نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان ،اصفهان،ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی ایرانی اسلامی بر رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و مهارت ارتباطی زوجین انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش را همۀ زوجینی که به مرکز مشاوره بهار شهر شیراز مراجعه داشته‌اند تشکیل می‌دادند. 30 زوج به شیوۀ در دسترس انتخاب شدند و برحسب تصادف در یکی از دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند که حجم هر گروه 15 زوج بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. به‌منظور آموزش واقعیت درمانی ایرانی اسلامی از بسته آموزش واقعیت درمانی ایرانی اسلامی محقق ساخته استفاده گردید که شامل 10 جلسۀ آموزشی یک‌ساعته است و برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از مقیاس‌های رضایت زناشویی (ulsoon-1998) رضایت از زندگی (Diener-1958) و مهارت‌های ارتباطی (Nouran-1968) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، واقعیت درمانی ایرانی اسلامی بر هر سه متغیر پژوهش تأثیر معناداری (P≤0/0001) داشته است و میزان میانگین این متغیرها در پس‌آزمون گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است. با توجه به یافته‌ها می‌توان بیان کرد که واقعیت درمانی ایرانی اسلامی روشی مناسب برای افزایش سازگاری و رضایت زناشویی زوجین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectof Islamic-Ianian Reality Therapy on Couples’ Marital Satisfaction, Life Satisfaction, and Communication Skills Shiraz

نویسندگان [English]

  • Hadis Moridi 1
  • mohammad bagher kajbaf 2
  • Armin Mahmoodi 3

1 Department of Psychology, Yasuj Branch, Isalmic Azad University, Yasuj, Iran.

2 Department of psychology,Faculty of Education&psychology,University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Yasuj Branch, Isalmic Azad University, Yasuj, Iran

چکیده [English]

This purpose of the research was to study the effect of Islamic-Iraian reality therapy on couples’ marital satisfaction, life satisfaction, and communication skills. Population included couples who referred to the counseling and psychiatric services Bahar of Shiraz who had marital conflicts. 30 couples were selected by convenience sampling. Then, they were randomly assigned to two control and experimental groups, of which size was 15 couples per group. The research method was semi-experimental with control group, pre-test, post- test. Islamic-Iraian reality therapy training package was used for training Islamic-Iraian reality therapy, which included 10 sessions per hour. Marital satisfaction( Ulsoon ,1998),Life satisfaction (Diner,1985) and Communication skills (Nooran,1967) scales were used to collect data. Data were analyzed by descriptive indices and analysis of covariance. findings showed that Islamic-Ianian reality therapy significantly affect all three variables including Marital Satisfaction, Life Satisfaction, and Communication skills (p≤0/0001), so that the mean of the variable in post-test of the experimental group was more than the control group.Therefore, it can be generally concluded that Islamic-Iraianreality therapy is a suitable method for increasing couples’ compatibility and marital satisfaction.It can be generally concluded that Islamic-Iraian realit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • واقعیت درمانی ایرانی اسلامی
