نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین پایایی و روایی پرسشنامه انتقال به بازنشستگی و رابطه آن با مقاومت در برابر تغییر در معلمان در آستانه بازنشستگی بود. پرسشنامه انتقال به بازنشستگی توسط مجیوری، نیهیل، فرویدوکس و روسیر (2013) بر اساس نوع شناسی شولسبرگ از افراد بازنشته طراحی شد که پنج بعد مربوط به ادراک شخصی در خصوص انتقال به بازنشستگی، بازنشستگی و برنامه‌ها و فعالیت‌های آن را می­سنجد. این پرسشنامه بر روی نمونه 315 نفری از معلمانی که دارای سابقه بیش از بیست سال بودند اجرا شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی عوامل پنجگانه پرسشنامه از 70/0 تا 94/0 به دست آمد. به‌منظور تعیین روایی سازه از تحلیل عامل تأییدی استفاده گردید که نتایج حاکی از مناسب بودن ساختار پنج عاملی این پرسشنامه بود. نتایج بررسی رابطه بین مقاومت در برابر تغییر با انتقال به بازنشستگی نیز نشان داد که روزمرگی با ماجراجویی رابطه منفی دارد، اما روزمرگی، واکنش هیجانی و تمرکز کوتاه مدت با کاوشگری و انزواطلبی رابطه مثبت دارند (01/0>p).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining reliability and validity of the Transition to Retirement Questionnaire and its relationship with resistance to change (case study: teachers nearing retirement)

نویسندگان [English]

  • Hossein Motahhari Nejad
  • Farah Tajrobehkar

Department of Education, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to determine reliability and validity of the Transition to Retirement Questionnaire (TRQ) and to study its relationship with resistance to change. Based on Schlossberg’s typology of the retired, the TRQ is designed by Maggiori, Nihil, Froidevaux and Rossier (2013) to assess five dimensions related to personal perceptions of transition to retirement, retirement, and personal plans and activities. The questionnaire on the sample of 315 teachers who have a history of more than twenty years was conducted. Cronbach's alpha was used to determine reliability of the questionnaire. From 0/70 to 0/94 reliability five factors were obtained. Confirmatory factor analysis was used to determine validity of the questionnaire. The results indicate suitability of the five-factor structure of the questionnaire. The results of the relationship between resistance to change and the transition to retirement also indicated that routine seeking has a negative relationship with adventure, but routine seeking, emotional reaction and short-term focus have the positive relationship with searcher and retreater (p<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • retirement
  • transition to retirement
  • resistance to change
  • teachers nearing retirement

بزرگمهری بوذرجمهری، خ.، گل­پرور، م. و نوری، ا. (1386). ساخت و اعتبار یابی مقیاس نشانگان در آستانه بازنشستگی در افراد در آستانه بازنشستگی شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش درروان شناسی کاربردی، 34، 116- 93.

شفیع آبادی، ع. (1392). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد. 

کیان پور قهفرخی، ف.، هومن، ف.، ایزدی مزیدی، س. و احمدی، و. (1390). رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی و رضایت از بازنشستگی در سالمندان بازنشسته. مجله سالمندی ایران، 6(3)، 48-40.

Anderson, M. L., Goodman, J., & Schlossberg, N. K. (2011). Counseling Adults in Transition: Linking Schlossberg's Theory with Practice in a Diverse World(4th Ed.). Springer Publishing Company.

Arciniega, L. M., & Gonzalez, L. (2009). Validation of the Spanish-language version of the resistance to change scale. Personality and Individual Differences, 46, 178-182.

Butterworth, p., Gill, S. C., Rodgers, B., Anstey, K. J., Villamil, E., & Melzer, D. (2006). Retirement and mental health: analysis of the Australian national survey of mental health and well- being. Social Science & Medicine, 62, 1179-1191.

Donaldson, T., Earl, J. K., & Muratore, A. M. (2010). Extending the integrated model of retirement adjustment: Incorporating mastery and retirement planning. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 279-289.

Hesketh, B., Griffin, B., & Loh, V. (2011). A future-oriented retirement transition adjustment framework. Journal of Vocational Behavior, 79, 303-314.

Kim, J. E., Moen, P. (2002). Retirement transitions, gender, and psychological well-being: A life- course, ecological model. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 57(3), 212-222.

Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York:  The Guilford Press.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Lockenhoff, C. E., Terracciano, A., & Costa, P. T. (2009). Five-factor model personality traits and the retirement transition: Longitudinal and cross-sectional associations. Psychology and Aging, 24, 722–728.

Maggiori, C., Nihil, R., Froidevaux, A., & Rossier, J. (2013). Development and validation of transition to retirement questionnaire. Journal of Career Assessment, 22(3), 505-523.

Nov, O., & Ye, C. (2008). Users' personality and perceived ease of use of digital libraries: The case for resistance to change. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(5), 845-851.

Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing and individual differences measure. The Journal of Applied Psychology, 88(4), 680-693.

Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European Journal of work & Organizational Psychology, 15, 73-101.

Pinquart, M., & Schindler, I. (2007). Changes of life satisfaction in the transition to retirement: A latent – class approach. Psychology and Aging, 22(3), 442-455.

Schlossberg, N. (2007). Retire smart retire happy: Finding your true path in life. Washington, DC: American Psychological Association.

Schlossberg, N. (2009). Revitalizing retirement: Reshaping your identity, relationships, and purpose. Washington, DC: American Psychological Association.

Tabachnick, B. & Fidell, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: Happer Collins College.

Topa, G., Moriano, J. A., Depolo, M., Alcover, C.-M., & Morales, J. F. (2009). Antecedents and consequences of retirement planning and decision-making: A meta-analysis and model. Journal of Vocational Behavior, 75, 38-55.

Wang, M. (2007). Profiling retirees in the retirement transition and adjustment process: Examining the longitudinal change patterns of retirees' psychological well-being. Journal of Applied Psychology, 92, 455-474.