نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.30486/jsrp.2019.556021.1054

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه رسالت مسیرشغلی با رضایت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تصمیم‌گیری و انطباق-پذیری مسیرشغلی و با تعدیل‌گری مقطع تحصیلی بود. طرح پژوهش، رابطه‌ای از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 94-93 بودند. نمونه‌ای با حجم‌ 300 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی از بین آنان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل مقیاس‌ رسالت مسیر شغلی(دایک و استیگر، 2006)، انطباق‌پذیری مسیر شغلی(ساویکاس و پورفلی، 2012)، خو‌د‌کارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی(تیلور و بتز، 1983) و رضایت تحصیلی(لنت و همکاران، 2007) بود. داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد رابطه داشتن رسالت و خودکارآمدی تصمیم‌گیری به مقطع تحصیلی بستگی داشت(001/0>p). همچنین رابطه داشتن و جستجو رسالت با انطباق‌پذیری مسیر شغلی به مقطع تحصیلی بستگی داشت(001/0>p). داشتن رسالت به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم از طریق خودکارآمدی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه داشت (001/0>p). در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مقطع تحصیلی توانست رابطه داشتن رسالت با رضایت تحصیلی از طریق انطباق‌پذیری و خودکارآمدی تصمیم‌گیری را تعدیل کند (01/0>p). به طور کلی خودکارآمدی و انطباق‌پذیری مسیر‌شغلی در رابطه بین داشتن رسالت و رضایت تحصیلی میانجی و مقطع تحصیلی تعدیل‌گر این روابط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Career Calling and Academic Satisfaction: The Mediation Role of Decision-Making Self-Efficacy and Career Adaptability and the Moderating Role of Educational Level

نویسندگان [English]

  • Zahra Khansari 1
  • Parisa Nilforooshan 2

1 M.A in Career Counseling, Department of counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran.

2 assistant Professor, Department of counseling, Faculty of education and Psychology, University of Isfahan. Iran.

چکیده [English]

The present study was carried out to study the relationship between career calling and academic satisfaction through decision-making self-efficacy and career adaptability and moderating of the educational level. The research method was correlational, structural equation modeling. The population was all students of University of Isfahan in 2014-2015.A sample of 300 students was selected by proportional stratified sampling method. Measurement tools included Career Calling Scale (Dik & Steger, 2006),Career Adaptability Scale (Savichas & Porfeli, 2012), Career Decision-Making Self-Efficacy Scale (Taylor & Betz, 1983) and Academic Satisfaction Questionnaire (Lent et al., 2007). Data were analyzed by multiple regression and structural equation modeling. The findings indicated the relation between having calling and decision-making self-efficacy depends on educational level (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • "academic satisfaction"
  • "career calling"
  • "career decision-making self-efficacy"
  • "career adaptability"
  • "educational level"