نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان.ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان، ایران.

10.30486/jsrp.2019.581585.1627

چکیده

هدف پژوهش، بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر تاب‌آوری و نگرش‌های ناکارآمد زنان مبتلا به ام‌‌اس شهر تهران بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان مبتلا به ام‌اس با نگرش ناکارآمد بالا و تاب‌آوری پایین که در سال 1396 به بخش بیماران سرپایی کهریزک مراجعه داشتند بود. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) و پرسشنامه نگرش ناکارآمد داس، وایزمن و بک(1997) بود. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند، گروه آزمایش تحت 8 جلسه 90 دقیقه ای روان درمانی اکت قرار گرفت. اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوآ) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دهنده ی تفاوت معنادار (000/0 pp) و کاهش نگرش‌های ناکارآمد (001/0>p) زنان مبتلا به ام‌اس بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Treatment Based on Acceptance and Commitment ( ACT ), on Resiliency and Dysfunctional Attitudes of MS Patients in Tehran.

نویسندگان [English]

  • zeinab kaviani 1
  • saeed BakhtiarPoor 2
  • Alireza Heidari 3
  • parviz askary 3
  • zahra Eftekhar 2

1 Department of psychology. University of Azad Ahvaz. Karaj.Iran.

2 Department of Psychology, University of Ahvaz, Ahvaz,Iran.

3 Department ofAzad University of Khozestan.Ahvaz. iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the resilience and dysfunctional attitudes of women with MS in Tehran. The research method was pre-test and post-test and the statistical population of this study was all women with MS with high dysfunctional attitude and low resiliency referred to the department of ambulatory patients in Kahrizak in 2017. The sampling method was purposive. Research tools included Conner and Davidson Resiliency Questionnaire (2003) and Dys, Weisman & Beck Dysfunctional Attitude Questionnaire (1997).Subjects were randomly divided into two experimental and control groups. the experimental group underwent 8 sessions of 90 minutes of psychotherapy. But the control group received no intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed a significant difference (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • treatment based on acceptance and commitment ( ACT )
  • resiliency
  • Dysfunctional attitude
  • Women
  • multiple sclerosis (MS)