نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مشاوره،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان،ایران

2 استادیار و عضوهیات علمی پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی بسته تدوین شده ارتقاء روابط بین فردی زوجین براساس رویکرد هیجان مدار گرینبرگ با مشاوره زناشویی شناختی رفتاری بر مولفه های شفقت به خود بود. روش پژوهش آزمایشی از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین دارای تعارضات زناشویی ساکن شهر تهران بود، که 30 زوج به‌ شیوه نمونه‌‌گیری دردسترس انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 10 زوج) قرار داده شدند. یک گروه آزمایش در دوره-های ارتقاء روابط بین فردی و گروه آزمایش دیگر در مشاوره شناختی رفتاری شرکت کردند؛ اما گروه کنترل، مداخله‌‌‌‌ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شفقت به خود نف (2003)و پرسشنامه تعارضات زناشویی (ثنایی، براتی و بوستانی پور، 1379) بود. داده‌‌های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرم افزارSPSS-22 تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش ارتقاء روابط بین فردی بر شفقت به خود و تمامی مولفه های آن و مشاوره شناختی- رفتاری بر مولفه همانند سازی افراطی در زوجین، تاثیر معناداری داشته است (05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects Educational package of Improvement the interpersonal relationships of couples based on the Greenberg Emotion-Focused approach with cognitive-behavioral marital counseling on self-compassion factors

نویسندگان [English]

  • somayeh bazargan 1
  • Mohammd Arash Ramezani 2
  • hamid atashpuor 3
  • romina amiri 4

1 department of human since.Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Department of…,

2 Assistant Professor and Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associate Professor & Academic member, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

4 Ph.D., of Cultural Sociology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran Abstract

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effects of the package developed by enhancing the interpersonal relationships of couples based on Greenberg's approach with cognitive-behavioral marital counseling on self-compassion components. The statistical population was a quantitative part of all marital conflicts couples living in Tehran, of which 30 couples based on the criteria for entering the study were selected and divided into three groups of 10. Individuals in two experimental groups participated in upgrading interpersonal relationships and cognitive-behavioral counseling, but no intervention was performed for the control group. The research instruments included Neff Self-Compassion Compassion Questionnaire (2003) and Marital Conflict Questionnaire (Sanaei, Barati and Bostani-Pour, 2000). The data were analyzed using multivariate analysis of covariance analysis in SPSS-22 software. Results showed that training on the promotion of interpersonal relationships had a significant effect on self-compassion of all its components, while cognitive-behavioral counseling only had a significant effect on the extreme replication component in couples (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expansion-oriented interpersonal relationships
  • Greenberg Emotion-Focused approach
  • Cognitive Behavior counseling
  • self-Compassion
  • Couples