود و 19 درصد از واریانس آن به وسیله خردمندی پیش بینی می شود. بنابراین بالا بودن میزان دلسوزی به خود و خردمندی به عنوان عامل های مهمی در پبش بینی سلامت روان، احتمال بروز افسردگی را در سالمندان کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Depression in the elderly: Investigating the role of self-compassion and wisdom

نویسندگان [English]

  • Niloofar Mikaeili 1
  • Saeede hedayat 2

1 Associate Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran

2 Ph.D. student of psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the role of self-compassion and wisdom in anticipating depression in the elderly. The statistical population of the study consisted of all elderly people over 60 years of age in Kermanshah in 2019. A total of 200 elderly members of the Association of retired persons were selected through accessible sampling. In this research the Self-Compassion Scale (Neff, 2003), The 3D Wisdom Model (Ardelt, 2003) and Geriatric Depression Scale (Yesavage, 1982) were used to collect information. Data were analyzed by Pearson correlation and multiple stepwise regressionanalysis and via SPSS25 software. Findings show that self-compassion and wisdom are correlated with depression. Also, the results of regression coefficients showed that %25 of variance of depression was predicted by self-compassion and %19 of variance by wisdom. Therefore, the high level of self-compassion and wisdom as important factors in improving mental health reduces the risk of depression in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-Compassion
  • wisdom
  • Depression
  • elderly