  • رضایت زناشویی
  • رضایت از زندگی
  • مهارت‌های ارتباط زوجین
The Holy Quran
Afrooz, Gh. (2015). Marriage psychology and glory of marriage. Tehran: Tehran university press, Third edition.
Ahmadi, Sedigheh; Borghei, Shima Sadat; AbbAi, Zohre (2016), "comparison of effect based on treatment of attachment narrative and spiritual therapy on marital conflicts", Quarterly journal of Isalam and Psychological research, 2 (4): 122-99
Amani, (2013). The effectiveness of group reality therapy on couples` self-steem and marital commitment. Bi quarterly journal of family counselling and psychotherapy. 5(2):23-1
Arabpour, O, Hashemian, K. (2012). The effectiveness of reality therapy on improving intimate relationships. Journal of educational psychology. 3 (1):1-13
Ashouri, M. (2015). Adapting the parenting education program with a positive outlook on the context of cultural values and evaluating its effectiveness om marital satisfaction and mental health of parents of children with slow steps. PhD thesis, college of psychology and educational science, Tehran university.
Bayani, A kouchaki, M, Goodarzi, H. (2007) validity and validity of life satisfaction scale. Journal of psychologists: Iranian 3(11):259-265
Dadfar, Mahboube (1997). Investigating the correlation of personality disorders in obsessive-compolsive patients and comparing them with normal people. Master thesis in clinical psychology. Tehran psychiactric institude.228
Dehkhoda, A. (1998). Dictionary. Tehran: Tehran university press and publishing institude.
Etemadi, A, Jaberi, S, Jazayeri, R, Ahmadi, A. (2014) Investigating the relationship between communication skills, communication patterns and communication styles in conflict resolution with marital intimacy in women in Isfahan. Women and society magazine.5(1): 74-63
Farahbakhsh, K, Ghanbari Hashemabadi, B. (2006). Evaluation of the effectiveness of Glasser couple therapy on reducing stress and increaing
Ghafouri, S, Hassan Abadi, H, Mahram, B, Ghanbari Hashem Abadi, B. (2011). Investigating the effectiveness of forgiveness method based on religious spiritual therapies in reducing marital conflicts. Journal of modern psychological research. 6 (24): 142-123
Glasser, (2012). Choice theory: An introduction to the psychology of hope. Translated by Ali Sahebi. Tehran: Saye sokhan publications
Hatami, H, Hobbi, M, Akbari, A. (2009). Investigating the effect of religiosity on marital satisfaction. Journal of military psychology 13-22 (1)
Heydari, M, Mazaheri, M, Poue Etemad, H. (2005). The relationship between communication beliefs and positive emotions toward the spouse. Quarterly journal of family studies, 1(2): 120-138
Intimate relationship after trauma resulting from the perception of infidelity. Journal of educational and psychological studies. 7 (2): 190-173
 
