نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد

3 دکترای مشاوره خانواده

4 استاد، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین تجارب و واکنش های روان تنی و جسمانی زنان قربانی عهدشکنی همسر، روش پژوهش کیفی، از نوع پدیدارشناسی توصیفی. شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه موردمطالعه 20 زن قربانی عهدشکنی همسردر فاصله سنی22-57 سال ساکن شهر اصفهان در سال 1397 بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش کلایزی استفاده شد. تحلیل داده ها منجر به ایجاد دو مضمون واکنش های روان تنی و واکنش های جسمانی و برای هر کدام مضمون های فرعی تر، شامل واکنش های روان تنی(مشکلات در تناسب اندام، مشکلات تغذیه‌ای، مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی، مشکلات عضلانی، مشکلات خواب، مشکلات عصبی، واکنش های اضطرابی، مشکلات گوارشی، مشکلات فشارخون) و واکنش های جسمانی(مشکلات جسمانی و جسمانی سازی) شد. نتایج نشان داد که عهدشکنی توسط همه به صورت همسان تجربه نمی شود و ادراک متفاوت آن، موجب تجارب و واکنش ها ی متفاوت توسط زنان قربانی عهدشکنی می شود. با توجه به اینکه یافته ها از طریق مصاحبه و برخواسته از بافت فرهنگی جامعه استخراج شده است می تواند برای متخصصین جهت آگاهی از تجارب زنان آسیب دیده برای ارائه خدمات درمانی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Phenomenology Study: Identification of experiences and psychosomatic and physical reactions in 22-57 years old women victims of infidelity.

نویسندگان [English]

  • maryam tavallaei 1
  • mohamadhosan fallah 2
  • Ronak Eshghi 3
  • Seyed Alireza Afshani 4

1 conseler

2 Associate Professor of Islamic Azad University, Yazd

3 kjhdgfuiegf

4 Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and explain experiences and psychosomatic and physical reactions of women victims of infidelity. This study employed a qualitative approach along with a descriptive phenomenology method. The sample consisted of 20 women between 22-57 years old from Isfahan in 1397 who were selected through purposive or judgmental sampling and were investigated by a semi-structured interview. The data were analyzed using Collaizi method. The data analysis resulted in 2 main themes : psychosomatic reactions and physical reactions; for each of them, more subthemes were found. Psychosomatic reactions including: body fitnece problems, nutritian problems, respiratory problems, cordial problems, muscular problems, sleep problems, nervous problems, anxiety reactions, digestive problems, and blood pressure problems; and physical reactions including: physical problems and somatization. The results of this study showed that infidelity was not experienced similarly by all women victims. Different perceptions of infidelity have various effects on victim women and they have different experiences and reactions. Regarding the fact that the findings of the study have been elicited through interview and the cultural context of the society, it may be helpful for the experts to know the victim women experiences and provide useful psychological services to such women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:: physical and psychosomatic experiences and reactions
  • 22-57 years old women victim of infidelity
  • phenomenology