نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام.

4 گروه ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

10.30486/jsrp.2019.1866742.1804

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مدل بومی شده پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت با مدل غیر بومی این درمان بر علائم اختلال استرس پس از سانحه در زنان صورت گرفت. روش این پژوهش آزمایشی و از جمله طرح‌های پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان داوطلب مراجعه کننده به کلینیک آوای دوستی در بازه زمانی مهر تا دی ماه 1397 به تعداد 200 نفر بود. نمونه تحقیق شامل 42 نفر از بین داوطلبین بود که به روش هدفمند انتخاب، و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم گردیدند. دو گروه آزمایش تحت 8 جلسه درمان 120 دقیقه‌ای مدل بومی و غیر بومی پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد میانگین تغییرات در سه خورده مقیاس مشکل در ارتباط بین فردی، مشکل در مهار عاطفی و افسردگی در گروه تحت مداخله با مدل بومی بیشتر از مدل غیر بومی می باشد. در خورده مقیاس خاطرات رخنه کننده، چنین تفاوتی در گروه های آزمایش مشاهده نشد. همچنین هیچ تغییری در متغیرهای گروه کنترل مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison effectiveness indigenous model of Acceptance and Commitment Therapy focused on compassion with non-indigenous model in the same treatment in PTSD on women

نویسندگان [English]

  • Peyman Dousti 1
  • Javad Khalatbari 2
  • Ahmad Baseri 3
  • Bahram Parvin Gonabadi 4

1 Psychology Department, Islamic Azad University of Tehran North, Tehran, Iran.

2 Department of Psychology, Islamic Azad University of Tonekabon, Tonekabon, Iran.

3 Member of the faculty of Imam Hossein University.

4 Department of Persian Literature, Islamic Azad University of Tehran north, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study compared of effectiveness of indigenous model of Acceptance and Commitment Therapy focused on compassion with non-indigenous model in the same treatment in PTSD on women. The method of this research is experimental and included a pretest-posttest study with two experimental and one control groups. The statistical population included 200 volunteer women who referred to the “Avaye Dousti” Psychological Clinic in the period from Oct 2018 to Des 2018 that invited to this study trough recall. Afterward, 42 individuals selected voluntarily and randomly divided into three groups. The first experimental group subjected to 8 sessions of 120-minute treatment of indigenous model of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) focused on Compassion and the second group was treated using the same treatment as non-indigenous model. The control group didn't receive any intervention. In order to analyze the data, Descriptive Statistics and Analysis of Covariance were used. The findings indicated that the mean difference in 3 subscales of problem in interpersonal communication, problem of emotional inhabitation and depression in the group effected by the indigenous model has more than the non-indigenous model. There was no difference in the penetrating memories subscale, and no changes were observed in the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Posttraumatic Stress Disorder
  • acceptance and commitment therapy
  • Compassion-focused Therapy
  • indigenous psychological treatment
  • Women