نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.30486/jsrp.2019.1873455.1946

چکیده

این پژوهش باهدف تاثیر ادراک از عدم تعادل تلاش_پاداش بر تعارض کار_خانواده با نقش میانجیگری بهزیستی ذهنی انجام گرفت. تحقیق ازجهت هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) به تعداد 700 نفر در سال97 می‌باشد که از طریق جدول مورگان، تعداد248 نفر به صورت نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب وپرسشنامه توزیع گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عدم تعادل تلاش_پاداش(سیگریست، 2013)، پرسشنامه تعارض کار_خانواده(کارلسون و همکاران، 2000) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی(کی یز و همکاران، 2003) می باشد. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزاز Spss25 وWARP_PLS 6 بررسی شد درپژوهش حاضر برای مشخص شدن پایایی پرسش‌نامه‌ از ضریب آلفای کرونباخ که یکی از روش‌های همسانی درونی است استفاده شد و بدین منظور با استفاده از داده‌های بدست آمده از پرسشنامه‌ ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS 25 میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای عدم تعادل تلاش_پاداش0/877 و برای عدم تعارض کار_خانواده0/857 و بهزیستی ذهنی0/821 محاسبه گردید. نتایج پژوهش، فرضیه مورد مطالعه را تأیید کرد و بهزیستی ذهنی نقش میانجی گری در رابطه بین ادراک از عدم تعادل تلاش_پاداش بر تعارض کار_خانواده دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of perceptions of Effort-reward imbalance(ERI) in work_life conflict (WLC) With the role of mediating mental well_being

نویسندگان [English]

  • mansoureh pourmiri 1
  • sayed saeed navabi 2

1 Associate Professor, Islamic Azad University - Isfahan(Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

2 MA student of public Management, Young Researchers and Elite Club, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, iran .

چکیده [English]

ABSTRACT
This study aimed to investigate The Impact of perceptions of Effort_ reward imbalance (ERI) in work_ life conflict (WLC) With the role of mediation of mental well_being. this research is applied in terms of purpose, practical and in terms of nature, is descriptive and the population of research includes all of the formal staff and faculty members of Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch that through morgan table the number of 248 people was selected according to sample size and questionnaire. The research instrument was a questionnaire for Effort-reward imbalance (Siegrist, 2013), Work_ Family Conflict Questionnaire (Carlson, et al., 2000) and Subjective Well_ Being Questionnaire (Keyes et al., 2003). To analyze the data obtained, SPSS and WARP_ PLS6 were employed to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach 's alpha coefficient was used and for the imbalance of effort 0/877, the conflict between work_ family 0/857 and subjective well_ being 0/821 was calculated. the results of this study confirmed the hypothesis of the study and it was found that subjective well - being has a mediating role in The Impact of perceptions of Effort _ reward imbalance (ERI) in work_ life conflict (WLC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Effort - reward imbalance"
  • "work - life conflict"
  • "mental well – being"