نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی،واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان بر استرس ادراک شده و حوادث ناشی از کارکارکنان بهره‌برداری شرکت توزیع برق اصفهان در سال 1397 بوده است. روش پژوهش، تجربی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بهره برداری بود. نمونه بصورت تصادفی ساده به تعداد 60 نفر انتخاب و در هر یک از گروههای آزمایش و کنترل 20 نفر بطور تصادفی جایگزین شد. ابزار سنجش، پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران(1983) و پرسشنامه محقق ساخته حادثه ناشی از کار(1397) بود. دو برنامه آموزشی مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان به مدت 8 جلسه برای گروههای آزمایشی اجرا و گروه کنترل مورد مشاهده قرار گرفت. اندازه‌گیری متغیرها طی 3 نوبت (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) انجام و داده‌ها گردآوری شد. نتایج به کمک آزمونهای آماری آنالیز واریانس مخلوط و مقایسه پسین بن فرونی نشان داد اثر اصلی گروه برای متغیر استرس ادراک شده منفی معنی‌دار است (0.01≥P ). برنامه آموزشی مدیریت استرس بر استرس ادراک شده منفی اثر معنی داری داشت(0.01>P ). در رابطه با متغیر حادثه ناشی از کار، برنامه‌های آموزشی اثر معنی‌داری نداشت. نتایج پژوهش می تواند مبنایی برای آموزش مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان در سازمان ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of The Effects of Stress Management and Cognitive Emotion Regulation on Perceived Stress and Occupational Accidents of Employees of Isfahan Electricity Distribution Company

نویسندگان [English]

  • Ali Iravani
  • ahmad ghazanfari
  • Maryam Chorami

Department of Psychology,Shahrekord Branch,Islamic Azad University,shahrekord,Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness and comparison of stress management and cognitive emotion regulation on perceived stress and accidents caused by employees in the field of operation of Isfahan Electricity Distribution Company in 1397. The research, experimental, and statistical Society included operating personnel. The sample was randomly assigned to 60 people and randomly assigned to 20 people in each of the experimental and control groups. The measurement tool was Cohen et al. (1983) Perceived Stress Questionnaire and a Labor-Invented Research Questionnaire (1397). Two training programs on stress management and cognitive emotion regulation were administered for 8 sessions for experimental groups and the control group was observed. Variables were measured 3 times and the data were collected. The results with the help of statistical tests of mixed variance analysis and post-bin Ferroni comparison the main effect of the group was significant for the perceived negative stress variable (p≤0.01). The stress management training program had a significant effect on negative perceived stress (P<0.01). Educational programs did not have a significant effect on the variable of the accident caused by work. Research results can be a basis for teaching stress management and cognitive emotion regulation in organizations .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Stress management"
  • "cognitive emotion regulation"
  • "perceived stress"
  • " work-related accident"."Employees of Isfahan Electricity Distribution Company "