نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)؛

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

ین پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله ماتریکس و آموزش کاهش آسیب بر سلامت روان و نگرش به روابط آسیب‌زا در دختران دانش‌آموز آسیب دیده از رابطه با جنس مخالف اجرا شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی سه‌گروهی دو مرحله‌ای (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) بود. از میان 60 دختر آسیب دیده از رابطه با جنس مخالف، 36 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 12 نفر) گمارده شدند. چک لیست نشانگان (SCL-90) برای سنجش سلامت روان و مقیاس نگرش به روابط آسیب‌زا (ATHRS) برای سنجش متغیر وابسته در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس چند‌متغیری (مانکوا) و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در مرحله پس‌آزمون پس از کنترل پیش‌آزمون در اضطراب (001/0=p)، افسردگی (001/0=p)، خصومت (002/0=p)، حساسیت بین‌فردی (001/0=p) و پارانویا (007/0=p) بین گروه مداخله ماتریکس و گروه آموزش کاهش آسیب با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. در مولفه‌های نگرش به روابط آسیب‌زا نیز در دو بعد آسیب عاطفی (001/0=p) و آسیب‌های اجتماعی (046/0=p) مداخله ماتریکس نسبت به گروه آموزش آسیب و گروه کنترل و در آسیب تحصیلی (012/0=p) نیز گروه مداخله ماتریکس فقط نسبت به گروه کنترل دارای تفاوت معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Matrix Intervention Program and Harm Reduction Training on Mental Health Indices and Attitudes toward Harmful Relationship in Harmed High School Female Students from Relation with Opposite Sex

نویسندگان [English]

  • homa sheikh darani 1
  • Mohsen Golparvar 2
  • illnaz sajjadian 3

1 PhD Student in Psychology , Department of psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran;

2 Associate Professor in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran;

3 Assistant Professor in Psychology, Department of Psychology , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran;

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of matrix intervention and harm reduction training on mental health and attitudes toward harmful relationship among harmed female students from relation with opposite sex. The research method was semi-experimental with two stages (pre-test and post-test). Among 60 female students , 36 persons were selected based on criteria of entry and exit and then randomly assigned in three groups (each group with 12 people). Symptoms Checklist (SCL-90) for mental health assessment and attitudes toward harmful relationship scale (ATHRS) was used to measure the dependent variable. The results revealed that in the post-test phase after the pretest control, there is a significant difference between in the matrix intervention group and harm reduction training group and the control group in anxiety (p=0.001), depression (p=0.001), interpersonal sensitivity (p=0.002), hostility (p=0.001), and paranoia (p=0.007). In the components of attitudes toward harmful relationship there is a significant difference between the matrix intervention group with the harm reduction training group and the control group in the affective damage (p=0.001) and social damages (p=0.046), and there is a significant difference only between the matrix intervention group compared to the control group in academic damages (P‌=0.012).

کلیدواژه‌ها [English]

  • harm reduction training
  • relation with opposite sex
  • female students
  • mental health
  • attitudes toward relationship
  • matrix intervention