kerry, J. (2013). Counseling and psychotrapy: theory and application. Translated by Yahya seyed Mohammadi. Tehran: Arasbaran Glasser publishing, (2012). Choice theory: new psychology of personal freedom. Translated by Mehrdad Firouzbakht. Tehran: Raha publications.
khaniki, H, Tabrizi, M. (2009). Life satisfaction thorough moral attitude and action (results of a qualitative study). Journal of social science. 2(1) 27-36
Mohaghegh Damad, M. (2008). "jurisprudentioal study of family right: marriage and its dissolution". Islamic science publishing center
Motahhari, M. (1996) prophecy, collecation of works, volume 4. Tehran: Sadra publications
Mr. Yousefi, A: Fathi Ahtiani, A; Ali Akbari, M; Imanifar, H (2016). the effectiveness of the reality therapy approach bAed on the theory of choice on marital conflicts and social well-being. Journal of women and society. (20-1):2 (7)
Ramzi Islambouli, L, Alipour, O, Sepehri Shamloo, Z, zare, H. (2014). Investigating the effectiveness of group therapy bAed on the reality therapy approach on reconstructing communication beliefs in married working woman in Mashhad. Family research magazine.1 (40):509-493
Rasekh, Mina (2014). "comparison of the effect of drug therapy and combination therapy of drug and group spiritual therapy in improving the quality of life and depression of women with depression". Master thesis. Shiraz university.
Rezazadeh, M. (2008). The relationship between communication skills ana marital adjustment in students. Bi-quaterly journal of contemporary psychology, 3 (1): 50-43
Sadr al-Ashrafi, M, Khanakdar Tarsi, M, Shamkhani, O, Yousefi Afrashteh, M. (2012). The pathology of divorce (causes and factors) and strategies to prevent it. Journal of cultural engineering. 7 (73); 53-26
Saffarian, M, Haji Arbabi, F, Ashouri, J (2015), "The effectiveness of spiritual therapy in increaing maritual satisfaction and reducing generalized anxiety disorder in women", journal of women and family studies, NO 27, 114-95
Sharifinia, M. (2013). Integrated psychotherapy patterns: or introduction to integrated Monotherapy. Tehran: Research institude and university.
Astrom, M., Aplund, K., &Atrom, T. (2013). Psychosocial function and life satisfaction after stroke. Journal of Social Forces, 23(1),527-531.
Blais, M. R., Vallerand, R. J., Pelltier, L. G., &Briere, N. M. (1989). French satisfaction with life scale. Canadian Journal of Behavioral Science,21(3), 228-242
Bradley, E. L. (2014). Choice theory and reality therapy: an overview. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 34(1), 6-14.
Diener, E. D., Emmons, R., Larsen, R., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment,49 (1):75-71
Fisher, J. W., Francis, L. J., & Johnson, P. (2000). Assessing spiritual health via four domains of spiritual well-being: the SH4DI. Journal of PAtoral Psychology, 49(2), 133-145
Hawkins, D. N., & Booth, A. (2005). Unhappily ever after: effects of long- term, quality marriage on well –being. Journal of Social Forces,84 (1),457-471
Hosseinkhanzadeh, A. A., &Yeganeh, T. (2013). The Effects of Life Skills Training on Marital Satisfaction. Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84(6),722-745
Kakia, L. (2010). Effect of group counseling based on reality therapy on identity crisis in students of guidance schools. Journal of Fundament Mental Health,31(1),430-437.
Kézdy, A., Martos, T., Boland, V., &Horváth, K. (2010). Religious doubts and mental health in adolescence and young adulthood: The association with religious attitudes. Journal of Adolescence, 95(2),411-428
Maltaby, J., Day, L., Mccutcheon, L. E., Gillett, R., Houran, J., Ashe, D. D. (2004). Personality and coping: A context for examining celebrity worship and mental health. BritishJournal of Psychology,95(3),411-425
Molodi, A., Shayanmehr, E. K., &GhazayiNiri, F. (2015). The relationship between communication skills and marital burnout with marital commitment in working women and housewives. International Journal of Psychology and Behavioral Research.4(2),285-298
Richrsds, P. S., & Bergin, A.E. (1997). A spiritual strategy for counseling and psychotherapy. Wahington DC: American Psychological Assocition.
Winch, R. (1974). Selected studies in marriage and the family.New York: Holt Rinehart and Winston, 411-417.
Amondsen, D. (1996). Medicine, society and faith in the ancient and medieval world. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press,127-157.
Aten, D. J. & Worthington, E. L. (2009). Next Steps for Clinicians in Religious and Spiritual Therapy: An Endpiece. Journal of clinical psychology; 65(2), 224-229.
Govahi jahan, F. (2007). The relationship between meaning in life and satisfaction with marital life. Journal of psychology and educational science. 30 (8): 49-69
Kaplan, H. I., &Sadock, B. J. (1998). Comprehensive Textbook of Psychiatry (6thed.). Baltimore: Williams Wilkins.
Mousazadeh, H, Merqati khoei, A, Asgharnezhad, F, Merquti khoei, T, Sedghianifar, A, Motevallian, A. (2012). "the effect of behavioral dialectical treatment with a religious approach to the treatment of violence against sexual partners in men". Journal of Urmia school of nursing and midwifery. 10 (3):439-429
Omidi, A (2017). The Effectiveness of Marital Therapy based on Acceptance and Commitment onCOMarital Satisfaction and Quality of Life. Journal Mind&Culture,4(1),46-51
Tavakolizadeh, J., Nejatian, M., &Soori, A. (2015). The Effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different Aspects in women. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 171-210
The Holy Quran
West, (2004). Psychotherapy and spirituality. Translated by Shahriar Shahidi and Sultan Ali Shir Afkan. Tehran: Roshd publications