نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استاد مدعو گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

در یک مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و آزمون با هدف مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی با شناختی- رفتاری بر احساس تنهایی و امید به زندگی دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی 75 نفر دانشجوی مراجعه کننده به مرکز مشاوره که اختلال افسردگی داشتند وارد مطالعه شده و از بین آنان 45 نفر که علاوه بر معیارهای ورود نمرات آن ها در آزمون احساس تنهایی و افسردگی بالاتر و در آزمون امید به زندگی پایین‌تر بود به شیوه تصادفی در سه گروه 15 نفری تخصیص یافتند. گروه‌های آزمون مشاوره گروهی معنادرمانی و شناختی- رفتاری را دریافت نمودند. پس از اتمام دوره‌ درمانی پس‌آزمون انجام و یک‌ماه پس آن، آزمون پیگیری اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه‌های آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد(0001/0 >P). هر دو شیوه درمانی مؤثر بوده و این نتیجه تا مرحله پیگیری تداوم داشت. مقایسه گروه‌های درمانی بیانگر تاثیر یکسان مشاوره گروهی در کاهش احساس تنهایی و امید به زندگی می‌باشد.
مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی و شناختی-رفتاری می‌تواند به عنوان یک روش روان‌شناختی مؤثر موجب کاهش احساس تنهایی و افزایش امید به زندگی مبتلایان به اختلال افسردگی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the effectiveness group counseling through group therapy with group cognitive-behavioral therapy on the feeling of loneliness and life expectancy among students suffering from depression disorder at Islamic Azad University of Rasht

نویسندگان [English]

  • tooba seghati 1
  • abdollah shafiabadi 2
  • Mansour Sodani 3
  • Maryam Gholamzadeh jofreh 4

1 Ph.D. Student, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Visiting Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Professor, Department of Counseling, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness of group counseling in cognitive-behavioral meta-logic with loneliness and life expectancy of students with depression disorder. In a semi-experimental with pre-test-posttest design with control group and follow-up, test 75 students, who diagnosed with depression enrolled in study. Then, 45 persons who had inclusion criteria and leaving their grades. In the loneliness and depression test, the life expectancy test was lower than the cut-off point randomly divided into three groups of 15. The experimental groups received semantic and cognitive-behavioral group counseling for 10 weeks (90 minutes each session). After completing the course of treatment, all three groups retested and one month after the post-test, a follow-up test performed on them. The results showed that there is a significant difference between the mean scores of the pre-test and post-test of the experimental and control groups (P <0.0001). Both treatments are beneficial and this result has been continuty until the follow-up phase. Effect of group counseling in cognitive-behavioral cognitive style was equal in reducing loneliness and life expectancy. Group counseling with cognitive-behavioral logic can be useful as a psychological intervention, which reduce loneliness and increase the life expectancy of students with depression disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logical group counseling
  • cognitive-behavioral
  • Feeling lonely
  • Life expectancy