نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان ( خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران

2 گروه روانشناسی ,دانشگاه آزاد اسلامی , واحد اصفهان (خوراسگان ), اصفهان ,ایران

3 دانشیار ، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

چکیده

هدف پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور با روان شناسی مثبت نگر بر علائم داغدیدگی و پرخاشگری در نوجوانان داغدیده بود . این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل نوجوانان داغدیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز در سال 97-1396 بودند. 24 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه های سوگ (دیروگرو ، 2001)و پرخاشگری (باس و پری، 1992)بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکررتجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد ذهن آگاهی نوجوان محور و مداخلات روانشناسی مثبت نگربر علائم داغدیدگی و پرخاشگری نوجوانان داغدیده موثر است(P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of adolescent-reasoned mindfulness (MBCT) and positive psychology interventions on bereavement symptoms and aggression in bereaved adolescent

نویسندگان [English]

  • ali taheri 1
  • gholamreza manshaee 2
  • ahmad abedi 3

1 - PhD Student, faculty of Education and Psychology‚ Islamic Azad University , Isfahan(Khorasgan) Branch, Isfahan,Iran

2 دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد اصفهان(خوراسگان) ,اصفهان , ایران

3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of adolescent-reasoned mindfulness and positive psychology interventions on bereavement symptoms and aggression in bereaved adolescent. This study was a quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group and follow-up period. The statistical population in bereaved adolescent referred to the counseling clinics department of education in Shiraz in 2017-2018. 24 individuals were selected using accessibility sampling and were randomly divided into two experimental groups, adolescent-reasoned mindfulness and, positive psychology interventions and one control group. The research instrument were Grief Questionnaire (Dyregrov,2001) and Aggression Questionnaire (Buss and Perry,1992). Data were analyzed using repeated measures ANOVA. Results showed adolescent-reasoned mindfulness and positive psychology interventions is effective on bereavement symptoms and aggression in bereaved adolescent (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Mindfulness
  • positive psychology interventions
  • bereavement symptoms
  • aggression
  • bereaved adolescen