نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه روانشناسی ,دانشگاه آزاد اسلامی , واحد اصفهان (خوراسگان ), اصفهان ,ایران

3 گروه کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.30486/jsrp.2019.1872455.1910

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی واقعیت مجازی با نوروفیدبک بر کمبود توجه دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون،کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری عبارت بود از دانش آموزان 7 تا 12 سال دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی شهر اصفهان که از بین آنها 48 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و با رعایت معیارهای ورود به شیوه تصادفی به 3 گروه واقعیت مجازی، نوروفیدبک و کنترل (هر گروه 16 نفر) گمارده شدند. آزمون اسنپ–4 برای سنجش نقص توجه آزمودنی ها توسط مادران آنها تکمیل گردید. گروه آزمایش واقعیت مجازی تعداد 10 جلسه سه دقیقه ای مداخله نرم افزار واقعیت مجازی و گروه آزمایش نوروفیدبک تعداد 30 جلسه 45 دقیقه ای نوروفیدبک دریافت کردند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. سپس از هر دو گروه پس‌آزمون و پیگری به عمل آمد. نتایج نشان داد که واقعیت مجازی و نوروفیدبک در بهبود توجه مؤثر می باشند، اثرات آنها در مرحله پیگیری نیز ماندگار است و تفاوت بین میانگین های گروه آزمایش با گروه کنترل معنی دار می باشد (001/0>p). شواهد بدست آمده نشان می دهند که واقعیت مجازی همانند نوروفیدبک در بهبود توجه دانش آموزان مبتلا مؤثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison and effectiveness of virtual reality with neurofeedback on attention deficit of ADHD students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Tabrizi 1
  • Gholamreza Manshaee 2
  • Amir Ghamarani 3
  • Javad Rasti 4

1 Counseling Department, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Psychology Department, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

3 Children With Special Needs Department, Faculty of Education, Isfahan University, Isfahan, Iran

4 Biomedical Engineering, Faculty of Technical Engineering, Isfahan University, Iran

چکیده [English]

The aim of this project was to compare effectiveness of virtual reality with neurofeedback on attention deficit of ADHD students. The design study was quasi-experimental with pretest, posttest, control and follow up. The statistical population was all the students aged 7 to 12 who have ADHD symptoms in Isfahan city from which 48 subjects purposely selected based on entrance criteria and randomly assigned into 3 groups of virtual reality, neurofeedback and control (each 16 students). The mothers of the subjects were asked to answer SNAP-4 in order to assess the attention deficit of ADHD students. The virtual reality group received 10 sessions of 3 minutes each, and the neurofeedback group received 30 sessions of 45 minutes each. The control group didn't receive any intervention. The posttest, and then, follow up were done. The results showed that virtual reality and neurofeedback are effective on attention deficit, and continued their effects during follow up period so the differences between two experiment and control groups are significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual reality
  • attention deficit
  • neurofeedback
  • ADHD