نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشاسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30486/jsrp.2019.1870813.1870

چکیده

پژوهش حاضر با دو هدف انجام شد: سنجش تاثیر کمال‌گرایی معنوی/مذهبی بر شاخص‌های سلامت روانی و تاثیر کمال‌گرایی معنوی/مذهبی بر ابعاد کمال‌گرایی غیرمعنوی/غیرمذهبی. جامعه آماری این پژوهش شامل جمعیت عمومی شهر تهران بود. از میان این جامعه، 370 نفر (148 مرد، 159 زن) به صورت داوطلب در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد مقیاس‌های کمال‌گرایی معنوی/مذهبی (SRPS؛ بشارت، 1397)، سلامت روانی (MHI-28؛ ویت و ویر، 1983)، عواطف مثبت و منفی (PANAS؛ واتسون و همکاران، 1988) و کمال گرایی چندبعدی تهران (TMPS؛ بشارت، 1386) را تکمیل کنند. نتایج نشان دادکه کمال‌گرایی معنوی/مذهبی بر بهزیستی روانشناختی، عواطف مثبت و کمال‌گرایی خودمحور تاثیر مثبت معنادار و بر درماندگی روانشاختی، عواطف منفی و کمال‌گرایی جامعه محور تاثیر منفی معنادار دارد (001/0p < ). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کمال‌گرایی معنوی/مذهبی در کل 70% واریانس مربوط به متغیرهای پژوهش را تبیین می‌کند که بیشترین سهم مربوط به بهزیستی روانشناختی بود. بر اساس یافته‌های پژوهش، می‌توان کمال‌گرایی معنوی/مذهبی را یکی از تعیین کننده‌های سلامت روانی دانست. یافته‌های پژوهش، همچنین وجود بعد جدیدی از کمال‌گرایی، یعنی کمال‌گرایی معنوی/مذهبی، را متمایز از ابعاد کمال‌گرایی غیرمعنوی/غیرمذهبی تایید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of spiritual/religious perfectionism on psychological health indices and dimensions of nonspiritual/nonreligious perfectionism

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Besharat 1
  • Seyedeh Asma Hosseini 2
  • Morteza Naghipoor 3

1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Educational Science and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study had two purposes: investigating the impact of spiritual/religious perfectionism on psychological health indices and investigathmg the impact of spiritual/religious perfectionism on dimensions of perfectionism. The statistical population of the study consisted of general population living in Tehran. Among the statistical population, 307 individuals (148 men, 159 women) participated in the present study as volunteers. All participants were asked to complete Tehran completed Spiritual/Religious Perfectionism Scale (SRPS; Besharat, 2018), Mental Health Inventory (MHI-28; Veit & Ware, 1983), Positive and Negative Affects Schedule (PANAS; Watson et al., 1988), and Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (TMPS; Besharat, 2007). The results revealed a significant positive influence of spiritual/religious perfectionism on measures of psychological well-being, positive affects, and self-oriented perfectionism, as well as a significant negative influence of spiritual/religious perfectionism on measures of psychological distress, negative affects, and socially prescribed perfectionism (p < .001). Results of regression analyses revealed that 70% of variance of the research variables explained by spiritual/religious perfectionism with the largest portion for psychological well-being. It can be concluded that spiritual/religious perfectionism is one of the determinants of psychological health. The findings also may support a new dimension of perfectionism, spiritual/religious perfectionism, separate from nonspiritual/nonreligious perfectionism

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual/religious perfectionism
  • Health
  • spitituality
  • Religion
  • psychological well-being