نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش تأمل بر کارکردهای اجرایی، دوراندیشی رویدادی و خلاقیت بود. این پژوهش، از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش، 30 کودک 3، 4 و 5 سال اهواز که دارای نقص در کارکردهای اجرایی بودند، به روش نمونه‌گیری چند مرحله و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند‌از: آزمون مرتب کردن کارت با ابعاد متغیر، تکلیف کتاب تصویر و آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس. تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که بین میانگین‌های پس‌آزمون دو گروه (آزمایشی و کنترل) در کارکردهای اجرایی، دوراندیشی رویدادی و خلاقیت کودکان تفاوت وجود دارد (383/10 F =، 001/0  p) و تحلیل کوواریانس یک متغیره در متن مانکوا نشان داد که آموزش تأمل اثر معنی‌داری بر کارکردهای اجرایی (109/11 F =، 01/0  p)، بر دوراندیشی رویدادی (857/5 F =، 05/0  p) و بر خلاقیت (529/12 F =، 01/0  p) کودکان داشت و میانگین نمره‌های گروه آزمایشی در پس‌آزمون به طور قابل ملاحظه بالا بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of reflection training on executive functions, episodic foresight and creativity in children aged 3 to 5 years

نویسندگان [English]

  • Nasser Behroozi 1
  • ghasem mohammadyari 2
  • manijeh Shehni Yailagh 3
  • gholamhossein maktabi 4

1 Associate Professor of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran behroozyn@yahoo.com

2 shahid chamran university of ahvaz

3 Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

4 Associate Professor of psychology , Shahid Chamran University of ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of reflection training on executive functions, episodic foresight and creativity. This study was experimental, pre-test and post-test design with control group. In this study , 30 children aged 3, 4 and 5 years old in Ahvaz participated who defects in executive functions had selected by multi-steps and simple random sampling. The tools used in this study were the Dimensional Change Card Sort, Picture-Book Task, and Torrance's thinking creativity in action and movement. Multivariate covariance analysis showed that there are significant differences between two groups (experimental and control) in executive functions, episodic foresight and creativity (F = 10.38, p < 0.001). An analysis of a variable covariance in the MANCOVA text revealed reflection training has a significant effect on the executive functions (F = 11.10, p < 0.01) on the episodic foresight (F = 5.85, p < 0.05) and on creativity (F = 12.52, p < 0.01) in favor of the experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reflection training
  • executive functions
  • episodic foresight
  • Creativity
  • kindergarten children